JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI V LETIH 2013-2015, KI SPODBUJAJO ODPRTOST SLOVENSKEGA VISOKEGA ŠOLSTVA V MEDNARODNO OKOLJE

MIZŠ je 26.7.2013 objavilo JR (http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307).

Prijavitelj: Univerza v Ljubljani

 Predmet sofinanciranja:

 1. zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
 2. krajša gostovanja tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
 3. organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
 4. krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (članarine za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov na uradnih sestankih le-teh ter izdelava informativnih in promocijskih gradiv v tujih jezikih). 

Višina razpisanih sredstev: 3.960.000 EUR
Datum objave javnega razpisa: julij 2013
Rok za oddajo prijav: september 2013
Predviden rok za objavo rezultatov razpisa: december 2013 

Kontakti/ Način priprave vloge: Koordinacijska skupina UL 

 • Zlata Ploštajner ()
 • Katja Cerjak ()
 • Urška Ravnik ()
 • predstavniki - koordinatorji članic (imenujte člana, ki bo imel potem vse informacije v zvezi s pripravo vloge)

 

Odgovori na pogosta vprašanja glede razpisa

AKTIVNOST 1: Zaposlitev tujega učitelja

 • Ali je pogoj da je oseba visokošolski učitelj ali je lahko tudi asistent (z doktoratom)?
  Tuji visokošolski učitelj mora biti najmanj polovico delovnega časa zaposlen na delovnem mestu visokošolskega učitelja in mora izpolnjevati pogoje za zasedbo tega delovnega mesta. V skladu z zakonom o visokem šolstvu so visokošolski učitelji: docent, izredni profesor, redni profesor, lektor, predavatelj in višji predavatelj.

  Torej se ga ne more zaposliti na delovnem mestu asistenta. 
   
 • Kaj točno pomeni pogoj, da mora biti oseba najmanj polovico delovnega časa zaposlena na mestu visokošolskega učitelja (ali mora biti tudi habilitirana na UL)? Ali se bodo morali tuji profesorji v primeru, če bodo izbrani, habilitirati na UL in če, ali so to upravičeni stroški projekta?
  Postopek za zaposlitev mora biti izveden v skladu z delovno pravnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Postopek habilitacije se izvaja v skladu s statutom UL. Stroški habilitacije ne sodijo med upravičene stroške financiranja projekta.
   
 •  Kakšna je lahko dolžina zaposlitve tujega učitelja?
  Pogoj je najmanj 6 mesec, in največ do 30.6.2015 (kolikor mesec to pač je, glede na začetek zaposlitve). Maksimalni čas sofinanciranja je pogojen s trajanjem operacije ( razvidno v točki 8 JR); Upravičeni so stroški, ki so nastali najkasneje do 30.6.2015 ter izdatki za te stroške, ki so bili plačani najkasneje do 15.7.2015. Skrajni datum za izstavitev zahtevka za izplačilo je 31.7.2015
   
 • Ali mora imeti tuji visokošolski učitelj tudi določeno št. ur neposredne pedagoške obveznosti?
  Da. Pri tem za tuje predavatelje veljajo ista pravila kot za domače visokošolske učitelje in sodelavce, ko izvajajo neposredno pedagoško obveznost
   
 • Ali lahko tuji visokošolski učitelj samo sodeluje (kot gost) pri nekem predmetu, ki se predava tudi sicer (in s tem ne odtegne pedagoške obveznosti domačemu učitelju) ali mora iti za izvedbo novega predmeta?
  Da, lahko sodeluje kot gostujoči strokovnjak pri izvedbi posameznega predmeta oz. dela študijskega programa. Pri tem za gostujočega učitelja Statut UL (člen 228) ne predpisuje izvedbe postopka habilitacije!
   
 • Ali lahko v okviru aktivnosti 1 zaposlimo osebo, ki je redni profesor na univerzi v tujini, vendar je ta oseba bipatrid (poleg slovenskega ima tudi tuje državljanstvo)?
  Če ima oseba poleg slovenskega tudi tuje državljanstvo ustreza razpisnim pogojem v okviru aktivnosti št. 1. Vendar ta oseba na dan objave razpisa ne sme biti zaposlena v Republiki Sloveniji in mora prihajati iz tuje, v razpisu navedene organizacije oz. druge institucije (glej tč. 4.4 javnega razpisa!).
   
 • Navedeno je, da je gostujoči strokovnjak oseba, ki na dan javnega razpisa ne biva v Republiki Sloveniji. Kaj natanko to pomeni oz. ali se nanaša na prijavljeno začasno ali stalno bivališče v Sloveniji? (imamo primer profesorja, ki živi in dela v ZDA, ima pa najbrž prijavljeno stalno ali vsaj začasno bivališče v SLO)
  Za namene javnega razpisa je »gostujoči strokovnjak« v okviru aktivnosti št. 2 oseba, ki ima na dan javnega razpisa stalno ali začasno prebivališče v tujini.
  Poleg tega mora gostujoči strokovnjak prihajati iz tujega oz. tuje: visokošolskega zavoda, raziskovalne organizacije, gospodarske družbe, organizacije s področja kulture ali mora biti neodvisni strokovnjak oziroma umetnik.
   
 • V tč. 4.4. je opredeljen »status« tujega visokošolskega učitelja. Ali je potrebno z dokazili (in katerimi dokazili) dokazovati, da je tuji državljan in da prihaja iz institucije, ki so nanizane v tč. 4.4.? Enako vprašanje za »status« gostujočega strokovnjaka iz tč. 4.5 razpisne dokumentacije?
  Dokazila za izkazovanje statusa tujega visokošolskega učitelja in gostujočega strokovnjaka so predvidena z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

  Tuji visokošolski učitelj mora predložiti naslednja dokazila: osebni dokument, ki izkazuje status državljanstva; dokument, ki izkazuje zaposlitev na eni izmed tujih institucij oz. izjavo o statusu neodvisnega strokovnjaka ali umetnika (točka 4.4 javnega razpisa); izjavo tujega visokošolskega učitelja, da na dan objave javnega razpisa ni zaposlen v Republiki Sloveniji.

  Gostujoči strokovnjak mora predložiti naslednja dokazila: dokazilo o stalnem ali začasnem prebivališču v tujini; dokument, ki izkazuje zaposlitev na eni izmed tujih institucij oz. izjavo o statusu neodvisnega strokovnjaka ali umetnika (točka 4.5 javnega razpisa).

  Poleg tega bo moral upravičenec projekta predložiti dokazila za izkazovanje upravičenosti stroška gostujočega strokovnjaka s predložitvijo dokazil iz Navodil ministrstva za izvajanje operacij ESS za PU 3.3, Priloge 4 Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil (npr. pisna utemeljitev izbire posameznega avtorja, s katerim se sklene avtorska pogodba oz. dokumentacija o postopku po ZJN-2 oz. drugem postopku izbora; pogodba o avtorskem delu; izdelek ali dokazilo o avtorskem delu, iz katerega je razviden avtor; lista prisotnosti udeležencev predavanja).

  Upravičenec projekta bo moral predložiti za izkazovanje upravičenosti stroška tudi lastnoročno podpisano pisno izjavo gostujočega strokovnjaka o sodelovanju na projektu, ki mora vsebovati naziv operacije, logotipe, ime in priimek izvajalca, polni naziv tuje institucije, iz katere prihaja izvajalec in funkcijo na projektu.
   
 • Katera dokazila je potrebno predložiti za dokazovanje upravičenih stroškov aktivnosti št. 1 in aktivnosti št. 2?
  Dokazila za izkazovanje upravičenosti posameznih stroškov so predvidena z vsakokratno veljavnimi navodili ministrstva za izvajanje operacij ESS za PU 3.3.
  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/navodila_za_izvajanje_operacij/

  Tuji visokošolski učitelj mora predložiti dokazila, navedena v prilogi Priloga 1: Obrazec o stroških dela ter Prilogi 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil (npr. pogodba o zaposlitvi, …). 

  Poleg tega mora tuji visokošolski učitelj predložiti tudi dokazila, navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji, t.j. v Prilogi k pogodbi 3. Ta navaja, da mora v Poročilu o opravljenem delu za aktivnost št. 1 na visokošolskem zavodu v RS zaposleni tuji visokošolski učitelj za obdobje trajanja zaposlitve mesečno poročati o: številu ur neposredne pedagoške obveznosti na teden; število ur pedagoške obveznosti na teden; študijskih programih oz. predmetih, pri katerem sodeluje; raziskovalnih projektih oz. programih, pri katerih sodeluje ter drugih aktivnostih, ki jih opravlja v okviru redne zaposlitve, z natančnejšim opisom in obsegom nalog.

  Tuji gostujoči strokovnjak mora predložiti dokazila, predvidena z vsakokratno veljavnimi navodili ministrstva za izvajanje operacij ESS za PU 3.3.
  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/navodila_za_izvajanje_operacij/.
   
 • Kako se dokazuje vključenost tujega visokošolskega učitelja v raziskovalni proces? (npr. zaposlitev na raziskovalnem delovnem mestu, vključitev v ARRS program/projekt). Prosimo za obrazložitev.
  Vključenost tujega visokošolskega učitelja v raziskovalni proces se dokazuje z ustreznim pravnim aktom (npr. pogodba o zaposlitvi, …). Pri tem je treba spoštovati delovno pravno zakonodajo in paziti, da ne pride do dvojnega financiranja (npr. v primeru programov/projektov, financiranih s strani ARRS).
   
 • V besedilu Javni razpis je v razdelku 5 (Višina sredstev za posamezno vlogo ter za posamezne aktivnosti) za aktivnost "1. tuji visokošolski učitelj" navedena višina sredstev za stroške poti, stroške namestitve in stroške za tečaj slovenščine, ni pa navedena višina sredstev za stroške plače. Hkrati pa so v razdelku 8.3 kot upravičeni stroški za aktivnost 1 poleg stroškov poti, namestitve in tečaja slovenščine navedeni tudi "stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, ki so neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti". A prav sklepam, da to pomeni samo to, da je kritje plačnih stroškov za aktivnost 1 predvideno, ni pa določena najvišja vrednost za plačne stroške? 
  V TABELI V TOČKI 5 JAVNEGA RAZPISA SO NAVEDENE LE NAJVIŠJE VREDNOSTI SREDSTEV ZA ENOTO POSAMEZNE AKTIVNOSTI, ČE TE OMEJITVE OBSTAJAJO, V TOČKI 8.3 JAVNEGA RAZPISA PA SO NAVEDENE VSE VRSTE UPRAVIČENIH STROŠKOV ZA POSAMEZNO AKTIVNOST. V OKVIRU AKTIVNOSTI ŠT. 1 SO TOREJ PREDVIDENI TUDI STROŠKI PLAČ IN POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM, KI SO NEPOSREDNO POVEZANI Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI, VENDAR TI NISO OMEJENI, SAJ SO ODVISNI OD KONKRETNIH POGOJEV, KI JIH OB ZASEDBI DELOVNEGA MESTA IZPOLNJUJE POSAMEZNI TUJI VISOKOŠOLSKI UČITELJ.

 -         Ali se lahko aktivnosti 1 in 2 izvajata le na izrednem študiju ali lahko tudi na koncesioniranem rednem študiju?

 IZVAJANJE AKTIVNOSTI JE VEZANO NA JAVNO VELJAVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME, VPISANE V RAZVID, KI SE IZVAJAJO SKLADNO Z VELJAVNIM RAZPISOM ZA VPIS.

 AKTIVNOST 2: Gostujoči strokovnjaki 

-         Pri aktivnosti št. 2 bi prijavili gostovanje profesorice, ki bi v sklopu predavanj pri istem predmetu (oziroma istih predmetih) prišla štirikrat. Ali je dopustno, da takšno gostovanje prijavimo kot eno enoto aktivnosti št. 2 in smo za celoto omejeni s 6.000,00 EUR, ali bi morali njen vsakokraten prihod prijaviti kot posamezno enoto?

 Omejitev stroškov na 6.000 EUR je vezana na posameznega gostujočega strokovnjaka, zato posameznega strokovnjaka lahko prijavite le enkrat. Število njegovih prihodov ni omejeno, vendar stroški posameznega gostujočega strokovnjaka ne smejo preseči 6.000 EUR.

 -         V javnem razpisu nismo zasledili podatka o tem, če gre pri tujih visokošolskih učiteljih (aktivnost 1) in pri gostujočih tujih strokovnjakih (aktivnost 2) za državljane EU ali lahko upoštevamo tudi druge državljane, npr. državljane ZDA? Kaj pa pri tujih študentih, udeležencih mednarodne delavnice? Štejejo tudi študenti Bosne, Makedonije ali ZDA?

 Pri vseh aktivnostih so lahko tuji učitelji/strokovnjaki/študenti tako iz EU kot iz ostalih držav (katerekoli).

 -         Stroške (zlasti prevoz in delo) gostujočega strokovnjaka, ki dela v tuji raziskovalni ustanovi bi najlaže pokrili z računom, ki bi ga izdala ustanova, v kateri ta strokovnjak dela. Je to v skladu z razpisnimi pogoji?

 Potne stroške in stroške bivanja za gostujoče strokovnjake/predavatelje je treba vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi (glej primer avtorske pogodbe, str. 7, Navodila ministrstva za izvajanje operacij ESS za PU 3.3).

 -          Razpis kot vrsto upravičenih stroškov predvideva le stroške zunanjih storitev. Kam lahko vključimo stroške organizacije gostovanja (kontaktiranje gostov, usklajevanje terminov, pripravo pogodb...)

 Aktivnost 2 ne predvideva teh stroškov.

 -         Ali se lahko pri avtorskih honorarjih obruti neto vrednost AH?

 DA, skladno ZDoh-2 je upravičenec dolžan obračunati in plačati akontacijo dohodnine in prispevke.

 -         Ali mora imeti tuji visokošolski učitelj tudi določeno št. ur neposredne pedagoške obveznosti?

 Da.

 -         Ali imate na ministrstvu cenik za urne postavke tujih gostujočih strokovnjakov (aktivnost 2) in tujih predavateljev v okviru mednarodnih delavnic (aktivnost 3), ki bi ga lahko enotno upoštevali v okviru projekta, oz. kateri cenik upoštevati, oz. kako določiti urne postavke?

 Ne. Ceniki za urne postavke tujih gostujočih strokovnjakov (aktivnost 2) in tujih predavateljev v okviru mednarodnih delavnic (aktivnost 3) so določeni s strani prijavitelja/ upravičenca.

 -         V točki 4.5 je v zadnjem odstavku napisano, da mora gostujoči strokovnjak opraviti vsaj 6 ur neposredne pedagoške obveznosti. Ali 1 pedagoška obveznost predstavlja 45 ali 60 minut?
V točki 4.6 za izvedbo mednarodne delavnice s tujimi predavatelji, ki je namenjena študentom:
ali 1 ura delavnice predstavlja 45 ali 60 minut?

 Za gostujoče strokovnjake in tuje predavatelje veljajo ista pravila kot za domače visokošolske učitelje in sodelavce, ko izvajajo neposredno pedagoško obveznost ali kot predavatelji sodelujejo na mednarodnih delavnicah.

 AKTIVNOST 3: Mednarodne delavnice

 -         Ali se stroški za izvedbo mednarodne delavnice, namenjene visokošolskim učiteljem, povrnejo tudi, če so med 10 udeleženci delavnice tudi pogodbeni visokošolski učitelji, ki niso zaposleni na visokošolskem zavodu?

 Ne, povrnejo se le če je izpolnjen tudi pogoj, da je med udeleženci najmanj 10 učiteljev oz. sodelavcev zaposlenih na UL.

 -         VŠZ lahko prijavi le delavnico s študijskega področja, za katerega je akreditiran. Ali to pomeni da v primeru interdisciplinarnih programov (kombinacija družboslovje – tehnika), delavnica ne sme biti s področja tehnike, če je študijski program pretežno družbosloven oz je tako akreditiran?

 Da, samo s štud. področja za katerega je akreditiran. Pri tem je treba upoštevati, da je prijavitelj UL (štejejo vsi akreditirani programi).

 -         Glede na to, da visokošolski učitelji, ki so zaposleni na domačem VŠ zavodu, ne morejo predavati na delavnici preko avtorske oz. podjemne pogodbe, nas zanima, ali se v tem primeru njihova predavanja obravnavajo kot povečani obseg dela ali je pač del njihove redne plače in prispevkov plačan iz projekta.

  Pri aktivnosti št. 3 so upravičeni le stroški plač in povračil v zvezi z delom, ki so neposredno povezani z operacijo in veljajo za javni sektor.

