Financiranje

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in vseh prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za prakso bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 

Erasmus+ finančna pomoč za prakso glede na skupino držav in študijsko leto vključuje ali dodatek za prakso v znesku 100 € ali spodbudo za študente iz socialno šibkejših okolij  v višini 200 € (samo upravičeni).

  Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2020/21

Skupina 1

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Švedska, združeno kraljestvo , Norveška

520 €

+ dodatek za prakse: 100 €/mesec

ALI

+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših okolij: 200 €/mesec

Skupina 2

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

470 €

+ dodatek za prakse: 100 €/mesec

ALI

+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših okolij: 200 €/mesec

Skupina 3

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Severna Makedonija, Turčija, Srbija

420 €

+ dodatek za prakse: 100 €/mesec

ALI

+ spodbuda*za študente iz socialno šibkejših okolij: 200 €/mesec

 *Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij omm

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki znaša 200 €/mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine.

 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Znesek dodatka  za 2020/21 znaša 40,69 €/mesec.

 

Posebne potrebe 

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami (z odločbo UL) upravičeni do posebne obravnave in sofinanciranja, kot navedeno v razpisu. Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu Službi za mednarodno sodelovanje UL, vsaj 40 dni pred začetkom mobilnosti. Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius).

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Med osebe s posebnimi potrebami se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna sredstva za potne stroške do kraja mobilnosti, lokalne potne stroške, namestitev/bivanje, za stroške pomočnika, zdravstvene storitve, posebne didaktične pripomočke le v primeru, da zaradi nedodelitve dodatnih sredstev ne bi mogel ustrezno izvesti Erasmus+ mobilnosti. Vsi odobreni stroški bodo morali biti dokazljivi z računi.

Za podrobnosti glede razpisa, prijave in izvedbe mobilnosti se lahko osebe s posebnimi potrebami obrnejo na go. Urško Ravnik (urska.ravnik@uni-lj.si).

Udeleženec mobilnosti Erasmus+  svojo vlogo na predpisanem obrazcu posreduje skupaj z obveznimi prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost pošlje na kontaktni naslov Univerze v Ljubljani.
Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius).

 

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

Študentje, ki niso oddali prijave na razpis Erasmus+ SMP 2020/21 in jim zaradi omejenih sredstev ne moremo odobriti finančne pomoči lahko izvedejo  »zero-grant« mobilnost študentov za prakso. Ti študentje niso upravičeni do prejema finančne pomoči, lahko pa izkoristijo prednosti programa Erasmus+.