Prijava na izbor

Služba za mednarodno sodelovanje na Univerzi v Ljubljani je za Erasmus+ MKM 2019 in MKM 2020 pripravila splošna razpisa za študente (SMS 2019, SMS 2020) in osebje (STA/STT 2019, STA/STT 2020). Študenti in osebje, ki želijo v tujini opraviti del študijskih obveznosti, pedagoških aktivnosti ali usposabljanje v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost, izpolnijo prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica. Posamezna članica določi postopke izbora in morebitne dodatne pogoje, ki morajo biti v naprej znani, javno objavljeni, nediskriminatorni in transparentni.

Več informacij o konkretni prijavi na mobilnost dobijo zainteresirani pri kontaktnih osebah za program Erasmus+ na sodelujočih članicah.  

Mobilnost mora biti izvedena v sodelujoči partnerski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja.  

Prijavitelj na ta razpis je lahko:

  • Študent, ki ima v celotnem času izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL in imajo poravnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus ali Erasmus+. 
  • Zaposleni na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.  

Članica mora imeti pred izvedbo mobilnosti s partnersko institucijo podpisan Medinstitucionalni sporazum.  

Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve obvezno preverite pogoje za vstop v državo, kjer boste opravili mobilnost.


Oddaja spletne vloge
 

Vsi izbrani kandidati, katerim bo odobrena Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost bodo morali vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti, oddati spletno vlogo za Erasmus+ dotacijo, do katere dostopajo na spletne strani.   

 V spletni vlogi se poleg osebnih podatkov in informacij o mobilnosti oddajo tudi Študijski sporazum (navodila) / Program usposabljanja ali Program poučevanja, ki je potrjen s strani odgovorne osebe na matični članici in institucije gostiteljice. Po oddani popolni spletni vlogi se kandidatom na elektronski naslov posreduje Pogodbo o Erasmus+ dotaciji. Ustrezna in popolna spletna vloga ter podpisana pogodba pred začetkom mobilnosti sta pogoj za prejem dotacije.