 -         Eden izmed pogojev za izvedbo mednarodnih delavnic za študente ali visokošolske učitelje in sodelavce je udeležba najmanj petnajstih študentov oziroma desetih visokošolskih učiteljev in/ali sodelavcev vpisanih/zaposlenih na visokošolskem zavodu v RS. Ali je s tem mišljeno, da so vpisani/zaposleni na visokošolskem zavodu-prijavitelju projekta ali na kateremkoli akreditiranem visokošolskem zavodu v RS?

 Določilo velja za študente ali visokošolske učitelje in sodelavce, vpisane oziroma zaposlene na visokošolskem zavodu, ki je prijavitelj projekta.

 -          Ali je možno udeležencem delavnic pokriti stroške namestitve in potne stroške, ki jih bodo imeli s prihodom/odhodom na delavnico?

 V razpisu je navedena višina sredstev za posamezni projekt ter aktivnosti v okviru projekta, in sicer za izvedbo mednarodne delavnice znašajo do 20.000,00 EUR. Povrnejo se naslednji upravičeni stroški: stroški zunanjih storitev (npr. delo po avtorski pogodbi, delo po podjemni pogodbi, stroški namestitve in potni stroški),   stroški informiranja in obveščanja, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom), kot je navedeno v točki 8.3 pod zaporedno številko 3. mednarodne delavnice.

 Potne stroške, nastanitev ter prehrano za udeležence delavnice lahko uveljavljate v okviru pavšala, ki je 15% od neposrednih upravičenih stroškov celotnega projekta.

 Pri izvajanju projekta mora izbrani prijavitelj upoštevati Navodila za izvajanje operacij, ESS PU 3.3., Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/navodila_za_izvajanje_operacij/

 -         Gostujočim strokovnjakom in predavateljem na mednarodnih delavnicah lahko povrnemo potne stroške, namestitev in avtorski honorar. Velja plačilo avtorskega honorarja tudi za domače predavatelje, ki so zaposleni na instituciji prijaviteljici? Kako je z dnevnicami, ali so upravičen strošek in če so, komu (v okviru aktivnosti 2 in 3) jih lahko izplačamo?

 Ne. Za zaposlene pri prijavitelju so skladno s točko 8.3 Vrste upravičenih stroškov javnega razpisa upravičeni stroški plač in povračil v zvezi z delom z izvajanjem operacije. Dnevnice niso upravičen strošek v okviru aktivnosti 2 in 3.

 -        Ali se lahko za mednarodne delavnice obračuna kotizacije?

 Zaračunavanje kotizacij in trženje projekta je neupravičeno. V 13. členu vzorca pogodbe je v peti alineji navedeno, da projekt ne bo ustvarjal prihodkov.

 AKTIVNOST 4A: Članstvo v MO

 -         Ali se lahko kot upravičen strošek uveljavljajo tudi stroški članarin in udeležbe na sestankih v mednarodnih organizacijah, katerih člani smo že?

 Nova včlanitev v mednarodno organizacijo prinaša v postopku ocenjevanja prijav 1 točko. Kot upravičen strošek projekta pa lahko uveljavljate stroške vseh članarin, torej tudi stroške članarin v mednarodnih organizacijah, katerih člani ste že.

 -         Več profesorjev je prijavilo članstvo v mednarodnih organizacijah, ki pa je vezano na njih osebno, ne na univerzo, članico kot pravno osebo. Tam sicer nastopajo v funkciji profesorjev/docentov… (v nekaterih primerih gre za zelo prestižne funkcije, saj so edini člani iz univerze ali celo iz Slovenije na sploh). Ali se pod aktivnostjo št. 4 krije samo članstvo članice v organizacijah in združenjih, ali tudi članstvo zaposlenih na članici v teh organizacijah, združenjih…?

 Članstvo je vezano na visokošolski zavod.

 -         V točki 8.5 (stran 13 razpisa) je napisano, da mora upravičenec pri porabi sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo. Glede na to, da je posamezna aktivnost št. 4 omejena s 40.000,00 EUR lahko pri tisku promocijskega gradiva pride v poštev uporaba ZJN-2 (če bi za tisk gradiva presegli prag 20.000,00 EUR brez DDV). Na FF smo na podlagi uspešno izvedenega postopka oddaje javnega naročila za storitve tiska sklenili večletno pogodbo. Ali v primeru, da bo izbrana kakšna naša aktivnost iz tega sklopa, to zadostuje navedenemu pogoju, ali bo potrebno naročilo oddajati na novo oziroma bo to morala storiti UL kot prijavitelj?

 Pogodba o sofinanciranju bi bila v tem primeru sklenjena z Univerzo v Ljubljani kot upravičencem, kar pomeni da bo Univerza v Ljubljani na ravni operacije dolžna pri porabi sredstev spoštovati zakon, ki ureja javno naročanje. Pri tem se vrednost posameznih aktivnosti presoja na ravni operacije in upravičenca ter deljenje storitev na več faz z namenom izogibanju objavi javnega naročila, tj. drobitev iste storitve ali blaga na več posameznih pogodb, ni sprejemljivo, saj gre za drobitev javnega naročila. Ministrstvo upoštevanje določil ZJN-2 pri oddaji javnega naročila preverja v okviru preverjanja upravičenosti stroškov pred izplačilom sredstev iz proračuna Republike Slovenije (ne glede na to ali gre za novo izveden postopek oddaje javnega naročila za operacijo ali že predhodno izveden postopek javnega naročila - obstoječa pogodba o izvedbi javnega naročila, ko npr. upravičen strošek na operaciji predstavlja le del predmeta oddanega javnega naročila upravičenca).

 -          Ali je strošek prevoda promocijskega gradiva upravičen strošek? Če ja, kam se ga navede? Pod strošek zunanjih storitev, saj bodo prevajalci plačani pogodbeno oz po izstavljenem računu prevajalske agencije?

 Pod strošek zunanjih storitev ali pod pavšal.

 -         Skladno z besedilom javnega razpisa je strošek oblikovanja upravičen strošek v okviru informiranja in obveščanja javnosti. Ali je strošek oblikovanja promocijskega gradiva še vedno upravičen strošek, če oblikovanje opravi zunanja oseba in zato prejme plačilo po pogodbi? Se potem ta strošek navede pod zunanje storitve?

 Upoštevati je treba točko 8.3. javnega razpisa in sicer vrste upravičenih stroškov za posamezno aktivnost. V okviru aktivnosti 4 promocija visokošolskih zavodov so upravičeni tako stroški zunanjih storitev (stroški avtorskega ali podjemnega dela, stroški za delo po pogodbi o opravljanju storitev, stroški plačila članarin) kot tudi stroški informiranja in obveščanja (stroški založniških in tiskarskih storitev,…).

 -         Kako se ovrednoti strošek plač in povračil stroškov v zvezi z delom v okviru organizacije mednarodne delavnice, glede na to, da je za vsako delavnico predviden strošek max 20.000,00 eur? Konkretno, ali je potrebno strošek plač vključiti v teh 20.000,00 eur?

 Da.

 OSTALO

 -         Je delo po avtorski/podjemni pogodbi za zaposlene pri prijavitelju upravičen strošek v projektu (npr. domači predavatelj v okviru mednarodne delavnice; oseba, ki vodi projekt ipd.)?

 Ne. Za zaposlene pri prijavitelju so skladno s točko 8.3 Vrste upravičenih stroškov javnega razpisa upravičeni stroški plač in povračil v zvezi z delom z izvajanjem operacije.

 -         Gostujočim strokovnjakom in predavateljem na mednarodnih delavnicah lahko povrnemo potne stroške, namestitev in avtorski honorar. Velja plačilo avtorskega honorarja tudi za domače predavatelje, ki so zaposleni na instituciji prijaviteljici? Kako je z dnevnicami, ali so upravičen strošek in če so, komu (v okviru aktivnosti 2 in 3) jih lahko izplačamo?

 Ne. Za zaposlene pri prijavitelju so skladno s točko 8.3 Vrste upravičenih stroškov javnega razpisa upravičeni stroški plač in povračil v zvezi z delom z izvajanjem operacije. Dnevnice niso upravičen strošek v okviru aktivnosti 2 in 3.

 -         Ali lahko ista oseba hkrati nastopa v vlogi gostujočega strokovnjaka in predavatelja v okviru mednarodne delavnice (npr. oseba pride za 14 dni, v 1. tednu opravi predavanja kot gostujoči strokovnjak (aktivnost 2), v 2. tednu pa sodeluje kot predavatelj v mednarodni delavnici)?

