dswwd

Spodbujamo povezovanje obetavnih študentov in dobrih delodajalcev in si prizadevamo za učinkovit prenos znanj.

ORGANIZIRAMO

  • predstavitve delodajalcev na fakultetah/akademijah
  • hitre zmenke  
  • obiske študentov v vašem delovnem okolju
  • okrogle mize
  • karierne dneve
  • posvete in strokovna srečanja ...
     

POVEZUJEMO ŠTUDENTE IN DELODAJALCE
Z organizacijo mreženjskih dogodkov vas povezujemo s študenti – potencialnimi perspektivnimi kadri.
 

PRISPEVAMO H GRAJENJU BLAGOVNE ZNAMKE DELODAJALCA 
Močna blagovna znamka je ključ do usposobljenih in visoko motiviranih kadrov. Današnji študentje so morda vaši bodoči najboljši strokovnjaki.
 

SEZNANJAMO Z NOVOSTMI
Delodajalce ažurno informiramo o aktualnih spremembah v študijskem procesu, študente pa redno seznanjamo o priložnostih na trgu dela.
 

KONTAKT : Maja Dizdarević, koordinatorka projekta
maja.dizdarevic@uni-lj.si
01/241-86-85

Zaradi obširne sistemske nadgradnje je stran Kariernih centrov Univerze v Ljubljani začasno nedosegljiva, zato sproti objavljamo aktualne informacije o kariernih priložnostih na Facebooku (tukaj):

  • prosta delovna mesta in druge aktualne informacij so objavljene tukaj;  
  • napovednik delavnic, seminarjev in drugih dogodkov je objavljen tukaj.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

O projektu Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti

Univerza v Ljubljani je bila izbrana na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Ministrstvo bo za izvedbo projekta Univerzi v Ljubljani izplačalo do največ 2.842.248,66 EUR, od tega 80 odstotkov prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 20 odstotkov Republika Slovenija. Projekt se bo izvajal od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Organ upravljanja je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Cilj in namen operacije je zagotavljanje celovite in kakovostne karierne orientacije za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve ter usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani delujemo karierni svetovalci, ki zagotavljamo študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Za dosego teh ciljev sodelujemo in se povezujemo tudi z zunanjimi sodelavci, predvsem delodajalci.