Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega UL ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani obsega:
- Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 24. 9. 2013.
- Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 30. 6. 2015.
- Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 27. 9. 2016

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI

1. člen

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija.

2. člen

Ta pravilnik določa postopek in merila za sprejem in ocenjevanje del ter sestavo in naloge Komisije za Prešernove nagrade študentom.

3. člen

Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ima sedež na Univerzi v Ljubljani.

4. člen

Raziskovalna ali umetniška dela, ki jih na predloge članic sprejema Komisija in jih ocenjuje za nagrade, so predvsem (vendar ne izključno) diplomske naloge študentov UL do zaključene 2. bolonjske stopnje oz. enovitega magistrskega študija.
 
5. člen

Članice Komisiji predlagajo za Prešernove nagrade UL tudi druga študentska raziskovalna ali umetniška dela.

Odločitev o razpisu in temah je naloga vsake posamezne članice UL.

Če se članica odloči za razpis, morajo biti obrazloženi predlogi objavljeni na njeni spletni strani.

Obrazložitev vsebuje: ime in priimek mentorja, kratko oznako tematske usmeritve raziskovalnega ali umetniškega dela ter znanstveno ali umetniško aktualnost razpisane teme. Mentor je lahko redni ali izredni profesor ali docent oz. ima tem nazivom ustrezni znanstveni naziv na UL.«

6. člen

Komisija podeli največ 12 nagrad. Pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

7. člen

Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini, ali v tujem jeziku, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini.

Na prvi strani predloženega dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku.

8. člen

Vsak študent lahko dobi v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija  eno samo univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

9. člen

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja:
• jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez,
• znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,
• širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe,
• poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,
• razčlenjevalna temeljitost,
• samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna   objava v znanstveni ali strokovni literaturi),
• zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.
Umetniška dela se ocenjujejo glede na:
• vsebino,
• izraz,
• ustvarjalno izvirnost in opaznost v slovenski kulturi.

Navedena  merila omogočajo tudi razmejevanje opravljenega dela od običajnih študijskih nalog. Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci razumno prilagodijo posebnostim ocenjevanega dela.

Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, vsako leto najpozneje do 10. septembra članici. Delo strokovno ocenita dva visokošolska učitelja, ki ju določi pristojni organ članice. Mentor kot ocenjevalec dela ne more sodelovati. Ocenjevalca izročita ocenjena dela pristojnemu organu članice.

Ta jih obravnava, uskladi merila, predlaga dela za nagrade in določi vrstni red.
Nato članica najpozneje do 10. oktobra predloži Komisiji najboljša dela, ki so po njeni oceni najprimernejša za nagrado.

Prispela dela se razvrstijo po naslednjih sedmih področjih: umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, biomedicina, družboslovje, humanistika in izobraževanje. Komisija lahko glede na prispela dela zmanjša število področij za tekoče leto.
Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.

10. člen

Prešernove nagrade vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu univerze slovesno podeljuje rektorica/rektor.

11. člen

Nagrajenec prejme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado.

12. člen

Komisija poskrbi, da se javno objavijo imena nagrajencev, naslovi njihovih del ter mentorji. Če nagrajenec svoje delo objavi ali ga razstavi, mora navesti, da je bilo in kdaj je bilo delo nagrajeno s Prešernovo nagrado za študente.

13. člen

Komisija šteje največ 15 članov; 13 članov je iz vrst visokošolskih delavcev, 2 člana pa sta predstavnika študentov.

Člane Komisije izvoli senat univerze, predsednika in namestnika pa izbere komisija izmed svojih članov. Mandatna doba je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Komisija lahko imenuje za posamezna področja delovna telesa - področne komisije.

14. člen

Seje sklicuje in vodi predsednik Komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seja je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema sklepe z večino glasov članov. O delu komisije poroča predsednik ob podelitvi nagrad.

15. člen

Vir in višino sredstev za Prešernove nagrade študentom določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani.

16. člen

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Senat Univerze v Ljubljani, uporablja pa se  za študijsko leto 2014/2015 dalje. Objavi se na spletnih straneh Univerze v Ljubljani
.
Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 30. 6. 2015, vsebujejo naslednje spremembe ter prehodne in končne določbe:

1. člen

V 7. člen Pravilnika se doda odstavek: »ali v tujem jeziku, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno pravilni slovenščini.«

2. člen

Te spremembe začnejo veljati z dnem sprejetja na Senatu Univerze v Ljubljani in objavi na spletni strani Univerze v Ljubljani ter se uporabljajo za podeljevanje nagrad od 2015 dalje.

Spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 27. 9. 2016, vsebujejo naslednje spremembe ter prehodne in končne določbe:

1. člen

V 7. členu Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Na prvi strani predloženega dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem jeziku.«

2. člen

Ta dopolnitev začne veljati po objavi na spletni strani univerze v Ljubljani ter se uporablja za podeljevanje nagrad od vključno leta 2016 dalje.


Številka: 031-7/2016
Datum: 27. 9. 2016      Rektor UL, prof. dr. Ivan Svetlik