Kdo?
Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov univerze, ki zastopa pravice in dolžnosti študentov. Člani študentskih svetov članic in univerze smo edini pravni in uradni zastopniki študentov, naše  delovanje pa opredeljujejo Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Ljubljani in Poslovnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Zakaj?  
V Študentskem svetu Univerze v Ljubljani obravnavamo in dajemo pristojnim organom univerze študentsko mnenje o Statutu Univerze v Ljubljani in o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet Univerze v Ljubljani tudi oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja univerze, voli člane organov univerze in predlaga kandidate za njihova delovna telesa iz vrst študentov ter z letnim programom dela določi interesne oz. obštudijske dejavnosti študentov.

Čemu?
Člani (in drugi izvoljeni študentje) Študentskega sveta sodelujemo v organih in delovnih telesih univerze ter njenih članic,  podajamo mnenje, predloge, kritike in pripombe ter se trudimo,da je naš glas vedno in povsod prisoten in slišan. 

Kako postati član?
Volitve v Študentske svete članic praviloma potekajo na drugi polni teden v novembru. Člani Študentskega sveta članice nato izmed sebe izvolijo vodstvo, predsednika, podpredsednika ter imenujejo tajnika. Izvolijo pa tudi predstavnike študentov v Senatu članice, komisijah Senata in odborih ter Akademskem zboru posamezne članice.Za funkcije predstavnikov študentov UL v organih in delovnih telesih organov članice lahko kandidira študent posamezne članice, na ravni univerze pa študent naše univerze.

Si za sodelovanje?
Delovanje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani je predvsem odvisno od aktivnosti ter zavzetosti in vztrajnosti članov, pripravljenosti vodstva na sodelovanje ter prepoznavnosti med študenti.

Prisotnost in članstvo študentskih predstavnikov v organih univerze in članic je naša pravica, kot tudi naša dolžnost. Praviloma imamo študentski sveti seje enkrat mesečno. V kolikor imate željo, se jih lahko udeležite, saj so le-te tudi javne.

Če si želite sodelovati pri delu študentskega sveta, se prosim oglasite pri predstavnikih na svoji članici. Sprejeli vas bodo z odprtimi rokami, saj dela nikoli ne zmanjka.