Senat Univerze v Ljubljani

Senat je najvišji strokovni organ univerze.

Za člane senata (senatorji) so lahko izvoljeni učitelji članic, ki so zaposleni na univerzi s polnim delovnim časom, in študentje. Za člana senata univerze je lahko izvoljen tudi učitelj medicinskega kliničnega predmeta, ki ni zaposlen na univerzi s polnim delovnim časom.

Za člana senata iz vrst študentov ne more biti izvoljen študent prvega letnika dodiplomskega študija. Po položaju je član senata rektor. Mandatna doba članov senata iz vrst učiteljev je štiri leta, iz vrst študentov pa dve leti. Član senata je lahko ponovno izvoljen. Senat univerze:

 1. sooblikuje nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela,
 2. oblikuje strategijo razvoja univerze in predlaga ustanovitelju sprejem ustreznih ukrepov za njeno uresničitev,
 3. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja univerze,
 4. skupaj z upravnim odborom sprejema statut univerze,
 5. odloča o sprejemu nove članice v univerzo, o prenehanju članstva v univerzi ter drugih statusnih spremembah članic,
 6. sprejema splošne akte univerze za področje izobraževalnega, umetniškega ter raziskovalnega in razvojnega dela univerze,
 7. določa pogoje za oblikovanje programov v visokošolskem izobraževanju,
 8. potrjuje enotni informacijski knjižnični načrt univerze,
 9. daje soglasje k temam doktorskih disertacij,
 10. na predlog senata članice sprejema študijske programe,
 11. na predlog članice imenuje člane programskega sveta podiplomskega študija,
 12. sprejema skupne osnove za preverjanje in ocenjevanje znanja v visokošolskem izobraževanju,
 13. določa vsebino in obliko evidenc in dokumentacije, ki se vodijo v visokošolskem izobraževanju za študente,
 14. daje mnenje k pobudam za ustanovitev visokošolskih zavodov,
 15. daje mnenje k pobudam o preoblikovanju visokih strokovnih šol v fakultete,
 16. sprejema merila in postopke za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
 17. imenuje člane komisij in delovnih teles senata univerze,
 18. sprejema merila za priznanje pomembnih umetniških del pri volitvah učiteljev umetniških disciplin,
 19. povezuje in usklajuje raziskovalno delo članic univerze,
 20. daje soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic,
 21. enkrat letno sprejema samoevalvacijsko poročilo,
 22. pripravlja in sprejema elemente meril, po katerih se presoja pedagoška usposobljenost učiteljev,
 23. na predlog senata članice voli v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,
 24. prek habilitacijske komisije daje članicam univerze soglasje pred prvo izvolitvijo v naziv ali izvolitev v višji naziv za učitelje in znanstvene delavce, razen za redne profesorje in znanstvene svetnike,
 25. odloča o pritožbi kandidata zoper odločitev senata članice univerze o izvolitvi v naziv,
 26. odloča o pritožbi zoper odločbo senata članice v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja,
 27. odloča o podelitvi častnega doktorata, naziva "zaslužni profesor" in naziva "častni senator Univerze v Ljubljani",
 28. sprejema študijski koledar,
 29. v drugem krogu voli rektorja
 30. potrjuje kandidate za prorektorje,
 31. imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v primeru interdisciplinarnih študijskih programov oziroma programov, ki jih ne izvaja nobena članica,
 32. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta univerze s področja njegove pristojnosti,
 33. opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, tem statutom ali drugim splošnim aktom univerze.

(iz statuta UL)