Prijava 

Osebje, ki želi v tujini opraviti del pedagoških aktivnosti v programu Erasmus+, izpolni prijavo v skladu z navodili članice do datuma, ki ga določi matična članica. 


Prijavitelj mora izvajati mobilnost v sodelujoči programski državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država stalnega prebivališča prijavitelja. 

Prijavitelj na ta razpis je lahko:

  • zaposleni na Univerzi v Ljubljani (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih: zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno). Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
  • zaposleni iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav, pri čemer mora biti državljan programskih držav ali državljan druge države, ki je zaposlen in živi v programski državi. 

Prijavitelj gre lahko na mobilnost na katerokoli visokošolsko institucijo v programski državi, ki je nosilka ECHE listine in s katero je sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, pri čemer mora upoštevati, da je medinstitucionalni sporazum sklenjen za ustrezno študijsko leto in študijsko področje (academic field); izjema so vabljeni predavatelji iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav. Erasmus koordinatorji na članicah imajo aktualne podatke, s katerimi tujimi institucijami imajo podpisan ustrezen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum. 

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani bo sprejemala prijave članic do roka za prijavo. V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli zadostnega števila vlog, bo razpis odprt do zapolnitve prostih mest oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. 

 

Izbor 

V kolikor bo na razpis do navedenega datuma prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1; če bo več prijav, se bo upošteval kriterij pod točko 2, itn.): 

  • prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič,
  • prijavitelji, ki Erasmus+ mobilnost osebja za poučevanje ali usposabljanje niso izvedli v predhodnem študijskem letu,
  • prijavitelji s članice, s strani katere smo prejeli manj prijav na razpis. 

Če bo na razpis do  navedenega datuma prispelo manj prijav kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev bo razpis odprt do zapolnitve mest oziroma porabe sredstev. Te (naknadne) vloge se bodo obravnavale primarno glede na datum prejema prijave oziroma v primeru enakovrednih vlog z enakim časom prejema glede na zgoraj navedene kriterije. 

Po navedenih kriterijih izbor opravi Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL. O izboru bodo prijavitelji (po elektronski pošti) obveščeni s sklepom, ki ga bo izdala Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje. 

Izbrani kandidati bodo imeli možnost zaprositi za Erasmus+ finančno dotacijo. Pogoj za odobritev dotacije je pravočasno in ustrezno oddana spletna vloga, na podlagi katere bomo izdali Pogodbo o Erasmus+ finančni dotaciji. 

Odobritev Erasmus+ finančnih dotacij za poučevanje bo potekalo do zapolnitve mest oz. porabe sredstev, ki jih je Univerza v Ljubljani prejela za poučevanje osebja na visokošolskih partnerskih institucijah v tujini, v okviru programa Erasmus+. 

Morebitne ugovore zoper sklep o izboru lahko prijavitelji vložijo pri Univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje UL v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru v roku 10 delovnih dni s sklepom odloči Služba za mednarodno sodelovanje UL. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo prijaviteljev.

 

Oddaja spletne vloge 

Vsi izbrani kandidati, katerim bo odobrena možnost prijave za Erasmus+ finančno dotacijo za poučevanje, bodo morali po prejemu sklepa o izboru in vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti, oddati spletno vlogo za Erasmus+ dotacijo za poučevanje. Dostop do spletne vloge bodo imeli le izbrani kandidati, na naslovu:
https://studij.uni-lj.si/finpomoczaposleni/finpomoczap_prva.asp 

 V spletni vlogi se poleg osebnih podatkov in informacij o mobilnosti odda tudi  Sporazum za poučevanje (Erasmus+ Staff mobility for teaching; Mobility  Agreement), ki je potrjen s strani odgovorne osebe na matični članici in institucije gostiteljice. Po oddani popolni spletni vlogi se kandidatom na elektronski naslov posreduje Pogodbo o Erasmus+ dotaciji za poučevanje. Ustrezna in popolna spletna vloga ter podpisana pogodba pred začetkom mobilnosti sta pogoj za prejem dotacije. 

 

Zaključna dokumentacija 

Najkasneje v roku 14 dni po zaključku mobilnosti zaposleni, kateremu je bilo sofinanciranje odobreno, preko spletne vloge oddajo zaključno dokumentacijo. In sicer:

  • Potrdilo o izvedbi poučevanja (Letter of Confirmation)
  • Obrazec za obračun upravičenih stroškov poučevanja Erasmus+, ki je potrjen s strani matične institucije. (Originalna dokazila se morajo hraniti na matični fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
  • Končno poročilo o Erasmus+ mobilnosti. Oddaja končnega poročila je pogoj za prejem Erasmus+ dotacije. Končno poročilo je ob zaključku mobilnosti poslano prijaviteljem s strani Evropske komisije neposredno na elektronski naslov. Na spletno vlogo naložijo izpis (pdf datoteko). 

Po oddaji zaključne dokumentacije se obračuna končna višina Erasmus+ dotacije, v skladu z omejitvami financiranja v posameznem študijskem letu.  Izplačilo dotacije bo opravljeno predvidoma v 30 dneh po prejemu in odobritvi vseh dokumentov zahtevanih s strani Univerze v Ljubljani, na račun članice udeleženca. 

Univerza v Ljubljani je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius).