Namen ankete

Študentska anketa je namenjena spremljanju študentskega mnenja o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Dodatno študenti izražajo svoje mnenje o splošnih vidikih študijskega procesa ter o obvezni študijski praksi, v kolikor se ta izvaja.
 

Anketa za tretjo stopnjo študija je prilagojena tako, da študenti ocenjujejo splošne vidike študija, posamezne temeljne predmete, mentorstvo, raziskovanje v okviru študija in strokovno pomoč študentskega referata / študentskih referatov. Z anketo na tretji stopnji študija študenti lahko ocenjujejo tudi posamezne izbirne predmete, o čemer odloči senat članice oziroma programski svet na interdisciplinarnih študijskih programih.
 

Na osnovi rezultatov ankete organi članice UL (akademije ali fakultete) in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela. Rezultati ankete se uporabljajo tudi kot podlaga za izdelavo mnenja Študentskega sveta o pedagoškem delu izvajalca, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.
 

Izvajanje ankete

Pravico do izpolnjevanja ankete imajo vsi vpisani študenti na UL na vseh stopnjah študija. Anketa je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Izpolnjevanje ankete je za študenta anonimno in prostovoljno, ne glede na obliko izvedbe. Različne ankete se izvajajo različno pogosto:

I.    Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija:

1. Predmeti in izvajalci

  • Del o predmetih in izvajalcih se izvaja po preteku 70 % kontaktnih ur pri predmetu in pred končnim preverjanjem znanja, praviloma po 15. 12. za zimski in po 15. 5. za letni semester;
  • Drugi del o predmetih se izvaja po prvem opravljanju izpita oz. po opravljanju zadnjega dela prvega opravljanja izpita, če je izpit sestavljen, praviloma najkasneje do 30. 9., v letu, v katerem je študent opravljal izpit;

2. Del o splošnih vidikih študijskega procesa se izvaja enkrat na prvi in enkrat na drugi stopnji, in sicer  po zaključku prvega izpitnega obdobja;

3. Del o obvezni študijski praksi se izvaja po opravljeni obvezni študijski praksi.

Evalvacijsko poročilo o študentskih anketah Univerze v Ljubljani za programe I. in II. stopnje – pregledna analiza po članicah za študijsko leto 2015/2016 

 

II.    Študentska anketa za 3. stopnjo študija se izvaja dvakrat, in sicer po prvem letniku in po drugem letniku doktorskega študija, in sicer najkasneje do 30. 9., v tistem letu, v katerem je študent vpisan v letnik.

 

Več informacij

 

logo-studentske-ankete

 

"Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva".