V skladu s  23. in 80. členom Zakona o visokem šolstvu (ZViS – UPB3; Ur.l. RS, št. 119/2006, 15/2008 Odl. US: U-I-370/06-20, 64/2008-ZViS-F, 59/2007-ZŠtip) in na podlagi 36. in 47. čl. Statuta UL (Ur. l. RS št. 8/2005 in spremembe) ter s soglasjem Senata Univerze v Ljubljani z dne 24.6.2008  rektorica  Univerze v Ljubljani sprejemam naslednja

PRAVILA O SISTEMU SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI UNIVERZE V LJUBLJANI

I. IZHODIŠČA, CILJI

1. člen 
(izhodišča, namen in vsebina)

Univerza je v svojem  poslanstvu (1996) kot svojo temeljno vrednoto postavila akademsko odličnost in zagotavljanje čim višje kakovosti.

V svoji Strategiji 2006 – 2009 se je odločila za spremembo razvojnega težišča od rasti h kakovosti. Med sedmimi razvojnimi cilji ima posebno mesto 'vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti'. To pomeni, da je treba določiti mehanizme, postopke in merila za  spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti. 

Ob upoštevanju ustreznih zakonov in predpisov ter priporočil organov, odgovornih za zagotavljanje kakovosti  visokega šolstva na nacionalni (Senat za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo) in mednarodni (ENQA, EUA) ravni, bo Univerza:

 • sprotno spremljala kakovost na podlagi izbranih reprezentativnih kazalcev oziroma meril,
 • občasno izvajala podrobnejše samoevalvacije samostojno ali kot del postopkov zunanje evalvacije in
 • uvajala in izpopolnjevala splošne in posebne mehanizme zagotavljanja kakovosti kot načine stalne skrbi za kakovost.

V tem dokumentu:

 • dajemo celovit pregled mehanizmov spremljanja in zagotavljanja kakovosti na UL in
 • opredeljujemo pravila, po katerih se pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti ravnajo posamezni organi UL in njenih članic.

2. člen 
(cilji postopkov, področja)

V  postopkih za spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalne dejavnosti organi Univerze in članic skrbijo za:

 • oblikovanje in izvajanje strateških usmeritev in postopkov na področju kakovosti;
 • ustrezne postopke za tekoče potrjevanje, spremljanje in občasno ocenjevanje  študijskih programov,
 • ustrezno preverjanje in ocenjevanje študentov,
 • zagotavljanje kakovosti učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja, da so pripravljeni in usposobljeni za podporo študentom pri študiju,
 • priznavanje prispevka vsakogar izmed osebja, ki se izkazuje s posebno odličnostjo dosežkov, poznavanjem strokovnega področja in zavzetostjo za delo,
 • ustrezne razmere za pedagoško delo in študij ter službe, ki pomagajo študentom,
 • ustrezen informacijski sistem in
 • ustrezno obveščanje javnosti o študijskih programih in dejavnosti univerze.

V  postopkih za spremljanje in zagotavljanje kakovosti znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti organi Univerze in članic skrbijo za:

 • izvajanje znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti skladno s strateškim načrtom in z nacionalnimi ter evropskimi usmeritvami in standardi,
 • povezovanje raziskovanja z drugimi dejavnostmi ter uporabo rezultatov znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti pri poučevanju,
 • spodbujanje zaposlenih, da se ugotovitve znanstvenoraziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti redno objavljajo in za vodenje ustrezne evidence objav in
 • zagotavljanje prenosa znanja v prakso.

II. MEHANIZMI ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

3.  člen
(splošni mehanizmi  za spremljanje in zagotavljanje kakovosti)

Splošni mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti obsegajo načrtovanje in poročanje, zunanje evalvacije in samoevalvacije ter akreditacije:

 • Letno načrtovanje in poročanje poteka v skladu s 'Pravili za pripravo programa dela, finančnega načrta in letnega poročila Univerze v Ljubljani' (sprejetimi 13. 11. 2007). Pravila posebej opredeljujejo tudi načrtovanje in poročanje o kakovosti ter uporabo kazalnikov, ki jih je potrdil Senat UL (26.9.2006). Letno načrtovanje in poročanje omogoča sprotno spremljanje dosežkov UL in njenih članic, medsebojne in mednarodne primerjave, poročanje financerju in javnostim ter vključuje ukrepe za izboljšave vključno s finančnimi ukrepi.
 • Zunanje evalvacije, ki se jih UL in njene članice poslužujejo na lastno pobudo ali na zahtevo financerja, ustanovitelja oziroma zaradi zakonske obveznosti. Zunanje evalvacije potekajo v skladu z metodologijo ocenjevalca, ki praviloma vključuje predhodne poglobljene samoevalvacije. Zunanje evalvacije lahko izvajajo slovenske ali mednarodne organizacije. Zadovoljujejo interes UL po občasnih temeljitih pregledih institucij (univerze in članic) oziroma programov.
 • Akreditacije študijskih programov in visokošolskih zavodov (članic UL) v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, ki se izvajajo pred uvajanjem novih programov in zavodov in  v predpisanih obdobjih (vsaj vsakih 7 let).
  Kadar za to na določenem področju obstajajo možnosti se članice UL poslužujejo tudi mednarodne akreditacije, ki potekajo v skladu z metodologijo združenja oziroma akreditacijskega telesa.
  Akreditacija je notranja in zunanja. Notranja akreditacija poteka v skladu z večfaznim  postopkom oblikovanja in ocenjevanja programov, ki se praviloma začne na  članicah, nadaljuje na ustreznih komisijah Senata UL, vključno s strokovnimi recenzijami, ter konča s sklepi Senata UL. Potrjevanje študijskih  programov in zavodov se sklene z zunanjo akreditacijo na Svetu za visoko šolstvo RS.

4. člen
(posebni mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti)

Posebni mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so usmerjeni na zagotavljanje kakovosti osebja, študentov, študija, pomoči študentom, raziskovalnega in drugega dela:

OSEBJE

 • Odprti razpisi za zasedbo prostih delovnih mest omogočajo pridobivanje najboljših kadrov, ki so na razpolago v slovenskem in mednarodnem prostoru ter preprečujejo kadrovsko zapiranje Univerze.
 • Habilitacije določajo merila in postopke za izvolitve v učiteljske in raziskovalne nazive. So mehanizem UL za spremljanje in preverjanje znanstvene, strokovne in pedagoške uspešnosti učiteljev in raziskovalcev ter jih spodbujajo h kakovostnemu delu. Potekajo v skladu z določili Statuta UL ter Merili za izvolitev.
 • Usposabljanje pedagoških in strokovnih delavcev za kakovostno delo. Usposabljanje pedagoških delavcev teče na posameznih centrih znotraj univerze na nekaterih članicah in tudi zunaj nje. Za vključevanje v usposabljanje in za ustrezno kvalificiranost pedagoških delavcev so odgovorna predvsem vodstva članic. Za usposabljanje strokovnih delavcev rektorata in članic so odgovorne kadrovska služba rektorata in kadrovske službe članic, ki skladno s potrebami organizirajo oblike usposabljanja za posamezna področja dela.

ŠTUDENTI

 • Vpisni postopek v začetni letnik dodiplomskega študija zagotavlja usklajevanje med vpisnimi mesti na posameznih programih in interesom za vpis skladno z doseženim uspehom v izobraževanju na srednji stopnji. Posamezne članice dosežku v predhodnem izobraževanju lahko dodajo še preizkus posebnih sposobnosti, kot je umetniška nadarjenost. Vpisni pogoji za višje stopnje študija so določeni s posameznimi študijskimi programi in upoštevajo dosežen uspeh v predhodnem izobraževanju.

ŠTUDIJSKI PROCES IN POMOČ ŠTUDENTOM

 • Tutorski sistem UL je sprejel Senat UL na svoji seji dne 24. 4. 2007. Vključuje študentsko tutorstvo, ki je namenjeno predvsem pomoči študentom novincem ter učiteljsko tutorstvo, ki naj zagotavlja stalno spremljanje in pomoč študentom od vpisa na UL do diplome. Tutorstvo izboljšuje prehodnost študentov v višje letnike, zaključevanje študija in kakovost pridobljenega znanja.
 • Karierni center UL in  ustrezne službe članic nudijo kandidatom za vpis in študentom informacije o študiju, študijskih poteh, študijskih praksah, mednarodnih izmenjavah in možnostih zaposlovanja. Zagotavlja poglobljeno karierno svetovanje, usposablja študente za iskanje dela in načrtovanje kariere, povezuje študente, članice UL in delodajalce, spremlja karierne poti diplomantov in podobno. S tem vpliva na kakovost odločitev za študij, povečuje uspešnost poteka študijske poti, zaključevanje študija in zaposlovanje diplomantov.
 • Spremljanje diplomantov je namenjeno ugotavljanju njihove zaposljivosti, poteku karierne poti takoj po diplomi ter oceni končanega študijskega programa. Služi kot povratna informacija UL in članicam pri vodenju vpisne politike in izboljševanju programov ter interesentom pri odločanju za študij.
 • Knjižnično informacijski sistem sestavlja vrsta knjižnic, ki so razmeščene po posameznih članicah, pridruženi članici NUK in CTK, informacijske točke na posameznih članicah, iz kateri imajo študenti dostop do storitev članic in rektorata ter do informacijskih baz, ki jih uporabljajo pri študiju. 
 • Obštudijsko dejavnost UL predstavljajo programi športa, kulture, socialne dejavnosti in dodatnega izobraževanja, ki poteka izven rednih študijskih programov. Njen temeljni namen je obogatiti študij in življenje študentov ter celotne univerze. S tem dopolnjuje študijske programe in prispeva k razvoju kompetenc diplomantov. Obštudijske dejavnosti, ki potekajo v skladu s programi potrjenimi na Senatu UL in ki so ustrezno vodene omogočajo študentom pridobitev do 3 kreditnih točk letno in vpis opravljene dejavnosti v prilogo k diplomi.

RAZISKOVANJE

 • Zagotavljanje kakovosti raziskovalnega dela, ki je financirano iz javnih sredstev poteka v skladu s pravili ARRS, ki vključujejo recenzijo prijavljenih programov in projektov, poročanje o njihovem izvajanju ter ocenjevanje raziskovalnih dosežkov. Kakovost mednarodnih raziskovalnih projektov zagotavljajo financerji v skladu z razpisi in njihovimi evalvacijskimi postopki. Zagotavljanje kakovosti raziskovalnega in razvojnega dela za trg nadzirajo neposredno naročniki.
 • Prenos znanja v prakso UL zagotavlja preko Inovacijsko razvojnega inštituta, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, službe za intelektualno lastnino, razvoja vseživljenjskega učenja in z avtonomijo članic pri razpolaganju s sredstvi pridobljenimi s prodajo storitev na trgu.

STROKOVNA PODPORA

 • Zagotavljanje kakovosti dela strokovnih služb je deloma ocenjeno in uravnavano s pomočjo študentske ankete. Univerza uporablja tudi posebne ankete za ocenjevanje dela strokovnih služb uprave UL in članic.

