Energetska strategija UL

V strategiji UL so omenjeni trajnostni vidiki: UL se mora ustrezno odzvati na nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se domačem in tujem okolju. To se nanaša tudi na rabo fosilnih goriv, višanje stroškov energije in dolgoročno zagotavljanje varne oskrbe z energijo. Energetska strategija pa je eden od ključnih segmentov v strategiji trajnostnega razvoja UL, z njo se spodbuja tudi ustrezno raziskovanje, inovacije in uravnotežen razvoj.

Z izvajanem energetske strategije želi UL postati zgled in dober primer uvajanja trajnostnega razvoja s pomočjo lastnega znanja in kompetenc. Trajnost se vključuje v izobraževalni proces, s tem pa se spodbuja tranzicijo iz energetske intenzivnosti, osnovane na fosilnih virih, v trajnostno naravnano univerzo in družbo, kjer je ključna uporaba obnovljivih virov in povzročanje minimalnega okoljskega odtisa. Z energetsko strategijo in učinkovitim izvajanjem ukrepov lahko postane UL referenčni primer skoraj nič energijskih stavb in lahko nudi potrebno znanje gospodarstvu za podporo tranzicije v nizko ogljično družbo.

S takšno vizijo UL oblikuje konkretno in uresničljivo podobo na področju energetsko trajnostne v prihodnosti. To pa pomeni, da si mora UL postaviti še bolj ambiciozne cilje, kot so za področje doseganja trajnostnih energetskih ciljev zapisani v nacionalni in evropski strategiji.

Strateški cilji univerze so torej bistveno višji kot so nacionalne in evropske zaveze. Stavbe UL bodo med najbolj učinkovitimi znotraj stavbnega fonda javnega sektorja, saj bo UL presegala evropske in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije v stavbah.

Energetska strategija UL_januar 2014

Energetski koncept UL

Eden od strateških mehanizmov oziroma podpora za doseganje ciljev energetske politike UL je tudi energetski koncept UL. Le ta predstavlja koncept razvoja Univerze v Ljubljani na področju oskrbe in rabe energije, ki poleg načrtov oskrbe z energijo vključuje tudi ukrepe za učinkovito rabo energije, so-proizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Podlaga za energetski koncept UL je že uveljavljena metodologija lokalnih skupnosti (občin), ki morajo v skladu z energetskim zakonom narediti t.i. Lokalni energetski koncept (LEK - večina stavb UL je lociranih v Mestni občini Ljubljana, ki že ima izdelan ta dokument). Vendar pa slovenska zakonodaja ne predpisuje energetskega koncepta za javni sektor (EZ-1), niti ne za njegove največje inštitucije. EZ-1 obvezuje lokalne skupnosti, t.j. občine, da pripravijo LEK. Prav tako je za javni sektor (predvsem javno upravo) dolžna pripraviti načrte vlada oz. ministrstva. UL je pravna oseba, ki je zakon ne zavezuje k pripravi energetskega koncepta.

Predlog uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju je najbliže zahtevam, ki jih mora UL izpolnjevati v primerjavi z LEK. Vsi subjekti v javnem sektorju morajo uvesti energetskega upravljavca, energetsko knjigovodstvo, poročanje in analiziranje, ni pa specifičnih predpisov za izobraževalne inštitucije. Glede na to, da bo morala UL o svoji porabi poročati in predvsem, ker je velik porabnik, ter s svojim delovanjem lahko zgled ter prikaz sprememb in posledično tudi znatno vpliva na kakovost okolja, se je odločila za pripravo svojega energetskega koncepta.

UEK vsebuje osnovne evidence o rabi energije in emisijah, opredelitev elementov strategije ter oceno in predvidene vire finančnih sredstev: natančno je potrebno načrtovati finančna sredstva za izvajanje dolgoročne strategije, vključno z morebitnimi potrebnimi razporeditvami in pre-razporeditvi sredstev proračuna UL, ustreznim časovnim okvirom in morebitnimi zunanjimi viri financiranja ali sofinanciranja (npr. evropski in nacionalni programi za energetsko prenovo kot so strukturni skladi, ELENA, EU programi za podporne aktivnosti, subvencije velikih zavezancev podjetja za energetske storitve, javno-zasebna partnerstva itd.).

Energetski koncept UL_januar 2015

Energetski informacijski sistem UL

Za določitev izhodišč in ciljev zniževanja rabe energije za rektorat in 26 članic UL seje Univerza v Ljubljani skladno z »Energetsko strategijo UL odločila za vzpostavitev energetskega informacijskega sistema (EIS). Del EIS je energetsko knjigovodstvo (EK), ki služi za vpisovanje podatkov računov o mesečnih stroških za energijo in vodo po različnih postavkah. Arhitektura EIS je takšna, da so sistemi članic UL neodvisni. Osnovni EIS v prvi fazi vključuje le energetsko knjigovodstvo (zakonska obveza), z nadgradnjo pa je možno izvesti tudi zajem podatkov iz obračunskih števcev za elektriko in toploto (energenti).

Centralni informacijski sistem je vključen v strežniško strukturo UL in je rezultat skupnega razvojnega projekta med raziskovalci in industrijo. V sistem je vključenih 47 stavb UL (površina nad 500 m2), v teh stavbah je 44 merilnih mest za elektriko, 42 za daljinsko toploto, 22 za ogrevanje s plinom ter 1 za kurilno olje – skupaj je to 160 položnic mesečno. Informacijski sistem je tudi oblikovan na takšen način, da omogoča neposreden vnos e-računov.

Sistem omogoča izdelavo različnih poročil, tako po nivojih stavb kot po rabi energije, energentov, stroškov in emisijah toplogrednih plinov, kot tudi izdelavo različnih primerjalnih analiz, ki so osnova za preverjanje podatkov in podpora za energetsko upravljanje stavb UL. EIS uporabniku (strokovne službe, energetski upravljavec) omogoča spremljanje rabe energije glede na podatke iz računov, izdelavo analize strukture stroškov in določitev prioritet za ukrepanje na podlagi finančnih kazalnikov.

Za registrirane uporabnike je dostop do sistema na voljo na povezavi https://energija.uni-lj.si/

Uporabniška navodila 

Predstavitev energetskega upravljanja - januar 2017

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2015

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2016

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2017

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2018

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2019

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2020

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2021

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2022

Energetsko knjigovodstvo UL za leto 2023