Financiranje

Študenti in osebje so v okviru akcije Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost upravičeni do so/financiranja mobilnosti. Financiranje je omejeno in določeno s programom Erasmus+. Sofinanciranje zajema:

  • mesečno dotacijo za študente oz. dnevno dotacijo za osebje
  • stroške poti
  • stroške vize
  • stroške zdravstvenega zavarovanja 

Mesečna dotacija za odhodne študente v KA171 2022 in KA171 2023 znaša 700 EUR. Obračunska enota je dan. Mesec predstavlja 30 dni. 

Dnevna dotacija za odhodno osebje KA171 2022 in KA171 2023 znaša 180 EUR. Omenjeni znesek velja od 1. do 14. dne mobilnosti. Od 15. dne dalje znaša dnevna dotacija 70% navedenega zneska, kar je 126 EUR. Dnevna dotacija bo obračunana v skladu s slovensko zakonodajo glede na realne stroške, največ do navedenega zneska.


Stroški poti
 

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva razdalja v eno smer. 

#      

Razdalja v kilometrih                    

Najvišji znesek v EUR KA171 2022 in 2023 Zneski v primeru "zelenega potovanja"
1 0 - 99 20 /
2 100 - 499 180 210
  500 - 1999 275

320

4 2000 - 2999 360 410
5 3000 - 3999 530

610

6 4000 - 7999 820 /
7 8000 in več 1500 /

 

Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo). 

Strošek vize bo povrnjen glede na realne stroške, ki so dokazljivi z računom. 

Vsem udeležencem Mednarodne kreditne mobilnosti Univerza v Ljubljani za odobreni čas mobilnosti krije stroške zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje bo urejeno pred mobilnostjo, ob ustrezni oddaji spletne prijave. 

 

Posebne potrebe 

Tudi v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost imajo študenti in osebje s posebnimi potrebami možnost pridobiti dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost svojo vlogo na predpisanem obrazcu posreduje skupaj z obveznimi prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost pošlje na kontaktni naslov Univerze v Ljubljani.
Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius)