Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani

Na podlagi 47. člena in 2. odstavka 102. člena Statuta Univerze v Ljubljani z dne 21. 12. 2004 (Uradni list RS št. 8/2005 in spremembe) je senat Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 18. 12. 2007 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika, sprejetega dne 23. 3. 2004.

Splošna določila

1. člen

Priznanje pomembnih umetniških del je najvišji umetniški naziv, ki ga podeljuje univerza. Podeljuje se za umetniška področja, pri katerih je umetniška ustvarjalnost ključnega pomena.

2. člen

Priznanje pomembnih umetniških del je v postopku za volitve v naziv enakovreden pogoj doktoratu znanosti in je pomembno za tista habilitacijska področja, pri katerih je tudi v izobraževalnem procesu umetniška ustvarjalnost ključnega pomena.

3. člen

Priznanje pomembnih umetniških del je mogoče podeliti za stvaritve na področju: 
- glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, 
- gledališke in radijske umetnosti,
- filmske in televizijske umetnosti, 
- slikarstva, kiparstva in grafike, 
- restavratorstva, 
- vizualnih komunikacij, 
- arhitekture, urbanizma in oblikovanja krajine, 
- industrijskega in unikatnega oblikovanja ter 
- videa, fotografije in novih umetniških praks.

4. člen

Priznanje pomembnih umetniških del je mogoče dobiti za umetniške stvaritve, ki so bile javno predstavljene.

Predmet obravnave so lahko:
- glasbeni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki, ki so predstavljeni na koncertih, nosilcih zvoka, opernih in gledaliških odrih;
- stvaritve na področju gledališča, radia, filma in televizije (npr: dramska igra, umetniška besedila, gledališka režija, radijska režija, oblikovanje zvoka, filmska režija, balet in ples, koreografija, scenografija, kostumografija, filmska montaža, televizijska montaža, filmska kamera, televizijska kamera, dramsko pisanje, oblikovanje luči, filmska scenaristika, televizijska scenaristika, maska, lutkarstvo, pantomima… ;
- samostojne in skupinske razstave, navzočnost v stalnih zbirkah muzejsko/galerijskih organizacij, javni spomeniki, monumentalne stenske slike, video dela, video instalacije in video interaktivni projekti, književne ilustracije, izdaja grafičnih map in grafična oprema, likovno izražanje na področju tekstilij in oblačil;
- izvedeni projekti, kot tudi idejni in natečajni projekti na področju arhitekture in urbanizma, krajinske arhitekture, arhitekturnega interiera, vizualnih komunikacij, industrijskega in unikatnega oblikovanja uporabnih predmetov ter oblikovanja tekstila in oblačil, oblikovanja uporabnih predmetov in vidnih sporočil, oblikovanja tekstila in oblikovanja konstrukcij, priprava in izvedba javnih predstavitev na področju tekstilij in modnega oblikovanja;
- izvedeni konservatorski in restavratorski posegi na urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih ansamblih, likovnih umetninah in sorodnih predmetih kulturne dediščine.

Skupinska umetniška stvaritev je lahko predmet obravnave le v primeru, ko je pri njenem nastanku jasno viden in prepoznaven delež kandidata, ki se poteguje za priznanje pomembnih umetniških del.

5. člen

Priznanje pomembnih umetniških del se lahko podeli za umetniške stvaritve, ki so izjemne glede na svojo:
- odmevnost v širšem mednarodnem prostoru, 
- mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija,
- umetniško izvirnost in samoniklost,
- inovativnost.

Komisija senata Univerze za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del

6. člen

Zaradi zagotavljanja enotnih kriterijev odličnosti pri podeljevanju priznanja pomembnih umetniških del imenuje senat Univerze posebno komisijo.

Komisija ima sedem članov. V njej so po en učitelj z vsake od treh umetniških akademij, en učitelj Fakultete za arhitekturo ter trije učitelji drugih članic Univerze.

Mandat članov komisije je štiri leta.

7. člen

Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del ima predsednika, ki ga na predlog rektorja izvolijo člani komisije.

