Študenti in osebje so v okviru akcije Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost upravičeni do so/financiranja mobilnosti. Financiranje je omejeno in določeno s programom Erasmus+. Sofinanciranje zajema:

  • mesečno dotacijo za študente oz. dnevno dotacijo za osebje
  • stroške poti
  • stroške vize
  • stroške zdravstvenega zavarovanja 

Mesečna dotacija za odhodne študente znaša v MKM 2017 650 EUR in v MKM 2018 700 EUR.. Obračunska enota je dan. Mesec predstavlja 30 dni. 

Dnevna dotacija za odhodno osebje MKM 2017 znaša 160 EUR in v MKM 2018 180 EUR. Omenjeni znesek velja od 1. do 14. dne mobilnosti. Od 15. dne dalje znaša dnevna dotacija 70% navedenega zneska, kar je 112 EUR oz. 126 EUR. Dnevna dotacija bo obračunana v skladu s slovensko zakonodajo glede na realne stroške, največ do navedenega zneska.


Stroški poti
 

Stroški poti so razdeljeni v posamezne razrede. Upošteva se razdalja med matično in partnersko institucijo. Posameznik ima možnost sofinanciranja dodatnih dveh (2) dni za pot. Razdalja se izračuna s pomočjo kalkulatorja razdalj, ki je objavljen na spletni strani Evropske komisije. Pri izračunu se upošteva razdalja v eno smer. 

#

Razdalja v kilometrih

Najvišji znesek v EUR MKM 2017 Najvišji znesek v EUR MKM 2018
1 /  / 20
2 100 - 499 180 180
3 500 - 1999 275 275
4 2000 - 2999 360 360
5 3000 - 3999 530 530
6 4000 - 7999 820 820
7 8000 in več 1100 1500

 

Potni stroški bodo v skladu s slovensko zakonodajo povrnjeni glede na realne stroške, največ do zneska, opredeljenega s pravili programa (glej zgornjo tabelo). 

Strošek vize bo povrnjen glede na realne stroške, ki so dokazljivi z računom. 

Vsem udeležencem Mednarodne kreditne mobilnosti Univerza v Ljubljani za odobreni čas mobilnosti krije stroške zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje bo urejeno pred mobilnostjo, ob ustrezni oddaji spletne prijave. 

 

Posebne potrebe 

Tudi v programu Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost imajo študenti in osebje s posebnimi potrebami možnost pridobiti dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb.

Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe oziroma posebne programe.

Med posebne potrebe se ne uvrščajo socialno ogroženi (ekonomski razlogi) udeleženci mobilnosti.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost svojo vlogo na predpisanem obrazcu posreduje skupaj z obveznimi prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost pošlje na kontaktni naslov Univerze v Ljubljani.
Vlogo bomo pregledali, potrdili in posredovali v obravnavo na Nacionalno agencijo (Cmepius)