Financiranje

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in vseh prejetih prijav Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. Erasmus+ finančna pomoč se omeji glede na razpoložljiva sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. 

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške prakse v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Finančna pomoč je lahko odobrena samo za določen čas praktičnega usposabljanja v tujini, ki je opredeljen v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+ (ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije) in je v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev, ki jih odobri Nacionalna agencija.

Dodeljevanje Erasmus+ finančne pomoči za prakso bo potekalo sproti, na podlagi prejetih (popolnih) spletnih vlog za Erasmus+ finančno pomoč, do porabe dodeljenih sredstev. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na praktično usposabljanje v tujini. 

Erasmus+ finančna pomoč za prakso glede na skupino držav ( z vključujočim dodatkom za prakso) . Upravičeni študentje (pogoji so opredeljeni v razpisu) poleg osnovne štipendije lahko prejmejo tudi dodatek za vključenost* v višini 250€/mesec.

  Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2022/23

Skupina 1

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Švedska, Norveška, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

750 €

(+ dodatek za vključenost: 250 €/mesec za upravičence )

     

Skupina 2

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Severna Makedonija, Turčija, Srbija

690 € 

(+ dodatek za vključenost: 250 €/mesec za upravičence)

 

 *Dodatek za vključenostomm

Študenti, ki izhajajo iz okolij z manj priložnostmi imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji, ki znaša 250 €/mesec. Pogoji za upravičenost so zapisani v razpisu.

Dodatek za zeleno pot

Dodatek v višini 50€ bo dodeljen tistim študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, plovilom ali drugim skupinskim prevozom ( npr Go opti). Dodatek bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko dodeli do največ 4 dodatne dneve ( 2 v vsako smer) za izvedno zelenega potovanja.

  Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Znesek dodatka  je v letu 2021/22 znašal 67,76 €/mesec. Razpis za leto 2022/23 še ni bil objavljen.

 Posebne potrebe 

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami (z odločbo UL) upravičeni do posebne obravnave in sofinanciranja, kot navedeno v razpisu. Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu Službi za mednarodno sodelovanje UL, vsaj 40 dni pred začetkom mobilnosti. Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius).

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Med osebe s posebnimi potrebami se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna sredstva za potne stroške do kraja mobilnosti, lokalne potne stroške, namestitev/bivanje, za stroške pomočnika, zdravstvene storitve, posebne didaktične pripomočke le v primeru, da zaradi nedodelitve dodatnih sredstev ne bi mogel ustrezno izvesti Erasmus+ mobilnosti. Vsi odobreni stroški bodo morali biti dokazljivi z računi.

Za podrobnosti glede razpisa, prijave in izvedbe mobilnosti se lahko osebe s posebnimi potrebami obrnejo na go. Urško Ravnik (urska.ravnik@uni-lj.si).

Udeleženec mobilnosti Erasmus+  svojo vlogo na predpisanem obrazcu posreduje skupaj z obveznimi prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost pošlje na kontaktni naslov Univerze v Ljubljani.
Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius).