Predstavitev UL

Univerza v Ljubljani je mednarodno aktivna institucija, ki prek svojih učiteljev, raziskovalcev, študentov in drugega osebja dejavno vstopa v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Povezana je z najboljšimi celovitimi Univerzami v Evropi in hkrati spodbuja članice, da se povezujejo s specializiranimi visokošolskimi institucijami.

Mednarodna vloga Univerze v Ljubljani je izjemno pomembna tudi na nacionalni in regionalni ravni, kjer je internacionalizacija pomemben dejavnik odprtosti v učnem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispeva tudi gostujoče učno osebje in tuji študenti. 

Težnja pridobivanja koordinacijske vloge v skupnih izobraževalnih programih in raziskovalnih projektih, spodbujanje vključevanja v mednarodne raziskovalne mreže in mednarodne projekte, povečevanje števila tujih gostujočih učiteljev, izmenjav študentov, povečevanje števila vpisanih tujih študentov in njihovo vključevanje v tečaje slovenščine, večanje ponudbe predmetov v tujem jeziku, obsežnejše sodelovanje v skupnih programih, povečevanje namestitvenih zmogljivosti za tuje študente in učitelje, povečevanje števila izmenjav učiteljev in raziskovalcev in krepitev podpornih služb za te dejavnosti so osnovni cilji, ki si jih je univerza zadala na poti internacionalizacije. 

Univerza sodeluje z več kot 30 visokošolskimi institucijami na področju Južne in Vzhodne Evrope in na podlagi drugih dvostranskih sporazumov z več kot stotimi institucijami v tujini. Članice in oddelki imajo sklenjenih še dodatnih 350 sporazumov s partnerji v tujini, Univerza in članice sodelujejo na podlagi sporazumov tudi v okviru programa Erasmus+ in izmenjujejo študente in zaposlene z več kot 1400 članicami univerz v Evropi. 

Beležimo predvsem izmenjave v programu Erasmus+ s programskimi in med programskimi in partnerskimi državami, CEEPUS (Central European Exchange Program) in izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov ter individualne izmenjave. K povečanju števila izmenjanih študentov prispevajo tudi izmenjave za prakso in udeležba študentov na poletnih šolah. Aktivno sodelovanje se kaže tudi v organizaciji intenzivnih programov in razvoju mednarodnih skupnih programov. 

Univerza se dejavno vključuje v mednarodna združenja kot so: Utrechtska mreža (UN), ki je tesno povezana s konzorcijem univerz MAUI/univerze v ZDA in konzorcijem univerz AEN/univerze v Avstraliji. Aktivna je tudi v združenju univerz UNICA (združenje univerz glavnih mest). 

Od leta 2003 je Univerza polnopravna članica EUA, Evropskega združenja univerz, ki obravnava zadeve povezane z visokim šolstvom in raziskovalno politiko. V istem letu se je UL vključila tudi v združenje EUCEN (University Continuing Education Network), ki obravnava teme, ki so povezane z vseživljenjskim učenjem. Je članica CEI (Central European Initiative), SAR (Scholars at Risk), Rektorske konference Alpe Jadran in združenja CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), združenja CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance), The Guild in Western Balkans platform.