Opis in naloge Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.
Upravni odbor ima sistemizacijsko komisijo, po potrebi pa lahko ustanovi še druge komisije in delovna telesa. Upravni odbor ima devet članov, in sicer:

 1. tri predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev),
 2. enega predstavnika drugih delavcev, ki delajo na univerzi,
 3. enega predstavnika študentov,
 4. enega predstavnika delodajalcev ter
 5. tri predstavnike ustanovitelja.

V upravni odbor univerze ne morejo biti izvoljeni rektor in prorektorji.
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.
Upravni odbor:

 1. sprejme statut univerze v enakem besedilu kot senat univerze,
 2. sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje univerze, njeno materialno poslovanje ter delovna razmerja,
 3. sprejema merila za razporejanje proračunskih sredstev RS za študijsko dejavnost,
 4. sprejme merila za razmejitev premoženja, pridobljenega iz javnih in drugih sredstev, ter merila za delitev odhodkov zaradi opravljanja javne službe in drugih dejavnosti,
 5. določi odstotek nadomestila članic za skupne naloge in se pri letnem poročilu seznani s porabo teh sredstev,
 6. po predhodnem soglasju senata univerze k letnemu delovnemu načrtu sprejme letni program dela ter spremlja njegovo uresničevanje,
 7. sprejme letno poročilo,
 8. odloča o gospodarskih in materialnih zadevah ter skrbi za nemoteno materialno poslovanje univerze,
 9. daje predhodno mnenje o finančnih posledicah uvedbe novih študijskih programov in razpisa za vpis,
 10. daje predhodno mnenje o izpolnjevanju materialnih in finančnih pogojev ob ustanovitvi nove članice, ob prenehanju članice ter ob drugih statusnih spremembah,
 11. daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 12. sprejme izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
 13. sprejme pravilnik o notranji organizaciji univerze,
 14. na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa imenuje glavnega tajnika univerze,
 15. na predlog članic sprejme sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
 16. sprejema odločitve o upravljanju premoženja univerze,
 17. sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.

Zapisniki sej Upravnega odbora UL so objavljeni na INTRANETU.