Prijava in izbor

Prijava

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da je v času mobilnosti vpisan na matični članici UL kot študent tretje stopnje;
  • na mobilnost za prakso se lahko prijavijo tudi študenti, ki so ob oddaji prijave (še) vpisani na matični članici UL kot študenti tretje stopnje, mobilnost pa bodo izvedli v času enega leta po zaključku študija tretje stopnje oz. do zaključka razpisa.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+.

 

Prijavi mora študent obvezno priložiti:

1. V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija:

  • Erasmus+ sporazum za študij (Learning Agreement for Studies), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter
  • plan raziskovanja, potrjen s strani domače in gostujoče institucije.

2. V primeru kratkoročne mobilnosti doktorskih študentov z namenom prakse:

  • Erasmus+ sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship), podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja ter z opredeljeno vsebino prakse.

 

 

Postopek odobritve vlog

Članica potrdi prijavo študenta in vsebino Erasmus+ Študijskega sporazuma s podpisom le-tega. Pravočasno oddane in popolne prijave posreduje Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje (v nadaljevanju: USMS) v predpisani tabeli, in sicer preko odlagalnega mesta na Sharepointu USMS, najkasneje v 5 dneh po prejemu prijave.

Odobritev prijav za Erasmus+ finančno pomoč bo potekala sprotno, glede na datum prejema prijave s strani članice, do porabe sredstev. USMS študentu posreduje navodila za oddajo spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč na VIS UL, ki jo mora študent oddati vsaj 10 delovnih dni pred začetkom mobilnosti.