SENAT UNIVERZE V LJUBLJANI

 

Senat je najvišji strokovni organ univerze.

 

Za člane senata so lahko izvoljeni zaposleni z nazivom visokošolskega učitelja in/ali znanstvenega delavca, ki so zaposleni na univerzi za polni delovni čas, in študentje univerze. Za člana senata je lahko izvoljen tudi učitelj medicinskega kliničnega predmeta, če je zaposlen na univerzi vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa.

 
Za člana senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika prve stopnje študija ali enovitega magistrskega študija.
 

Rektor je po položaju predsednik senata.

 

Član senata brez pravice glasovanja je predstojnik skupne organizacijske enote univerze.

 

Za ugotavljanje sklepčnosti se štejejo samo tisti člani, ki imajo pravico glasovanja.

 

Mandatna doba članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je 4 leta, iz vrst študentov pa 1 leto. Član senata je lahko ponovno izvoljen.
 

Senat univerze:

1. sprejme strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za njeno uresničitev,

2. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu univerze,

3. sprejme statut univerze v enakem besedilu kot upravni odbor,

4. po predhodnem mnenju upravnega odbora o izpolnjevanju materialnih in finančnih pogojev odloča o preoblikovanju univerze ter o drugih statusnih spremembah,

5. daje mnenje o predlogih nacionalnih programov visokega šolstva ter raziskovalne in razvojne dejavnosti,

6. sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalne, umetniške ter raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze,

7. sprejema izhodišča in strategijo za raziskovalno, razvojno in umetniško delo na univerzi,

8. sprejema enotne strategije skupnih organizacijskih enot univerze in druge dokumente,

9. na podlagi predloga senata članice potrdi teme doktorskih disertacij in določa vsebino delovanja Doktorske šole,

10. na predlog senata članice sprejema študijske programe in spremembe obveznih sestavin programov,

11. potrjuje razpis za vpis v študijske programe,

12. na predlog članice imenuje člane programskih svetov interdisciplinarnih študijskih programov,

13. daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih zavodov,

14. sprejme merila in postopke za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,

15. sprejme merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah visokošolskih učiteljev umetniških področij,

16. imenuje delovna telesa senata univerze in jim določa naloge,

17. daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje znanstvenoraziskovalne, umetniške in izobraževalne dejavnosti članic,

18. sprejema samoevalvacijska poročila,

19. prek habilitacijske komisije daje članicam univerze soglasje pred prvo in pred tretjo ali vsako nadaljnjo izvolitvijo v naziv za visokošolske učitelje, znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene svetnike,

20. voli v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,

21. v pritožbenem postopku, na drugi stopnji, voli v nazive, razen v naziv redni profesor in znanstveni svetnik,

22. odloča o pritožbi kandidata zoper odločitev senata članice univerze o izvolitvi v naziv,

23. odloča v postopku podelitve priznanj pomembnih umetniških del,

24. odloča o odvzemu znanstvenega naslova doktor znanosti,

25. odloča o podelitvi častnega doktorata, naziva »zaslužni profesor« in naziva »častni senator Univerze v Ljubljani«,

26. sprejme okviren študijski koledar,

27. potrjuje kandidate za prorektorje,

28. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,

29. opravlja druge naloge in odloča v drugih zadevah, za katere ni določeno, da o njih odloča drug organ univerze.

 

Senat lahko za opravljanje posameznih opravil iz svoje pristojnosti pooblasti delovno telo senata univerze.
 
(Povzeto iz Statuta Univerze v Ljubljani, Ur. l. RS, št. 4/2017)