Prijava in izbor

Prijava 

Osebje, ki želi v tujini opraviti usposabljanje v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica. 


Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja. 

Prijavitelj na ta razpis je lahko:

  • zaposleni na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
  • zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen in živi v programski državi.

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani bo sprejemala prijave članic do roka za prijavo. V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.


Izbor
 

V kolikor bo na razpis do navedenega datuma prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2, itn.): 

  • prijavitelji, ki ne ustrezajo kriterijem za pridobitev Erasmus+ dotacije za mobilnosti osebja za poučevanje (prednost imajo osebe, ki ne poučujejo),
  • prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič,
  • prijavitelji, ki Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje ali usposabljanje niso izvedli v predhodnem študijskem letu,
  • prijavitelji, ki že imajo dogovorjeno usposabljanje oz. potrditev institucije gostiteljice. 

V primeru večjega števila prijav se v skladu z enakomerno razporeditvijo financiranja  izbor upravičencev omeji na največ pet prijav za vsako članico UL (po rangirni listi).

V primeru, da bo ob upoštevanju navedenih kriterijev ostalo več enakovrednih vlog kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bo o končnem izboru med njimi odločil žreb. 

Po navedenih kriterijih izbor opravi Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL. O izboru bodo prijavitelji (po elektronski pošti) obveščeni s sklepom, ki ga bo izdala Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje. 

Odobritev Erasmus+ finančnih dotacij za usposabljanje bo potekalo do zapolnitve mest oz. porabe sredstev, ki jih je Univerza v Ljubljani prejela za usposabljanje osebja v tujini, v okviru programa Erasmus+. 

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana spletna vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji. 

Morebitne ugovore zoper sklep o izboru lahko prijavitelji vložijo pri Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje UL v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v roku 10 delovnih dni s sklepom odloči Služba za mednarodno sodelovanje UL. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev.