Trenutna ponudba štipendij za študij v tujini

Štipendija za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2021 (316. JR)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 24. 12. 2021 objavil razpis za štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2021.

 

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študenti, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2021 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2021 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do vključno 31. 8. 2022, študijski obisk študenta pa najkasneje do vključno 30. 9. 2022.

 

Rok prijave: od objave javnega razpisa na spletni strani sklada do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 9. 2022.

 

Vrednost razpisa: 250.000,00 EUR.

 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujini za namen izobraževanja ali usposabljanja. Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska.

 

Višina štipendije: Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

 

Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 150,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 2.500,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.

Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 100,00 EUR, če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Albanijo, Andoro, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro, Gruzijo, Islandijo, Kosovo, Liechtenstein, Moldavijo, Monako, Norveško, Severno Makedonijo, San Marino, Srbijo, Švico, Ukrajino, Vatikan ali Združeno kraljestvo. Vlagatelj, ki na študijski obisk odhaja v državo, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je upravičen do štipendije za potne stroške v višini 500,00 EUR. Če ima vlagatelj potne stroške delno ali v celoti krite iz drugih virov, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

 

Način oddaje prijav: Vloge se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije s pripisom »za 316. javni razpis«.