 Da, vendar ne sme priti do dvojnega financiranja (npr. dvakratne povrnitve potnih stroškov).

 -         Ali se omejitev 20.000 eur nanaša na posamezno delavnico ali celotno aktivnost (20000 eur za 3 delavnice)? Ali se omejitev 40.000 eur nanaša na posamezno aktivnost (1 članarina do 40000 eur, ena brošura do 40000,…) ali na celotno aktivnost (40000 za vse brošure, članarine,…)?

 Omejitve se nanašajo na posamezno delavnico/brošuro… in ne na celotno aktivnost.

 -         Ali izdano potrdilo DURS za namen operacije velja tudi za članice univerze?

 Ko je prijavitelj univerza in v prijavi na javni razpis nastopa s svojimi članicami (članice lahko v tem primeru v imenu univerze in za svoj račun izvajajo aktivnosti na operaciji in so naslovnik knjigovodskih listin) uveljavljanje upravičenega stroška DDV skladno s potrdilom DURS, ki ga pridobi univerza na ravni operacije, velja tudi za njene članice, ki morajo skladno s tem potrdilom voditi svoje računovodske evidence. Ločeno vodenje računovodskih evidenc pa velja tudi za ostale knjigovodske listine.

 -          Ali se lahko namesto ene povratne karte predvidita dve enosmerni v skupni vrednosti 1500 EUR?

 Da, vendar skladno s cilji operacije v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja in v kolikor sta cenejši od povratne karte.

 -         Administrativno podporo bodo projektu nudile tudi osebe zaposlene v podpornih službah fakultete. Skladno z Navodili za izvajanje operacij EES je predvideno tudi plačilo uspešnosti za povečan obseg dela. Se ti stroški vštejejo v neposredne stroške – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom in so zato upravičeni stroški projekta? Morajo tudi te osebe pisati časovnico ali kot dokazilo zadostuje dogovor o povečanem obsegu dela ter sklep o določitvi višine delovne uspešnosti?

 Priloga 3: Poročilo o opravljenem delu – časovnica je obvezna priloga za poročanje.

 -         Univerza lahko sama organizira tečaj slovenskega jezika za tuje visokošolske učitelje. Kako prikažemo te stroške, ker ne gre za stroške zunanjih storitev?

 Skladno s pogoji javnega razpisa so za aktivnost 1 strokovnjak iz tujine upravičeni stroški zunanjih storitev za stroške tečaja slovenskega jezika.

 -         Ali bo možno izstavljati zahtevke res največ dvakrat letno (10. člen osnutka pogodbe)? Zalaganje sredstev za daljša obdobja lahko visokošolske zavode privede do začasnih likvidnostnih težav. V nekaterih projektih se odobrijo sprotni zahtevki vsaj za uveljavljanje stroškov plač.

 Kot je navedeno 10. členu vzorca pogodbe se zahtevki za izplačilo sredstev ministrstvu predložijo največ dvakrat letno, in sicer: v letu 2014 13. januarja in 11. septembra in v letu 2015 13. aprila in do 31. julija 2015 (zadnji zahtevek za izplačilo).

 -          Kje lahko najdem priloge, ki so navedene v Navodilih za izvajanje operacij, str 13:
Priloga 1: Obrazec o stroških dela
Priloga 2: Lista prisotnosti
Priloga 3: Poročilo o opravljenem delu - časovnica
Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil
Priloga 5: Seznanitev posredniškega telesa o javnem naročilu
Priloga 6: Obračun pavšalnih stroškov na operaciji
Priloga 7: Zahtevek za izplačilo avansa
Priloga 8: Informiranje in obveščanje javnosti

in dodatke s primeri:
Dodatek 1: Primer podjemne in avtorske pogodbe, primer zahtevka za plačilo skupaj z obračunom prevoznih stroškov
Dodatek 2: Primer aneksa k pogodbi o zaposlitvi, primer dogovora o povečanem obsegu dela, primer sklepa o določitvi višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Navodila za izvajanje operacij ESS, za PU 3.3. so objavljena na spletni strani ministrstva

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/projektna_enota_za_izvajanje_kohezijske_politike/navodila_za_izvajanje_operacij/