Postopek za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del

8. člen

Postopek za pridobitev priznanja pomembnih umetniških del se začne na prošnjo kandidata, ki se želi na temelju priznanja pomembnih umetniških del habilitirati v naziv učitelja.

Kandidat mora vložiti pisno prošnjo na članici, ki goji umetniško področje, na katerem kandidat ustvarja.

Prošnji mora kandidat priložiti dokazila o umetniških delih in njihovi javni predstavitvi.

9. člen

Senat članice, na kateri teče postopek, imenuje v enem mesecu od vložitve prošnje najmanj tri poročevalce, ki naj ocenijo kakovost in raven umetniških del, ki jih je predložil kandidat.

Dva od poročevalcev morata biti visokošolska učitelja, ki delujeta na umetniškem področju kandidata. Vsaj eden od poročevalcev mora biti učitelj druge članice Univerze oziroma učitelj druge domače ali tuje univerze.

10. člen

Vsak od poročevalcev v roku treh mesecev od imenovanja izdela svojo oceno in jo v zapečateni kuverti pošlje dekanu članice, na kateri teče postopek.

Vsebina ocene je uradna skrivnost.

11. člen

Dekan članice, na kateri teče postopek, pošlje celotno gradivo Komisiji senata Univerze za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del.

Komisija v roku dveh mesecev odloči o prošnji za priznanje pomembnih umetniških del in svojo odločitev posreduje senatu članice, na kateri teče postopek.

12. člen

Če komisija ugotovi, da so mnenja dveh ali več poročevalcev za oceno umetniških stvaritev, ki jih je predložil kandidat, negativna, sprejme sklep , da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka, ter o tem obvesti senat članice, na kateri teče postopek.

Komisija lahko, če se ji zdi potrebno, imenuje dodatne poročevalce iz vrst domačih ali tujih učiteljev, priznanih umetnikov ali umetnostnih kritikov.

13. člen

Če komisija na temelju ocen poročevalcev in po celoviti presoji predloženega gradiva ugotovi, da predstavljajo kandidatova dela izjemne umetniške dosežke, izda soglasje k izdaji priznanja o pomembnem umetniškem delu. O tem izda obrazložen sklep.

Komisija izda obrazložen sklep tudi v primeru, ko soglasje zavrne.

Komisija pošlje obrazložen sklep senatu članice, na kateri teče postopek, z njim pa seznani tudi senat Univerze.

14. člen

Senat članice, na kateri teče postopek, lahko po prejemu soglasja Komisije senata Univerze za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del sprejme sklep, s katerim predlaga rektorju, da kandidatu podeli priznanje pomembnih umetniških del, oziroma sklep, s katerim prošnjo kandidata zavrne.

Senat mora sprejeti sklep najkasneje v dveh mesecih po prejemu soglasja Komisije senata Univerze za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del.

Sklep mora biti v obeh primerih obrazložen.

15. člen

Zoper sklep senata, s katerim je bila prošnja kandidata za priznanje pomembnih umetniških del zavrnjena, ima kandidat v 15 dneh po prejemu pisnega odpravka sklepa pravico do ugovora na Senat Univerze.

Sklep senata Univerze o ugovoru kandidata je dokončen.

16. člen

Priznanje pomembnih umetniških del podeli kandidatu rektor univerze na enotnem dokumentu Univerze v Ljubljani.

17. člen

Sklep o priznanju pomembnih umetniških del velja samo za zaprošeno umetniško področje. Podelitev priznanja, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, velja za vse nadaljnje izvolitve v isti ali višji naziv na tem področju.

18. člen

Kandidat lahko takoj po prejemu listine o priznanju pomembnih umetniških del le-to uporabi v habilitacijskem postopku.

19. člen

Kandidat, katerega prošnja za priznanje pomembnih umetniških del je bila zavrnjena, lahko vloži ponovno vlogo za priznanje pomembnih umetniških del, vendar ne pred potekom 12 mesecev od pravnomočnosti zavrnilnega sklepa senata članice.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati 8. dan po objavi v Objavah Univerze v Ljubljani.
       


                                                                                   REKTORICA:
                                                                      prof. dr. Andreja Kocijančič

Pravilnik PPUD 23. 3. 2004