1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel: 01 24 185 00, faks: 01 241 86 60,
spletna stran: https://www.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba: prof. dr. Gregor Majdič, rektor
Datum prve objave kataloga: 20. 07. 2005
Datum zadnje spremembe: 14. 08. 2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ul.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/katalog_informacij_javnega_znacaja/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Univerza v Ljubljani je avtonomni, znanstvenoraziskovalni, umetniški in izobraževalni visokošolski zavod s posebnim položajem. Zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek fakultet, umetniških akademij in visoke strokovne šole v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z znanstvenih in umetniških področij in disciplin.

Univerza temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti. Na osnovi lastnega raziskovanja ter lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje znanstvenike in strokovnjake in pri tem spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjuje z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne družbe.
Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev in si prizadeva za uveljavitev doma in v svetu.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam članic Univerze v Ljubljani
Seznam dekanov

Organi Univerze v Ljubljani:

1) Rektor
    kontaktna oseba:
    tel: 01 2418 604

2) Senat
    kontaktna oseba:
    tel: 01 2418 607

3) Upravni odbor
    kontaktna oseba:  
    tel: 01 2418 563

4) Študentski svet
    kontaktna oseba: ,
    tel: 01 2418 642

Organigram zavoda  (v pripravi)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Glavni tajnik:
tel: 01 2418 510,
e-pošta:
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi

Zgoraj navedena in druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa je dostopna na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Predpisi EU
  • Izobraževanje

Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja

Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

  • Program "Socrates"

Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

  • Šesti okvirni program

Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja in k inovacijam (2002-2006) in šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) za jedrske raziskave ter izobraževanje in usposabljanje, ki prav tako prispeva k oblikovanju Evropskega raziskovalnega območja (2002-2006)

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov  --------------
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
  • Zakon o visokem šolstvu (poglavje o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, člena 81. in 81.a)
  • Seznam dodiplomskih in podiplomskih diplomantov
  • Seznam prejemnikov nagrad in nazivov UL
  • Seznam vpisanih študentov za tekoče študijsko leto
  • Seznam zaposlenih
  • Seznam študentov s posebnim statusom
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja UL (v pripravi)
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta (http://www.uni-lj.si/) ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Univerze v Ljubljani.

 

4. Enotni stroškovnik

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994. Enotni stroškovnik se začne uporabljati z dnem 8. 5. 2016.