Študentski svet Univerze v Ljubljani
tel: 01 2418 655
e-naslov:

Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic.

Člani študentskega sveta na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in dva podpredsednika. Študentski svet lahko ob izvolitvi predsednika in podpredsednikov izvoli tudi njihove namestnike.

Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom univerze mnenje o statutu univerze in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane iz vrst študentov v organe univerze in predlaga kandidate iz vrst študentov za njihova delovna telesa.