Na podlagi odobrenih sredstev Evropske Komisije in na podlagi prejetih prijav bo Nacionalna agencija (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS) Univerzi v Ljubljani odobri sredstva. 

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.  

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina je opredeljena v Pogodbi o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent podpiše po oddaji prijavne dokumentacije. 

Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu z akademskim koledarjem na partnerski instituciji ter v okviru najkrajšega oziroma najdaljšega obdobja po tem javnem razpisu. 

Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema celoten znesek morebitne nacionalne štipendije. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti študentov pri dodelitvi finančne pomoči bodo konkretneje opredeljene v Pogodbi o finančni pomoči, ki jo mora študent z UL skleniti pred odhodom na študij v tujino. 

Erasmus+ financiranje glede na skupino držav in študijsko leto:

  Skupina držav Država gostiteljica
Mesečni znesek 2018/19

Skupina 1

 

 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška

520 €

Skupina 2

 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

450 €

Skupina 3

 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Makedonija, Turčija

370 €

 

Posebne potrebe 

Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb. Za podrobnosti pridobitve sredstev naj študenti kontaktirajo kontaktno osebo v univerzitetni Službi za mednarodno sodelovanje. 

Dodatek Javnega sklada 

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1 ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki v letu 2018/19 znaša 64€ na mesec.  

essSpodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij 

Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ štipendiji,  ki znaša od 200€ oz. 220€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 

Skupina držav              Država gostiteljica
Mesečni znesek 2018/19
Skupina 1

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska

200 €
Skupina 2  Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija 220 €

 

Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »Zero grant« 

V primeru, da sofinanciranje mobilnosti zaradi omejenih sredstev ni možno, je dovoljena mobilnost študentov za študij, ki za obdobje Erasmus+ mobilnosti ne prejmejo Erasmus+ dotacije »zero-grant«, pri čemer pa lahko izkoristijo prednosti programa Erasmus+.