Na podlagi določil 277. in v skladu z določili 278. do 289. člena Statuta Univerze v Ljubljani z dne 23. 06. 1995 je senat Univerze v Ljubljani, potem ko je pridobil mnenje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, na seji dne 30. 03. 1999 sprejel naslednji

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani I. Splošne določbe

1. člen

S tem pravilnikom določa senat Univerze v Ljubljani organe za vodenje disciplinskega postopka zoper študente Univerze v Ljubljani, pristojnosti disciplinskih organov, kršitve dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov, roke za vodenje postopka, disciplinske ukrepe, ki jih lahko uporabijo disciplinski organi in pravna sredstva, ki se lahko uporabijo v postopku pred drugostopenjskim organom.

II. Organi za vodenje postopkov zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti

2. člen

Na Univerzi v Ljubljani vodijo postopke in izrekajo ukrepe zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov disciplinske komisije I. stopnje na članicah in disciplinska komisija II. stopnje na nivoju univerze.

3. člen

Disciplinske komisije I. stopnje na članicah univerze sestavljajo po trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika.

Predsednika prvostopenjske komisije in njegovega namestnika imenuje senat članice izmed pedagoških delavcev članice, dva člana in njuna namestnika pa imenuje študentski svet članice izmed študentov članice.

Disciplinske komisije I. stopnje vedno odločajo v tričlanskih senatih.

4. člen

Disciplinsko komisijo II. stopnje sestavlja pet članov, od tega predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih voli senat univerze iz vrst pedagoških delavcev in dva člana in njuna namestnika, ki jih voli študentski svet univerze iz vrst študentov.

Mandatna doba disciplinskih komisij I. in disciplinske komisije II. stopnje je dve leti in se lahko ponovi.

5. člen

Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in lahko študent zoper njo vlagati pravna sredstva na pristojnem sodišču.

III. Disciplinska odgovornost

6. člen

Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, določenih v predpisih in aktih članice ali univerze ali ne upošteva sklepov, sprejetih na članici ali univerzi, oziroma tistega, kar je odločila pooblaščena oseba, krši študijsko obveznost.

Kazenska odgovornost ne izključuje disciplinske odgovornosti, če pomeni to dejanje tudi kršitev študijskih dolžnosti oziroma obveznosti.

Kršitve študijskih obveznosti določajo zakon, statut, pravila članice, ta pravilnik in drugi splošni akti univerze.

Študent odgovarja samo za tiste kršitve študijskih dolžnosti in obveznosti, ki so bile pred kršitvijo oz. v času kršitve določene v zakonu, v statutu, pravilih članice, v tem pravilniku ali v drugih splošnih aktih in za katere je bil predviden disciplinski ukrep.

A. Kršitve študijskih dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti

7. člen

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti so lahko lažje ali hujše.

8. člen

Lažje kršitve so:

 1. neprimerno vedenje, ki škodi ugledu Univerze v Ljubljani,
 2. neprimeren odnos do študentov, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev Univerze v Ljubljani,
 3. dejanja, s katerimi študent krši ugled študenta,
 4. oviranje drugih študentov v pedagoškem ali raziskovalnem procesu.

9. člen

Hujše kršitve so:

 1. neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene s statutom Univerze v Ljubljani,
 2. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti,
 3. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih Univerze v Ljubljani in prostorih ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški proces,
 4. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil sebe ali koga drugega,
 5. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici,
 6. poškodovanje premoženja Univerze v Ljubljani ali članice, povzročeno naklepno ali iz velike malomarnosti,
 7. ponarejanje uradnih listin,
 8. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev in drugih delavcev Univerze v Ljubljani,
 9. večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti,
 10. prihajanje na Univerzo v vinjenem stanju ali pod vplivom mamil oziroma uživanje alkohola, mamil ali kajenje v prostorih Univerze v Ljubljani ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški proces,
 11. prevara pri preverjanju znanja.
B. Disciplinski ukrepi

10. člen

Za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se študentu lahko izreče eden od naslednjih disciplinskih ukrepov:

 1. opomin,
 2. ukor,
 3. začasna izključitev z Univerze v Ljubljani.

11. člen

Disciplinski organi morajo pri izrekanju disciplinskih ukrepov upoštevati:

 1. stopnjo odgovornosti študenta,
 2. pogoje, v katerih je študent storil kršitev,
 3. poprejšnje obnašanje študenta,
 4. težo kršitve in posledice, ki so s kršitvijo nastale,
 5. druge okoliščine, s katerimi poskušamo v prvi vrsti vzgojno vplivati na študenta.

12. člen

Ukrep opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.

Sklep o opominu se vroči študentu.

13. člen

Ukrepa ukor in začasna izključitev z Univerze v Ljubljani se izrečeta študentu za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti.

Izključitev z Univerze v Ljubljani, ki sme glede na težo kršitve trajati od enega do pet let, se lahko izreče:

 • če je študent namenoma ali iz velike malomarnosti s storitvijo ali z opustitvijo kršil dolžnosti ali izpolnjevanje obveznosti in s tem povzročil večjo materialno škodo ali drugo za ugled univerze večjo škodo,
 • če je ogrožal življenje in zdravje študentov in zaposlenih,
 • če je bistveno oviral pedagoški, raziskovalni ali drug proces ali
 • če mu je bil v zadnjih dveh letih za hujše kršitve že večkrat izrečen milejši ukrep.

Izrečeni ukor se vroči študentu in objavi na oglasni deski članice univerze.

Študentu, ki je izključen, se vroči odločba, s katero se mu za določeno dobo prepove udeleževanje pri pedagoškem in raziskovalnem delu na Univerzi v Ljubljani.

IV. Disciplinski postopek A. Pobuda in zahteva za uvedbo postopka

14. člen

Odgovornost študentov zaradi kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje obveznosti se ugotavlja v disciplinskem postopku pred disciplinskim organom.

Pobudo za uvedbo postopka lahko dekanu ali od njega pooblaščeni osebi da vsak zaposleni na univerzi ali vsak študent univerze.

Postopek za ugotavljanje odgovornosti se začne na zahtevo dekana članice ali od njega pooblaščene osebe.

Dekan članice ali od njega pooblaščena oseba vroči predsedniku disciplinske komisije I. stopnje zahtevo za vodenje disciplinskega postopka, iz katere je razvidno, zoper koga naj bi tekel disciplinski postopek in kaj se mu očita. Kopija zahteve za vodenje postopka se vroči tudi študentu, zoper katerega je vložena zahteva za vodenje postopka. Od trenutka vročitve zahteve za vodenje postopka predsedniku disciplinske komisije I. stopnje, mora biti študent obveščen o vseh dejanjih, ki potekajo v zvezi z disciplinskem postopkom zoper njega.

B. Pripravljalni postopek

15. člen

Potem, ko dekan ali od njega pooblaščena oseba vloži zahtevo za začetek disciplinskega postopka, predsednik komisije ugotavlja, ali je zbranih zadosti dokazov za očitano dejanje ali pa je potrebno v pripravljalnem postopku zbrati dodatne listine, zaslišati predlagane priče in zbrati dodatne dokaze.

Če predsednik komisije oceni, da je prejel že z zahtevo za vodenje postopka zadosti dokazov, ki kažejo na to, da je študent res storil očitano dejanje, pripravljalni postopek ni potreben, če pa predsednik oceni, da dokazov ni zadosti, da so dvomljivi ali da so si celo v nasprotju, uvede pripravljalni postopek.

16. člen

Po opravljenem pripravljalnem postopku predsednik disciplinske komisije I. stopnje razpiše disciplinsko ali glavno obravnavo. Predsednik disciplinske komisije I. stopnje določi čas in kraj obravnave in določi, kateri dokazi se bodo izvedli na obravnavi. Če je bil izveden pripravljalni postopek, se na glavni obravnavi lahko ponovno izvedejo tudi dokazi, ki so bili izvedeni v pripravljalnem postopku.

Študent mora dobiti vabilo na obravnavo najmanj 8 dni pred obravnavo.
V vabilu se študenta, zoper katerega teče disciplinski postopek, obvesti, da lahko na glavno obravnavo pripelje s seboj pravnega zastopnika.

Študenta in priče, pa tudi izvedence, če je potrebno, se vabi na zaslišanja v pripravljalnem postopku ali na glavno obravnavo z vabili s povratnico, da se lahko ugotovi, ali so bila vabila vročena.

C. Zapisnik o zaslišanju

17. člen

Če se študenta zasliši v pripravljalnem postopku, oziroma če se opravi v zadevi, ki teče pred disciplinskim organom, kakršnokoli dejanje pred glavno obravnavno, je potrebno o tem napisati zapisnik.

D. Zapisnik o disciplinski obravnavi

18. člen

Zapisnik o disciplinski obravnavi mora vsebovati bistvene zapise o pomembnih dogodkih na obravnavi ter mora biti natančen in jedrnat.

E. Pogoji za začetek disciplinske obravnave

19. člen

Za začetek disciplinske obravnave morajo biti podani nekateri pogoji, ki jih mora preveriti predsednik disciplinske komisije I stopnje.

Ti pogoji se nanašajo na:

1. disciplinsko komisijo, to je:

 • na njeno sestavo,
 • na morebitne izločitve posameznih članov komisije,
 • na navzočnost vseh članov komisije, ki jih določi predsednik senata.

2. vabila, ki morajo biti pravočasno vročena, natančna in razumljiva.

Vabiti je treba:

 • dekana ali od njega pooblaščeno osebo, ki je vložil zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka,
 • študenta, ki je osumljen, da je kršil dolžnosti,
 • njegovega zastopnika, če ga ima,
 • priče in
 • po potrebi izvedence.

V spisu morajo biti listinski dokazi o tem, da je bil študent v redu povabljen in da je vabilo dobil pravočasno.

3. poučitev študenta o njegovih pravicah v postopku, in sicer:

 • o tem, kakšna kršitev discipline mu je očitana,
 • o pravici do zastopnika,
 • o pravicah na obravnavi (da študent lahko postavlja vprašanja, daje predloge in pripombe pričam, izvedencem, da ni dolžan pričati proti sebi, ipd.).
F. Glavna obravnava

20. člen

Ko predsednik disciplinske komisije ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek glavne obravnave, napoti priče iz prostora, kjer poteka obravnava, objavi zadevo in prebere zahtevek za vodenje postopka.

Ko študent izjavi, da je razumel zahtevek za vodenje postopka, in da razume, kaj se mu očita, predsednik komisije začne z izvajanjem dokazov, ki so bili predlagani v zahtevku za vodenje postopka ali ki so bili zbrani v pripravljalnem postopku.

Študent, njegov zagovornik in člani komisije lahko razpravljajo o vsakem dokazu in postavljajo vprašanja pričam, ki jih predsednik komisije posamično vabi v prostor, kjer poteka obravnava. Predsednik komisije lahko sooči izjave posameznih prič.

21. člen

Ko je dokazovanje zaključeno, komisija zapusti prostor, v katerem je potekala glavna obravnava in se posvetuje in glasuje o odgovornosti študenta za očitano dejanje.

22. člen

Po opravljenem posvetovanju in glasovanju se disciplinska komisija vrne v prostor, kjer je potekala obravnava in razglasi odločitev komisije.

G. Ustavitev postopka

23. člen

V praksi lahko pride do primerov, ko bo potrebno disciplinski postopek ustaviti.

Taki primeri so:

 • če poteče zastaralni rok za uvedbo in vodenje postopka,
 • če organ, ki je zahteval začetek postopka, zahtevo umakne,
 • če disciplinski organ ugotovi:
  • da je bil študentu že izrečen ukrep za isto kršitve dolžnosti in
   neizpolnjevanja obveznosti,
  • da je bil študent pravnomočno oproščen zaradi iste kršitve
   dolžnosti,
  • da študent ne more biti odgovoren za kršitev dolžnosti in
   neizpolnjevanje obveznosti.
H. Ugovor zoper sklep o ukrepu

24. člen

Zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje lahko:

 • študent,
 • njegov zagovornik ali
 • vložnik zahteve za začetek postopka

v petnajstih dneh po vročitvi pisnega odpravka odločbe vloži ugovor na disciplinsko komisijo II stopnje Univerze v Ljubljani.

25. člen

Zoper odločbo disciplinskega organa se lahko ugovarja iz naslednjih ugovornih razlogov:

 • zaradi bistvene kršitve pravil postopka,
 • zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,
 • zaradi napačne uporabe materialnega prava.
I. Sklep drugostopenjskega organa

26. člen

Disciplinska komisija II stopnje Univerze v Ljubljani obravnava odločbo I. stopnje, tudi če ni vložen ugovor zoper odločbo disciplinske komisije I. stopnje, če je bil na prvi stopnji študentu izrečen ukrep začasne izključitve z visokošolskega zavoda.

Disciplinska komisija v primeru, da je bil vložen ugovor, povabi na sejo, na kateri namerava obravnavati študentov ugovor, študenta, njegovega zagovornika, če ga ima, izvedence, če je potrebno, obravnava ugovor in sklepa.

J. Obnova postopka

27. člen

Disciplinski postopek je mogoče obnoviti. Postopek se lahko obnovi iz naslednjih razlogov:

 • če je z nezakonitim ravnanjem študentu odvzeta možnost udeležbe v
  postopku,
 • če se disciplinska odločitev opira na krivo izpoved priče ali izvedenca,
 • če se disciplinska odločitev opira na ponarejeno listino ali na listino, v
  kateri je potrjena neresnična vsebina,
 • če je prišlo do odločitve zaradi kaznivega dejanja člana disciplinskega
  organa,
 • če je bilo o isti kršitvi že dokončno odločeno,
 • če se opira disciplinska odločitev na pravnomočno odločbo sodišča, ali
  drugega organa, pa je bila ta odločba pravnomočno razveljavljena,
 • če se izve za nova dejstva ali pa najde ali pridobi možnost uporabiti
  nove dokaze, na podlagi katerih bi bila v disciplinskem postopku
  izdana drugačna odločba,
 • če je pri izdaji odločbe disciplinskega organa sodeloval član, ki bi
  moral biti izločen.

Predlog za obnovo postopka lahko vloži študent, njegov zagovornik, dekan ali od njega pooblaščena oseba, ki je zahteval uvedbo disciplinskega postopka. V predlogu za obnovo postopka se morajo navesti razlogi, zaradi katerih se zahteva obnova, pa tudi dokazi, ki naj se izvedejo zaradi ugotovitve obstoječega razloga za obnovo postopka.

28. člen

Predlog za obnovo postopka se lahko vloži v roku 30 dni od dneva, ko je upravičenec izvedel za razlog, zaradi katerega se lahko obnovi disciplinski postopek.

Po preteku roka za zastaranje ni mogoče obnavljati disciplinskega postopka v škodo študenta.

Postopek v korist študenta se lahko obnovi tudi po preteku roka zastaranja, vendar največ v roku enega leta od dneva pravnomočnosti disciplinske odločitve.

V. Čas, v katerem pristojni organ vodi postopek

29. člen

Uvedba in vodenje postopka zastara pri lažjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti študenta v treh mesecih, pri težjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študenta pa v šestih mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

Kadar ima kršitev značilnosti kaznivega dejanja, zastara začetek disciplinskega postopka po šestih mesecih od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in storilca.

Izrečenega disciplinskega ukrepa ni mogoče izvršiti, če je minilo 60 dni od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.

VI. Prehodne in končne določbe

30. člen

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov sprejema senat univerze, potem ko je dobil mnenje Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na enak način kot temeljni akt.

31. člen

Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat univerze in ko je objavljen na običajen način.

 V Ljubljani, dne 30. 03. 1999

Predsednik Senata Univerze:
Rektor:
Prof. dr. Jože Mencinger