KRATKOROČNE DOKTORSKE MOBILNOSTI

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Kaj je Erasmus+?
Erasmus+ je program, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

 

Zakaj naj odidem na kratkoročno doktorsko mobilnost v okviru programa Erasmus+?
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

 

Kam lahko odidem na kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom študija?
Na kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom študija lahko odidete na partnerske institucije. To so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

 

Kam lahko odidem na kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom prakse?
Kratkoročno mobilnost z namenom prakse lahko opravite v raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. V to so zajeta tudi asistentstva za poučevanje za študente tretje stopnje, ki bodo postali učitelji, in raziskovalna asistentstva za doktorande v kateri koli ustrezni raziskovalni ustanovi.

Kolikšna je minimalna delovna obveznost doktorskega študenta na praksi?
25 ur na teden.

 

Ali lahko na kratkoročno doktorsko mobilnost odidem tudi z namenom udeležbe na konferencah v tujini?
Ne.

 

Ali lahko opravim več kratkoročnih doktorskih mobilnosti ali sem omejen samo na eno na posamezen razpis?
Lahko več, v kolikor bodo na voljo sredstva, a zgolj do skupnega trajanja 30 dni fizične mobilnosti. Vsaka nadalnja prijave se lahko odobri, ko je predhodna zaključena ( oddana zaključna dokumentacija).

 

Ali je možno izvesti kratkoročno doktorsko mobilnost na več različnih institucijah (npr. da 14 dni raziskujem na eni instituciji in nato še 14 dni na drugi)?
Lahko, dokler skupno trajanje ne preseže 30 dni in v kolikor so še na voljo sredstva. Obenem pa to pomeni, da se morate na razpis prijaviti za vsako mobilnost/institucijo posebej ter imeti ločeno spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč in ločeno dokumentacijo, torej za vsako mobilnost/institucijo posebej.

 

Za koliko časa lahko odidem na kratkoročno mobilnost doktorskih študentov z namenom študija in/ali prakso?
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 5 zaporednih dni do največ 30 dni. Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega trajanja največ 12 mesecev, pri čemer virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in ne šteje v kvoto Erasmus+ statusa. Če je študent na tretji stopnji predhodno že izvedel Erasmus+ mobilnost z namenom študija ali prakse, skupni seštevek že opravljenega študija in/ali praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev.

 

Kdo se lahko prijavi na razpis za kratkoročno doktorsko mobilnost z namenom študija in/ali prakse?
Študent, ki bo v času mobilnosti vpisan na katerikoli študijski program tretje stopnje na UL. V primeru mobilnosti z namenom prakse se lahko prijavi tudi študent, ki bo v kratkem zaključil študij tretje stopnje na UL, vendar mora prijavo na razpis oddati še pred zaključkom študija in bo s prakso zaključil v 12 mesecih po zaključku študija oz. do konca upravičenosti razpisa (kar nastopi prej). Na kratkoročno doktorsko mobilnost ne morejo oditi študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus in Erasmus+.

 

Kdaj lahko oddam prijavo na razpis za kratkoročno doktorsko mobilnost?
Prijavo oddate na matični članici vsaj 30 dni pred začetkom mobilnosti, a hkrati ne več kot 60 dni prej.

 

V katere države lahko odidem na Erasmus+ kratkoročno doktorsko mobilnost?
Sodelujoče države v programu Erasmus+ so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

 

V katerih državah ne morem opravljati Erasmus+ kratkoročne doktorske mobilnosti?
V državi univerze pošiljateljice (Slovenija), v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljani ste.

 

Ali lahko prijavo na Erasmus+ kratkoročno doktorsko mobilnost naknadno odpovem?
Lahko. Če se odločite, da na mobilnost ne boste odšli, pošljite elektronsko pošto z obvestilom o odstopu od izmenjave, skupaj z obrazložitvijo, svojemu koordinatorju na domači fakulteti, univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje ter tuji instituciji.

 

Ali sem kot študent na Erasmus+ kratkoročni doktorski mobilnosti upravičen do sredstev?
Da, a zgolj za fizični del mobilnosti, na pa tudi za virtualni (v kolikor se odločite za kombinirano mobilnost).

 

Kje lahko zaprosim za Erasmus+ finančno pomoč in morebitne dodatke?
Za Erasmus+ finančno pomoč ter morebitne dodatke morate zaprositi preko spletne prijave na VIS UL, in sicer vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.