VEČNAMENSKI MEHANIZMI

 • Študentske ankete so del rednega letnega spremljanja kakovosti univerze in njenih članic, programov, predmetov in učiteljev. Dajejo povratno informacijo učiteljem, študentom, vodstvom članic in vodstvu Univerze. Namenjene so izboljšanju pogojev za študij in izboljšanju pedagoškega dela. Uporabljajo se kot podlaga za izvedbo habilitacijskih postopkov, pogovorov vodstev članic z zaposlenimi in za odločanje študentov pri izbiri predmetov in učiteljev. Potekajo v skladu s Pravilnikom o študentskih anketah, sprejetem na Senatu UL (4.7.2007).
 • Služba za mednarodno sodelovanje na UL in ustrezne službe na članicah pospešujejo vključevanje UL in njenih članic v mednarodne povezave na področjih izmenjave študentov in osebja, štipendiranja študentov, privabljanja tujih študentov, priprave in izvajanja skupnih programov in projektov. Mednarodno raziskovalno dejavnost pospešuje tudi služba za evropske programe.
 • Univerzitetna priznanja in nagrade za zaposlene, študente in zunanje ugledne strokovnjake podeljuje UL v skladu s Pravilnikom o priznanjih UL in Pravilnikom o Prešernovih nagradah in priznanjih študentom UL. Z njimi  UL daje priznanja za odlične znanstvene in študijske dosežke ter spodbuja zaposlene in študente k odličnem delu. Posebna priznanja in nagrade podeljujejo tudi članice UL.
 • Univerza opredeli izbrana merila kakovosti, katerih doseganje oziroma izboljševanje nagrajuje s posebnimi finančnimi spodbudami članicam. Namen teh spodbud je pospeševati kakovost in doseganje strateških ciljev UL.

III. ODGOVORNI ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NA UNIVERZI IN ČLANICAH

5. člen
(odgovorni organi)

Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so odgovorni v skladu z določili Statuta UL in drugih aktov UL vsi zaposleni na UL in študenti, posebej pa rektor in dekani članic, senat UL in senati članic ter njihovi organi, upravni odbor UL in študentski sveti UL in članic.

6. člen
(rektor)

Naloge rektorja so v skladu z določili Statuta UL predvsem:

 • razvoj mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti,
 • skrb za redno delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na ravni Univerze in na članicah, še posebej pa skrb za: odprte razpise, izvajanje študentskih anket, usmerjanje vpisa skladno z zaposlovanjem diplomantov, tutorstvo, izboljšanje administrativnega dela in usposabljanje strokovnih delavcev,
 • priprava poročil o kakovosti ter poročanje o dosežkih Senatu Univerze, financerjem, notranjim in zunanjim javnostim najmanj enkrat letno,
 • odločanje o občasnih poglobljenih samoevalvacijah in zunanjih evalvacijah Univerze in članic,
 • sprejemanje meril (kazalcev) kakovosti v soglasju s senatom Univerze,
 • predlaganje in sprejemanje  ukrepov za izboljšanje kakovosti v okviru svojih pristojnosti,

Rektor:

 • pooblasti prorektorja, ki je posebej zadolžen za to področje.
 • Senatu UL predlaga imenovanje komisije za kakovost in komisije za spremljanje strategije.
 • Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzpostavi ustrezne strokovne službe na ravni Univerze.

7. člen
(dekan)

Naloge dekana so v skladu z določili Statuta UL predvsem:

 • skrb za redno delovanje mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na članici, še posebej pa skrb za: odprte razpise, izvajanje študentskih anket, usmerjanje vpisa skladno z zaposlovanjem diplomantov, tutorstvo, izboljšanje administrativnega dela in usposabljanje strokovnih delavcev,
 • priprava poročil o kakovosti ter poročanje o dosežkih Senatu fakultete, Univerzi, financerjem, notranjim in zunanjim javnostim najmanj enkrat letno,
 • izvedba občasne poglobljene samoevalvacije in zunanje evalvacije članice,
 • skrb za izvedbo študentskih anket in izvedba individualnih razgovorov s posameznimi učitelji na podlagi rezultatov teh anket,
 • predlaga in sprejema  ukrepe za izboljšanje kakovosti v okviru svojih pristojnosti.

Dekan:

 • lahko pooblasti prodekana, ki je posebej zadolžen za to področje, in
 • lahko tudi vodi komisijo za kakovost članice.
 • Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vzpostavi ustrezno strokovno službo na ravni članice.
   

8. člen
(senat Univerze, komisija za kakovost UL)

Senat Univerze daje v skladu z določili Statuta UL soglasje k merilom za ocenjevanje kakovosti in sprejema usmeritve za izboljšanje znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic.

Senat najmanj enkrat letno razpravlja o poročilu o kakovosti ter sprejema usmeritve za izboljšave. Za redno spremljanje kakovosti in za oblikovanje predlogov Senat izvoli komisijo za kakovost.

Naloge komisij za kakovost so v skladu s sprejetimi akti predvsem:

 • razprava o letnem programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti,
 • razprava o poslovnem poročilu s poudarkom na poročilu o kakovosti,
 • razprava o pristopu k občasnim poglobljenim samoevalvacijam in zunanjim evalvacijam, o rezultatih teh evalvacij in ustreznih ukrepih na tej podlagi,
 • razprava o delovanju posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter oblikovanje predlogov za njihovo izpopolnjevanje,
 • poročanje senatu in upravnemu odboru o dosežkih na področju kakovosti ter oblikovanje predlogov za izboljšave, o katerih odločata oba organa
 • spremljanje  izvedbe študentskih anket in pripravljanje predlogov za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe
 • spremljanje delovanja sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na Univerzi in pripravljanje predlogov za njegove izboljšave
 • sodelovanje s Senatom za evalvacijo Sveta RS za visoko šolstvo in s komisijami za kakovost drugih univerz.

Komisiji za kakovost strokovno podporo nudijo službe rektorata, zlasti služba za kakovost in storitve za študente.

9. člen
(senat članice, komisija za kakovost članice)

Senat članice najmanj enkrat letno razpravlja o poročilu o kakovosti ter sprejema ustrezne ukrepe za izboljšave. Za redno spremljanje kakovosti in za oblikovanje predlogov senat  izvoli komisije za kakovost. Strokovno podporo komisiji nudijo službe rektorata oz. članic.

Naloge komisije za kakovost so v skladu s sprejetimi akti predvsem:

 • razprava o letnem programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti,
 • razprava o poslovnem poročilu s poudarkom na poročilu o kakovosti,
 • razprava o pristopu k občasnim poglobljenim samoevalvacijam in zunanjim evalvacijam, o rezultatih teh evalvacij in ustreznih ukrepih na tej podlagi,
 • razprava o delovanju posameznih mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter oblikovanje predlogov za njihovo izpopolnjevanje,
 • poročanje senatu in upravnemu odboru o dosežkih na področju kakovosti ter oblikovanje predlogov za izboljšave, o katerih odločata oba organa,
 • spremljanje  izvedbe študentskih anket in pripravljanje predlogov za izboljšave njihovega izvajanja in uporabe

10. člen
(upravni odbor članice)

Upravni odbor članice lahko v skladu s svojimi pristojnostmi iz Statuta UL in pravil članice sprejema finančne ukrepe za dodatno spodbujanje kakovosti delovanja članice. V ta namen lahko ustrezno razporeja sredstva iz tržne dejavnosti, s katerimi razpolaga članica.  Upravni odbor enkrat letno obravnava poročilo o kakovosti Univerze. 

11. člen
(študentski sveti Univerze in članic)

Študentski sveti Univerze in članic  spremljajo v skladu s svojimi pristojnostmi iz Statuta UL izvajanje izobraževalne dejavnosti, služb za študente in obštudijske dejavnosti in dajejo predloge za izboljšave. Študentski sveti enkrat letno obravnavajo poročilo o kakovosti Univerze oz. članice. Študentski sveti članic sodelujejo v habilitacijskem postopku in v skladu s statutom univerze in posebnimi pravilniki dajejo mnenja o izvolitvi oz. ponovni izvolitvi učiteljev in sodelavcev. Predstavniki študentov, ki jih imenujejo študentski sveti,  sodelujejo v komisijah za kakovost in organih, ki pripravljajo in izvajajo študentske ankete o študiju in pedagoškem delu.

IV.  POROČILA O KAKOVOSTI UNIVERZE IN ČLANIC

12. člen
(letno poročilo Univerze o kakovosti)

Univerzitetna komisija za kakovost s pomočjo ustrezne strokovne službe rektorata  pripravi vsako leto letno poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti UL. To poročilo je sestavni del poslovnega poročila UL, v skladu s Pravili za pripravo programa dela, finančnega načrta in letnega poročila UL (13.11.2007).  Namen poročila je predvsem spremljanje stanja in izboljšav ter delovanja sistema za kakovost na ravni članic in Univerze.

Podlaga za poročilo so letna poročila članic, poročila drugih organov in strokovnih služb Univerze ter dodatne analize. Poročilo vsebuje oceno stanja glavnih dejavnosti univerze (izobraževalna, znanstveno-raziskovalna, umetniška, strokovna) in  oceno delovanja sistema skrbi za kakovost in ima dva dela:

 • Povzetek stanja kakovosti na vseh področjih (dejavnostih), ki jih navaja 5. člen omenjenih pravil (1. izobraževanje, 2. raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, 3. mednarodna dejavnost, 4. knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost, 5. investicije in vzdrževanje, prostori in oprema, 6. informacijski sistem, 7. človeški viri, osebje, 8. storitve za študente, tutorstvo, študentski svet in interesna dejavnost ). Pri oceni stanja se uporabljajo kazalniki kakovosti UL in strateške usmeritve UL in članice.
 • Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti: sestava in delovanje komisije oz. organa zadolženega za kakovost, priprava dokumentov za sistem kakovosti, instrumentov in kazalcev kakovosti, izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu in drugih anket ter analiz, morebitne zunanje  evalvacije in akreditacije.

Strokovna služba rektorata pripravi poročilo do 20. marca za preteklo leto.
Poročilo obravnava senat UL in drugi organi Univerze.
S poročilom so seznanjene članice ter osebje in študenti in se v primerni obliki objavi (domača spletna stran Univerze http://www.uni-lj.si/ ). 
Poročilo se objavi tudi v skupni publikaciji Sveta RS za visoko šolstvo oz. njegovega Senata za evalvacijo v skladu z njegovimi navodili.

13. člen
(letno poročilo članice o kakovosti)

Letno poročilo o kakovosti članice  je sestavni del poslovnega poročila članice, v skladu s Pravili za pripravo programa dela, finančnega načrta in letnega poročila UL (13.11.2007).  Namen poročila je predvsem spremljanje stanja in izboljšav ter delovanja sistema za kakovost na ravni članic in Univerze. 

Poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti ima dva dela:

 • Povzetek stanja kakovosti na vseh področjih (dejavnostih), ki jih navaja 5. člen omenjenih pravil (1. izobraževanje, 2. raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, 3. mednarodna dejavnost, 4. knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost, 5. investicije in vzdrževanje, prostori in oprema, 6. informacijski sistem, 7. človeški viri, osebje, 8. storitve za študente, tutorstvo, študentski svet in interesna dejavnost ). Pri oceni stanja se uporabljajo kazalniki kakovosti UL in strateške usmeritve UL in članice.
 • Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti: sestava in delovanje  komisije oz. organa zadolženega za kakovost, priprava  dokumentov za sistem kakovosti, instrumentov in kazalcev kakovosti, izvajanje  študentskih anket o pedagoškem delu in drugih anket ter analiz, morebitne zunanje  evalvacije in akreditacije.

Članice pošljejo poročilo rektoratu vsako leto do 28. februarja za preteklo leto (oziroma do roka določenem v Pravilih za pripravo programa dela, finančnega načrta in letnega poročila UL), v elektronski in pisni obliki (cca 15 strani, v dveh izvodih).  

Za pripravo letnega poročila o kakovosti je po Zakonu o visokem šolstvu (2006, čl. 24) odgovoren dekan. Poročilo pripravljajo komisije oz. organi  za kakovost. O njem razpravljata tudi senat in študentski svet članice.  Poročila članic so tudi osnova za pripravo univerzitetnega poročila.

S poročilom se seznani osebje in študente in se v primerni obliki objavi (spletna stran  članice).
 
14. člen
(poročila o institucionalni samoevalvaciji in zunanji evalvaciji Univerze)

Univerzitetna komisija za kakovost sodeluje z drugimi organi Univerze in članicami pri pripravi in izvedbi zunanje institucionalne evalvacije. Za to evalvacijo pripravi samoevalvacijsko poročilo z oceno stanja. Poročilo o samoevalvaciji je podlaga za ocenjevanje s strani zunanjih ocenjevalcev, ki pripravijo posebno poročilo. Obe poročili obravnavajo organi Univerze vključno s Senatom in Upravnim odborom, ki sprejmeta sklepe za pripravo in uvajanje potrebnih ukrepov za izboljšave.
Univerza  lahko  uresničevanje svojih sklepov in  spremembe po opravljeni institucionalni samoevalvaciji in zunanji evalvaciji oceni tudi s spremljevalno (follow-up) evalvacijo.

15. člen
(poročila o institucionalni samoevalvaciji in zunanji evalvaciji članice)

Obsežnejše samoevalvacijsko poročilo pripravi članica vsaj vsakih sedem let v povezavi z zunanjo evalvacijo članice.  To zunanjo evalvacij izvede v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in posebnimi predpisi  pristojni organ (senat za evalvacijo Sveta RS za visoko šolstvo).  Pooblaščena skupina/komisija tega organa po opravljenem obisku pripravi poročilo o opravljeni zunanji evalvaciji, ki je podlaga za odločitev o ponovni akreditaciji članice.
Zaželeno je, da članice izvedejo zunanjo institucionalno evalvacijo (ali akreditacijo), ki jo opravljajo nekatera mednarodna strokovna združenja po pravilih, ki jih določajo ta združenja sama.  

16.  člen
(poročila o samoevalvaciji in zunanji evalvaciji študijskih programov članic)

Članice spremljajo izvajanje študijskih programov (dodiplomskih, podiplomskih, za izpopolnjevanje diplomantov) in po potrebi, zlasti pred večjimi spremembami teh programov izvedejo programsko samoevalvacijo. Pri tej samoevalvaciji uporabljajo merila, ki jih je za zunanjo evalvacijo sprejel ustrezni organ na nacionalni ravni in  ta merila po potrebi prilagodijo. Na primeren način zberejo tudi mnenja osebja, študentov, diplomantov in uporabnikov in ocenijo dobre in slabe strani študija ter pripravijo predloge za izboljšave.
To samoevalvacijo lahko članice dopolnijo z zunanjo evalvacijo (ali akreditacijo) študijskega programa, ki jo izvedejo izvedenci iz drugih visokošolskih institucij ali ustreznih organizacij (združenj, agencij) v Sloveniji in v tujini. Te evalvacije (akreditacije) opravljajo nekatera mednarodna strokovna združenja po pravilih, ki jih določajo te organizacije same. 

17. člen
(občasna posebna poročila)

Univerza in članice lahko občasno podrobneje ocenijo stanje določenih dejavnosti oz. izbrane problematike.
Dekani članic občasno in po potrebi ali na njegovo željo poročajo rektorju o izvajanju in rezultatih takih poročil. 

18. člen
(zbiranje in uporaba podatkov, kazalci)

Podatki o kakovosti izobraževalne, raziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti se zbirajo in objavljajo zato, da se omogoči ocenjevanje stanja, pripravo potrebnih odločitev za izboljšave ter spremljanje sprememb. Poleg statističnih podatkov, ki jih zbira Statistični urad RS se na članicah za te namene zbirajo le tisti podatki, ki jih določijo pooblaščeni organi članice in Univerze. O načinu objave podatkov o kakovosti odloča na članici dekan, na univerzi pa rektor.
Pri zbiranju in objavi podatkov o posameznikih se upoštevajo predpise o varovanju osebnih podatkov.
Za ocenjevanje kakovosti na članicah in Univerzi se uporabljajo kazalci, ki jih določa organ članice in univerze, pooblaščen za kakovost. (priloga ) Ti kazalci so namenjeni samovalvaciji stanja na posamezni članici in na celotni Univerzi, pripravi odločitev za izboljšave in spremljanju sprememb.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(veljavnost pravil)

Besedilo pravil je bilo objavljeno na spletnih strani Univerze v Ljubljani dne 23.07.2008. Ta pravila stopijo v veljavo osem dni po objavi na spletni strani Univerze.

 

Ljubljana, dne 24. 06. 2008

Prof. dr. Andreja Kocijančič,
rektorica UL