Prijava in izbor

Prijava 

Razpis mora biti na članici odprt najmanj 5 tednov. 

Matična članica po merilih za ocenjevanje vlog prijave izbranih kandidatov razvrsti (od najvišje ocenjenih do najnižje ocenjenih) in jih posreduje v Excel tabeli Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje UL do vnaprej določenega rokaNepopolne prijave in prijave oddane po predpisanem roku za oddajo ne bodo obravnavane. 

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+. 

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj izpolniti spletno prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica. Naložiti mora tudi sledeča dokazila:

  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na vseh do sedaj opravljenih stopnjah študija,
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

Več informacij o konkretnem razpisu dobijo zainteresirani pri kontaktnih osebah za program Erasmus+ na članicah. 

Merila za ocenjevanje vlog 

Pri ocenjevanju vlog se upošteva:

  • dosedanji študijski uspeh; upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na vseh do razpisa  opravljenih stopnjah študija, od 0 do 10 točk,
  • motivacijsko pismo, od 0 do 10 točk.

Poleg teh meril lahko matična članica določi dodatna merila, ki jih hkrati z razpisom objavi na spletni strani in sama izbere primerne kandidate za razpisana mesta, pri čemer je dolžna zagotoviti transparenten, javen in pravilen postopek izbora študentov ter način ocenjevanja vlog v skladu s tem razpisom. Vsem študentom je dolžna izdati sklepe o izbiri z možnostjo pritožbe. Odločba, ki jo izda  Komisija članice na pritožbo, je dokončna. 

Postopek ocenjevanja vlog 

Na podlagi prejetih prijav matična članica izvede izbirni postopek. Vloge študentov oceni pristojni na članici, po merilih iz javnega razpisa in študenta s sklepom obvesti o odobritvi. Izbor Erasmus+ študentov opravijo članice UL na transparenten, javen in pravilen način. Kriteriji in rezultati izbora morajo biti javni. 

Matična članica o izboru obvesti Službo za mednarodno sodelovanje UL in prijavljene kandidate. 

Morebitne ugovore zoper sklepe iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri pristojni Komisiji, v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru s sklepom odloči Komisija. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijave študentov in postavljena merila za ocenjevanje vlog.