 

Do katerih sredstev sem upravičen kot študent na Erasmus+ kratkoročni doktorski mobilnosti?
Vsak študent, ki odide na kratkoročno doktorsko mobilnost, lahko za fizični del mobilnosti prejme osnovno Erasmus+ finančno pomoč (višina je odvisna od števila dni na mobilnosti), poleg tega pa ima možnost prejeti še sledeče dodatke, če izpolnjuje pogoje zanje:

  • dodatek za študente z manj priložnostmi,
  • dodatek za pot,
  • dodatek za zeleno potovanje,
  • *dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami.

 

Ali sem kot študent tretje stopnje upravičen do dodatka Javnega sklada?
Ne, skladno z Zakonom o štipendiranju RS (Z-štp-1) študenti tretje stopnje do sredstev iz Razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij niste upravičeni.

 

V kakšnem primeru sem upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi?
Po trenutnih smernicah ste lahko do tega dodatka upravičeni študenti, ki: ali vi sami ali kdo od članov skupnega gospodinjstva prejema(te) enega od naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, otroški dodatek, izredno socialno denarno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

 

V kakšnem primeru sem upravičen do dodatka za pot na podlagi razdalje, ki se izračuna z EU Kalkulatorjem razdalj?
Zgolj v primeru, če ste upravičeni tudi do dodatka za študente z manj priložnostmi.

 

Kje lahko dostopam do EU Kalkulatorja razdalj?
EU Kalkulator razdalj je na voljo na povezavi: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator.

 

Kdaj sem upravičen do dodatka za zeleno potovanje?
V primeru, da ne prejmete dodatka za pot ter če večinski del poti v kraj mobilnost IN nazaj potujete s prevoznimi sredstvi z manj emisijami (avtobus, vlak, plovilo, tj. trajekt, organiziran skupinski prevoz, kolo). Dodatek za zeleno potovanje se izplača po koncu mobilnosti ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja (npr. vozovnice).

 

Ali sem do dodatka za zeleno potovanje upravičen tudi v primeru skupnega prevoza v osebnem avtomobilu?
Ne.

 

Sem študent s posebnimi potrebami in odhajam na Erasmus+ kratkoročno doktorsko mobilnost. Ali sem lahko na podlagi tega upravičen do dodatnih sredstev?
Udeleženci s posebnimi potrebami so (ob predložitvi Sklepa senata matične članice o dodelitvi/odobritvi statusa osebe s posebnimi potrebami, veljavnega za študijsko leto, v katerem študent odhaja na mobilnost) upravičeni do t. i. dodatka za študente z manj priložnostmi. Za dodatna finančna sredstva v okviru posebnih potreb tako lahko zaprosijo tisti študenti s posebnimi potrebami, ki bi zaradi narave svoje posebne potrebe potrebovali kritje dejanskih dodatnih stroškov, vezanih na mobilnost, za katere ne zadostuje dodatek za študente z manj priložnostmi. Do Vloge za dodatna sredstva v okviru posebnih potreb lahko dostopate na povezavi: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/financiranje/. Vse dodatne stroške je treba konkretno opredeliti, obrazložiti in predložiti ustrezno dokumentacijo, saj temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

 

V spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč moram navesti začetni in končni datum mobilnosti. Katere datume naj vpišem?
Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu, to je lahko prvi dan predavanj/dela, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu.

 

Ali potrebujem za čas kratkoročne doktorske mobilnosti zavarovanje ter kje in kako si ga uredim?
Da. Udeleženec si mora pred odhodom v tujino na ZZZS priskrbeti Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Udeleženec mora pred odhodom od institucije gostiteljice pridobiti informacije o tem, ali kritje Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja zadostuje za uveljavitev pravic zdravstvene oskrbe in pomoči v državi institucije gostiteljice. V primeru, da kritje Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja ne zadostuje za uveljavitev pravic zdravstvene oskrbe in pomoči v državi institucije gostiteljice, si mora udeleženec pred odhodom pridobiti potrebno dodatno zdravstveno zavarovanje.

Študentje, ki odhajajo na prakso, si, v dogovoru z delodajalcem priskrbijo še zavarovanje za poškodbe pri delu (v kolikor gre za rizično delo in/ali bi to zahteval delodajalec) in/ali zavarovanje odgovornosti ( v kolikor bi pri svojem delu povzročili škodo, se odškodnina krije iz naslova zavarovanja). Ta zavarovanja si praviloma študent uredi ( in plača) sam, razen, če se dogovori drugače z gostujočo institucijo. Univerza v Ljubljani ali program Erasmus+ ne krijeta stroškov zavarovanja .

 

Kaj je Študijski sporazum oz. Learning Agreement (LA)?
Študijski sporazum (LA) za študij ali prakso je dokument, ki opredeljuje vsebino kratkoročne doktorske mobilnosti. Podpisan mora biti s strani študenta, Erasmus+ koordinatorja na matični članici in Erasmus+ koordinatorja oz. delodajalca na tuji instituciji. V primeru, da študent za kratkoročno doktorsko mobilnost prejeme tudi ECTS, se to prav tako opredeli v LA.

 

Kaj je OLS (Online Linguistic Support)?
Erasmus+ spletna jezikovna podpora (OLS) omogoča študentom, udeležencem Erasmus+ mobilnosti, preverjanje in vrednotenje jezikovnega znanja, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Udeleženec mobilnosti tako pridobi možnost, da jezikovno znanje jezika, ki ga bo večinsko uporabljal med mobilnostjo v tujini, preveri pred odhodom in po vrnitvi domov, obenem pa lahko svoje znanje nadgradi in izboljša tudi ob podpori privlačnih brezplačnih spletnih jezikovnih tečajev. Jezikovno znanje je ovrednoteno na podlagi Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Študenti morajo preverjanje opraviti iz glavnega jezika, ki ga bodo uporabljali na mobilnosti. Pri tem so na voljo sledeči jeziki: angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, švedščina, danščina, poljščina, češčina, grščina, portugalščina, hrvaščina, slovaščina, romunščina, bolgarščina, madžarščina, finščina, litvanščina, latvijščina, estonščina in slovenščina.

 

Ali sem kot študent na Erasmus+ kratkoročni doktorski mobilnosti dolžan opraviti spletno jezikovno preverjanje (OLS)?Da,
v kolikor bo vaša mobilnost trajala vsaj 15 dni ali več. V primeru, da bo vaša mobilnost trajala 14 dni ali manj, pa ne.

Preverjanje, skladno z zgoraj napisanim, je obvezno za vse Erasmus+ študente, pred in po zaključeni mobilnosti, saj je rezultat preverjanja sestavni del prijavne in zaključne dokumentacije. Izjema velja samo za tiste študente, ki bodo že na prvem preverjanju dosegli stopnjo C2 – v tem primeru testa po končani mobilnosti ni potrebno reševati ponovno. V primeru, da je rezultat preverjanja znanja jezika B1 ali manj, je študentu avtomatsko dodeljen spletni jezikovni tečaj. Ostali študenti se za spletni tečaj odločijo glede na lasten interes. Pri tem lahko izberejo spletni tečaj za glavni jezik mobilnosti ali za jezik države, kamor odhajajo.

 

Kje lahko dostopam do OLS preizkusa?
Povabilo za reševanje boste prejeli direktno iz orodja OLS na svoj elektronski naslov. Rezultat testa boste prejeli nemudoma po opravljenem preizkusu na vaš elektronski naslov, pri čemer si ga ne pozabite shraniti, saj ga boste potrebovali kot eno izmed obveznih prilog za pridobitev Erasmus+ finančne pomoči.

 

Ali je OLS tečaj obvezen?
Ne, OLS tečaj ni obvezen; študenti se sami odločite, ali ga boste opravili ali ne. Obvezni sta le preverjanji pred in po mobilnosti (razen za tiste, ki že prvo preverjanje opravite s C2), in še to le v primeru, da mobilnost traja vsaj 15 dni.

 

Na Erasmus+ mobilnosti sem že bil. Ali moram OLS jezikovno preverjanje opraviti ponovno ali lahko uporabim stare rezultate?
OLS jezikovni preizkus morate rešiti vsakič znova, ne glede na že izvedene mobilnosti in opravljene preizkuse v preteklosti.

 

Ali lahko kratkoročno doktorsko mobilnost predčasno prekinem ter ali to pomeni, da bom moral vsa prejeta sredstva vrniti?
V primeru predčasne prekinitve mobilnosti zaradi višje sile, kamor sodi npr. bolezen, študent vrne sredstva le za obdobje, ki ga ni preživel na mobilnosti, četudi je mobilnost trajala manj od 5 zaporednih dni, ki je sicer minimalno obdobje, da bi bila kratkoročna doktorska mobilnost upravičena do Erasmus+ finančne pomoči.

 

Ali lahko kratkoročno doktorsko mobilnost podaljšam?
Lahko, v kolikor se s tem strinjata tako domača kot tuja institucija, in sicer do največ 30 (financiranih) dni fizične mobilnosti ter v kolikor so še na voljo sredstva.

 

Katere dokumente sem dolžan po končani kratkoročni doktorski mobilnosti predložiti v spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč?
Natančna navodila za poročanje po končani mobilnosti boste študenti prejeli naknadno, povzetek pa je sicer na voljo na povezavi: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/erasmus_kratkotrajne_mobilnosti_doktorskih_studentov/podporna_dokumentacija/zakljucna_dokumentacija/.