Financiranje

 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija CMEPIUS Univerzi v Ljubljani odobrila sredstva. Izbrani študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči. Za Erasmus+ finančno pomoč ter za morebitne dodatke mora zaprositi preko spletne prijave na VIS UL. Erasmus+ finančna pomoč mora biti študentu izplačana PRED začetkom mobilnosti.

Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu, to je lahko prvi dan predavanj/dela, in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji oz. pri delodajalcu, in ne dan odhoda.

 

Erasmus+ finančna pomoč sofinancira stroške mobilnosti v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo opredeljena v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent podpisal po oddaji prijavne dokumentacije. Dotacija je lahko odobrena samo za čas v okviru najkrajšega oz. najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. Študent, ki prejme Erasmus+ finančno dotacijo, je še naprej upravičen prejemati morebitno nacionalno štipendijo (npr. državno štipendijo, Zoisovo štipendijo …).

 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študent sklenil z UL pred odhodom na kratkoročno mobilnost.

 

Finančna pomoč za študente, ki bodo financirani iz tega razpisa, je odvisna od števila dni na mobilnosti in bo v študijskem letu 2021/22 znašala:

Trajanje mobilnosti Dnevni znesek Enkratni dodatek za študente z manj proložnostmi*
do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 70 EUR/dan 100 EUR
od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 50 EUR/dan 150 EUR

 Po potrebi sta lahko v finančno pomoč zajeta tudi po 1 dan potovanja pred aktivnostjo in 1 dan po njej.

 

*Enkratni dodatek za študente z manj priložnostmi bo v okviru tega razpisa dodeljen (v obliki enkratnega zneska 100 € ali 150 €, odvisno od števila dni na mobilnosti) študentom z manj priložnostmi. Pogoj za pridobitev dodatka je, da: ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva prejema enega od spodaj naštetih socialnih transferjev Centra za socialno delo:

  • državno štipendijo,
  • otroški dodatek,
  • izredno socialno denarno pomoč,
  • varstveni dodatek ali
  • dodatek za velike družine.

V primeru, da prijavitelj nima slovenskega državljanstva, mora, da bi bil upravičen do dodatka za študente z manj priložnostmi, predložiti druga ustrezna dokazila (originale in prevode v angleščino ali slovenščino), ki izkazujejo, da prihaja iz okolja z manj priložnostmi. To so:

  • potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, koliko oseb živi skupaj s prijaviteljem v skupnem gospodinjstvu;
  • potrdila o prihodkih prijavitelja in vseh družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, za celotno koledarsko leto 2021.

 

Študenti, ki bodo prejeli dodatek za študente z manj priložnostmi, so upravičeni tudi do dodatka za pot, katerega višina je odvisna od razdalje med krajem organizacije pošiljateljice (Ljubljana) in krajem sedeža organizacije gostiteljice ter načinom potovanja(zeleno potovanje ali ne). Za izračun razdalje se uporabi EU kalkulator razdalj.

 

Oddajljenost do kraja mobilnosti

(izračun s kalkulatorjem razdalj)

Standardno potovanje

(izplačilo na udeleženca

Zeleno potovanje + do 4 dodatni dnevi za pot

(izplačilo na udeleženca)

med 10 in 99 km 23 EUR /
med 100 in 499 km 180 EUR 210 EUR
med 500 in 1999 km 275 EUR 320 EUR
med 2000 in 2999 km 360 EUR 410 EUR
med 3000 in 3999 km 530 EUR 610 EUR
med 4000 in 7999 km 820 EUR /

 

Dodatek za zeleno potovanje v višini 50 € (enkratni znesek) bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki ne bodo prejeli dodatka za pot in ki bodo v  kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom, ki so upravičeni do dodatka za pot, se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 4 dni (2+2) za pot, če je iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve za pot.

 

 

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami bodo odobrena študentom, ki bodo potrjeni za Erasmus+ mobilnost in bodo z ločeno prijavo zaprosili za dodatna finančna sredstva iz naslova posebnih potreb. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo udeleženci iz okolij z manj priložnostmi (ekonomski razlogi).

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

Vloga za dodelitev dodatnih sredstev iz naslova posebnih potreb je na voljo tukaj.