Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 47. člena Statuta UL dne 4.7.2007 sprejel

PRAVILNIK O ŠTUDENTSKI ANKETI

I. Narava in namen ankete

1. člen

Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražajo svoje mnenje o študijskem procesu, programih, predmetih in pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev.

2. člen

S pomočjo rezultatov študentske ankete lahko organi članice in posamezni učitelji  in sodelavci izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe ter pedagoškega dela in hkrati omogočijo ustrezno upoštevanje mnenja študentov v postopkih izvolitev v naziv.


II. Izvajanje ankete

Čas izvedbe

3. člen

Anketa se izvaja vsako leto na vsaki od članic UL. 

Način izvedbe

4. člen

Anketa poteka v obliki izpolnjevanja vprašalnika. Izpolnjevanje vprašalnikov poteka v elektronski obliki prek spletnega informacijskega sistema.

Anketa se izvaja v dveh ločenih delih: splošni del z vprašanji o študijskem procesu in splošnih pogojih študija ter posebni del o posameznih predmetih ter učiteljih in sodelavcih.

5. člen

Izpolnjevanje ankete je anonimno in prostovoljno.

Kdo je upravičen izpolniti anketo

6. člen

Pravico do izpolnjevanja vprašalnika imajo vsi redni in izredni študenti na prvi in drugi stopnji študija.

Predmet ocenjevanja

7. člen

Predmet ocenjevanja so: študijske razmere, študijski program na posamezni članici Univerze, posamezni predmeti študijskega programa, učitelji ter sodelavci, ki sodelujejo v posameznem študijskem programu kot tudi sama anketa.
 
8. člen

Posamezni študent (respondent) v okviru ankete enkrat letno oceni pogoje študija, predmete ter visokošolske učitelje in sodelavce, ki so sodelovali pri izvajanju posameznih predmetov v tekočem študijskem letu.

Ocene in vprašalnik

9. člen

Pri anketiranju se uporablja vprašalnik, ki je priloga teh pravil.

10. člen

Pri ocenjevanju v okviru ankete se uporablja naslednja štiristopenjska lestvica ocen:

  • - 3  zelo slabo: povsem neustrezno, veliko hudih pomanjkljivosti (najnižja negativna ocena)
  • - 1  slabo: številne pomanjkljivosti, več slabega kot dobrega (negativna ocena)
  • + 1  dobro:kljub nekaterim pomanjkljivostim več dobrega kot slabega (pozitivna ocena)
  • + 3  zelo dobro: povsem ustreza, ni večjih pomanjkljivosti (najvišja pozitivna ocena) 

III. Potek anketiranja

11. člen

Anketiranje se izvaja tako, da študent neposredno vnaša odgovore prek spletnega informacijskega sistema študentske evidence (npr. e-Študent).
Program za anketiranje vsebuje neposredna navodila za izpolnjevanje posameznih vprašanj, vodi študenta pri odgovarjanju in zagotavlja upoštevanje določil tega pravilnika glede časa in upravičenosti do odgovarjanja na vprašanja.

12. člen

Študent pridobi pravico odgovarjati na splošni del ankete s koncem zimskega semestra. Na vprašanja iz splošnega dela ankete lahko odgovarja do 30. septembra.
Na posebni del ankete, t.j. vprašanja v zvezi s posameznim učiteljem in predmetom pridobi študent pravico odgovarjati s koncem predavanj iz tega predmeta. Posebni del ankete lahko izpolni do dne prvega opravljanja izpita iz tega predmeta.

IV. Obdelava in uporaba rezultatov ankete

13. člen

V program ankete je vgrajen tudi program za sprotno obdelavo podatkov.
Med rezultati ankete se poleg ocen navede tudi delež respondentov glede na število vpisanih študentov pri posameznem predmetu.

14. člen

Dostop do rezultatov ankete ima dekan fakultete, ki jih posreduje posameznim uporabnikom v skladu s tem pravilnikom.

15. člen

Dekan fakultete posreduje rezultate splošnega dela ankete senatu fakultete in rektorju.
Rezultate posebnega dela ankete o pedagoškem delu učiteljev posreduje dekan posameznim učiteljem ter za potrebe habilitacijskega postopka tudi študentskemu svetu in habilitacijski komisiji. 

Na članici, ki je organizacijsko razčlenjena na oddelke, katedre ali druge organizacijske enote, ki predstavljajo samostojne celote v izvajanju pedagoškega procesa, posreduje dekan rezultate posebnega dela ankete tudi predstojnikom takih enot.
Rezultati posebnega dela ankete o pedagoškem delu učiteljev so uradna skrivnost.

16. člen

Ocenjevani učitelj ali sodelavec lahko ob prejemu rezultatov ankete pisno opozori dekana na morebitne očitne napake pri njenem izvajanju. Za napako se ne šteje višina ocene.  

V. Odgovornost za izvajanje in spremljanje

17. člen

Za pripravo vprašalnika in računalniškega programa, njegovo tehnično izvedbo in analizo izvajanja ankete je odgovoren rektor Univerze.

Za izvedbo ankete, spremljanje in analizo rezultatov ter njihovo uporabo v skladu s tem pravilnikom je na posamezni članici odgovoren dekan članice.

VI. Prehodne in končne določbe

18. člen

Ta pravilnik stopi v veljavo osmi dan po objavi na spletni strani Univerze.

19. člen

Anketa se začne izvajati po tem pravilniku, ko je izdelan in ustrezno testiran elektronski program za anketiranje in ko je na posamezni članici uveden ustrezen informacijski sistem, ki omogoča njeno nemoteno izvedbo. Do uvedbe elektronske oblike ankete po tem pravilniku se na posamezni članici izvaja dosedanja oblika pisnega ali elektronskega anketiranja.

20. člen

Za izdelavo in testiranje programa za elektronsko anketiranje po tem pravilniku imenuje rektorica Univerze delovno skupino in ji določi rok za izvedbo projekta.

Prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica UL

 

Priloga: