Financiranje

Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. 

Upravičeni stroški so:

  • Dotacija za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino.
  • Dotacija za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja izvora do kraja izvajanja aktivnosti. 

Najvišji znesek  dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko zakonodajo se prijavitelju izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim nalogom. 

Najvišji zneski Erasmus+ dotacije za bivanje glede na državo mobilnosti so : 

Skupina držav

Država

Dnevni znesek (1.-14.dan mobilnosti)

Dnevni znesek po 15.dnevu mobilnosti

Skupina A

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg,  Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška

180€

126 €

Skupina B

 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

160 €

112 €

Skupina C

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Republika Severna Makedonija, Turčija, Srbija

140 €

98 €

 
V podporni dokumentaciji »Javni razpis za poučevanje« najdete tudi morebitne podrobnejše omejitve financiranja v posameznem študijskem letu!
 

Stroški poti 

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva zračna razdalja v eno smer. 

Razdalja v kilometrih

Najvišji znesek v EUR

med 10 in 99 20

100 - 499

180

500 - 1999

275

2000 - 2999

360

3000 - 3999

530

4000 - 7999

820

8000 in več

1500

Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo). 


Posebne potrebe 
 

Osebe s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za sofinanciranje dodatnih stroškov, ki bi utegnili nastati v času mobilnosti. V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave in sofinanciranja, kot navedeno v razpisu. Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu Službi za mednarodno sodelovanje UL, vsaj 40 dni pred začetkom mobilnosti. Za podrobnosti glede razpisa, prijave in izvedbe mobilnosti se lahko osebe s posebnimi potrebami obrnejo na go. Urško Ravnik (urska.ravnik@uni-lj.si).

 

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena tudi mobilnost osebja za poučevanje, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejme dotacije EU (zero-grant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa Erasmus+.