Program Erasmus+ je program EU za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

28 članic Evropske unije države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje  še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske  prostovoljske službe.  

Cilji mobilnosti so:

izboljšanje učnih kompetenc povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve povečanje iniciativnosti in podjetništva povečanje samozavesti in samospoštovanja izboljšanje jezikovnih sposobnosti povečanje medkulturne zavesti aktivnejše sodelovanje v družbi boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Vrste mobilnosti so:

Mobilnost študentov za ŠTUDIJ in PRAKSO Mobilnost osebja za POUČEVANJE in USPOSABLJANJE   

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Vloge za skupne magistrske študije ali druge centralizirane razpise je potrebno poslati  v Bruselj na: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.