Samoevalvacija in poročila o kakovosti UL in njenih članic

Poročilo o kakovosti 2013 je integrirano v Poslovno poročilo in objavljeno na povezavi.

Navodila za pripravo Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti 2014 so na povezavi.

Univerza v Ljubljani (UL) in njene članice že več kot tri desetletja periodično analizirajo učinkovitost študija z namenom izboljšanja svoje dejavnosti. samoevalvacije se je iz prvotne usmeritve na izobraževalno dejavnost postopoma razširil na celotno delovanje UL. Proces samoevalvacije vključuje več aktivnosti, med drugim študentske ankete, druge ankete in študije, spremljanje zadovoljstva uporabnikov, stalno spremljanje izvajanja študijskih programov in njihovo spreminjanje, oblikovanje poročil o kakovosti in drugo.

Namen poročila o kakovosti je spremljanje stanja in izboljšav na vseh področjih (dejavnostih) ter posebej delovanja sistema kakovosti. Kazalniki, ki se zbirajo vsako leto, omogočajo vpogled v posamezne dejavnosti ter spremljanje sprememb in uresničevanja ukrepov za izboljšave. Poročila o kakovosti (eden izmed osnovnih odrazov letnega samoevalvacijskega cikla) po letu 2000 zajemajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost, vprašanja organiziranja, osnovnih pogojev za delo, infrastrukture, znanstveno-pedagoških delavcev, delovanja študentov, sodelovanja z uporabniki in mednarodno sodelovanje ter posebej oblike skrbi za kakovost. Poročila o kakovosti od leta 2008 vsebujejo:
izobraževalno, raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost, mednarodno dejavnost, knjižnice, čitalnice in založniško dejavnost, investicije in vzdrževanje, prostore in opremo, informacijski sistem, človeške viri, osebje, storitve za študente (tutorstvo, študentski svet in interesna dejavnost).

Komisija za kakovost UL je leta 2007 predlagala združitev prej ločenih poročil o kakovosti in poslovnega poročila. UL si je v strategiji za obdobje 2006-2009 zastavila cilj povezati »sistem kakovosti s sistemom načrtovanja, poročanja, nagrajevanja in upravljanja« z uporabo enotnih kazalnikov, določanjem področij samoevalvacije in časovnih rokov. V letu 2012 se povezovanje odraža tudi z dejansko vključitvijo Poročila o kakovosti 2011 v Poslovno poročilo Univerze v Ljubljani.

Nova Strategija UL 2012-2020 predvideva še boljšo integracijo procesov spremljanja svojega delovanja, priprave ukrepov na podlagi ugotovitev in načrtovanja svojega dela. Tako smo vsebine poslovnega poročila in poročila o kakovosti združili v integrirano poročilo, kjer je vključena samoevalvacija dejavnosti in pogojev. Posebej se obravnava delovanje in razvoj sistema kakovosti.

Umeščenost poročila o kakovosti v ostale procese na UL

Za pripravo poslovnega poročila s poročilom o kakovosti članice je odgovoren dekan, vsaka članica ima posebno komisijo za kakovost, ki sodeluje pri pripravi integriranega poročila in ga obravnava. O njem razpravljata tudi senat in študentski svet članice, poročilo pa se objavi na spletnih straneh, kar omogoča, da so s poročilom seznanjeni vsi deležniki v širšem prostoru. Pri pripravi sodelujejo različne skupine akademske skupnosti (učitelji, študenti, strokovni sodelavci). V skladu z Zakonom o visokem šolstvu je samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda eno od gradiv v postopku ponovne akreditacije visokošolskih zavodov, ki je sedaj združen s postopkom zunanje evalvacije. Osnova za pripravo univerzitetnega poročila o kakovosti so poročila članic, prispevki služb rektorata, kazalniki UL in drugi viri.

Od leta 2010 v poročilih o kakovosti posvečamo večjo pozornost vzpostavljanju zank kakovosti na ravni članic in na ravni UL. Od poročila 2010 dalje članice po vsakem poglavju pripravljajo povzetek – tabelo s ključnimi premiki ali prednostmi na področju, izzivi in s predlogi ukrepov za doseganje izboljšav, prav tako smo povzetke dodali v univerzitetno poročilo.

V naslednjem letu (2011) smo naredili še korak naprej - v poročila članic in UL o kakovosti 2011 smo dodali pregled realizacije predlogov ukrepov za izboljšave iz prejšnjega poročila o kakovosti, da bolje prikažemo zanko kakovosti na ravni članic in UL ter uresničevanje predlogov ukrepov na osnovi samoevalvacije.

Z vpeljavo omenjenih dveh orodij (povzetkov poglavij s predlogi ukrepov in pregleda realizacije predlogov ukrepov iz prejšnjega poročila o kakovosti) smo povečali uporabnost poročil o kakovosti in transparentnost povezanosti sistema kakovosti s sistemom upravljanja. Iz poročil o kakovosti 2011 je razvidno, da so mnogi predlogi ukrepov za izboljšave iz poročil o kakovosti 2010 realizirani že sproti (že v letu 2011), mnogi so vključeni v programe dela, medtem ko nekateri zahtevajo daljši čas uresničevanja ali pa je njihova realizacija odložena iz različnih razlogov (npr. pomanjkanje finančnih sredstev).

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti je del strateške usmeritve UL:

UL je na osnovi poslanstva in vrednot (akademska odličnost oz. zagotavljanje čim višje kakovosti, akademska svoboda in avtonomija, humanizem, človekove pravice, enakost možnosti in solidarnost ter etični odnos do sveta) in vizije postavila naslednje strateške cilje (Strategija UL 2012-2020):

Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika. Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih diplomantk in diplomantov Uporaba znanja – tretja dimenzija univerze Ustvarjalne razmere za delo in študij Internacionalizacija za mednarodni pretok znanja in prepoznavnost Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja

 

Navodila za pripravo poročila o kakovosti oz. Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti:

Priprava poročila o kakovosti 2014 - NAVODILA za ČLANICE
 

Poročila o kakovosti iz preteklih let: