Na podlagi 47. člena Statuta Univerze v Ljubljani in na podlagi mnenja Študentskega sveta je Senat UL na seji dne 24. 6. 2014 sprejel naslednji

PRAVILNIK O ŠTUDENTSKI ANKETI NA UNIVERZI V LJUBLJANI


I. Narava, predmet ocenjevanja in namen ankete

1. člen

S tem pravilnikom se ureja  študentska anketa (v nadaljevanju: anketa).
Z anketo na 1. in 2. stopnji študija študenti izražajo svoje mnenje (ocenjujejo) o posameznih predmetih in pedagoškem delu visokošolskih učiteljev ter visokošolskih sodelavcev, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu (v nadaljevanju: izvajalcih), o splošnih vidikih študijskega procesa ter o obvezni študijski praksi, v kolikor se ta izvaja. 
Z anketo na 3. stopnji študija študenti ocenjujejo:  splošne vidike študija, posamezne temeljne predmete, mentorstvo, raziskovanje v okviru študija, strokovno pomoč študentskega referata / študentskih referatov.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za del o posameznih predmetih in izvajalcih, ki se izvaja po preteku 70 % kontaktnih ur pri predmetu in pred končnim preverjanjem znanja se lahko smiselno uporabljajo za ocenjevanje pedagoškega dela gostujočih učiteljev, gostov iz prakse ter drugih zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na 1. in 2. stopnji študija. O uporabi odločajo članice oziroma programski svet na interdisciplinarnih študijskih programih.
Z anketo na 3. stopnji študija študenti lahko ocenjujejo tudi posamezne izbirne predmete, o čemer odloči senat članice oziroma programski svet na interdisciplinarnih študijskih programih.


2. člen
 
Na osnovi rezultatov ankete organi članice in posamezni izvajalci izboljšujejo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoškega dela.
Rezultati ankete o izvajalcih se uporabijo tudi kot podlaga za izdelavo mnenja Študentskega sveta o pedagoškem delu izvajalca, skladno z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani.


II. Sestava ankete, čas in način izvedbe

3. člen
 

Anketa se izvaja na vseh članicah UL na vseh treh stopnjah študija.

Anketa za 1. in 2. stopnjo študija je sestavljena iz treh oziroma štirih delov, če študijski program vsebuje obvezno študijsko prakso:
1. del o posameznih predmetih in izvajalcih, ki se izvaja po preteku 70 % kontaktnih ur pri predmetu in pred končnim preverjanjem znanja,
2. del o posameznih predmetih po končnem preverjanju znanja, ki se izvaja po prvem opravljanju izpita oziroma po opravljanju zadnjega dela prvega opravljanja izpita, če je izpit sestavljen. Ta del ankete se izvede najkasneje do 30. 9. v letu, v katerem je študent opravljal izpit,
3. del o splošnih vidikih študijskega procesa, ki se izvaja po zaključku prvega izpitnega obdobja,
4. del o obvezni študijski praksi, ki se izvaja po opravljeni obvezni študijski praksi.
Anketa za 3. stopnjo študija  je sestavljena iz dveh delov:
1. del po koncu drugega izpitnega obdobja v prvem letniku, vendar najkasneje do 30. 9. istega leta,
2. del po koncu drugega izpitnega obdobja v drugem letniku, vendar najkasneje do 30. 9. istega leta.


4. člen

Ocenjevanje poteka v elektronski obliki prek spletnega informacijskega sistema ali v papirni obliki.

V primeru, da članica izvaja anketo prek svojega spletnega informacijskega sistema, mora zagotoviti prenos odgovorov v šifrirani anonimizirani obliki v enotni spletni informacijski sistem najkasneje 30. 10. vsako leto.
Članica mora v primeru izvedbe ankete v papirni obliki zagotoviti prenos odgovorov anket v šifrirani anonimizirani obliki v enotni spletni informacijski sistem najkasneje 30. 10. vsako leto.
O načinu izvedbe ankete odloči senat članice za članico v celoti.
Izpolnjevanje ankete je anonimno in prostovoljno, ne glede na obliko izvedbe.

III. Udeleženci ankete

5. člen
Pravico do izpolnjevanja ankete imajo vsi vpisani študenti na 1., 2. in 3. stopnji študija (v nadaljevanju: udeleženci ankete).
Udeleženec ankete oceni delo tistih izvajalcev, pri katerih je opravljal študijske obveznosti v obdobju, na katerega se nanaša anketa.
Udeleženec ankete oceni izvedbo tistih predmetov, ki so predstavljali njegove študijske obveznosti v obdobju, na katerega se nanaša anketa.

6. člen

V primeru interdisciplinarnega študijskega programa na 1. in 2. stopnji članica, ki je koordinatorica programa, poskrbi, da ima udeleženec ankete pravico do izpolnjevanja ankete tudi na drugih članicah, ki sodelujejo pri izvedbi programa.
V primeru interdisciplinarnega študijskega programa na 3. stopnji ima udeleženec ankete pravico do izpolnjevanja ankete tam, kjer je vpisan.


IV. Oblika ankete in ocenjevalna lestvica

7. člen
 
Uporablja se enotna anketa, ki je priloga tega pravilnika in v katero ni mogoče posegati.
Članica ima možnost dodajanja lastnih vprašanj v anketo, pri čemer lahko v anketo o študiju na 3. stopnji vključi tudi posebni del (posamezni predmeti).

8. člen
Pri ocenjevanju v okviru ankete za 1., 2. in 3. stopnjo študija se uporablja petstopenjska lestvica ocen, in sicer:
• 1 pomeni »sploh se ne strinjam« oziroma »sploh nisem zadovoljen/zadovoljna« oziroma »sploh nič« oziroma »nikoli«,
• 2 pomeni »se bolj ne strinjam, kot strinjam« oziroma »sem bolj nezadovoljen/nezadovoljna, kot zadovoljen/zadovoljna« oziroma »malo« oziroma »redko«,
• 3 pomeni »niti se ne strinjam, niti se strinjam« oziroma »niti nisem zadovoljen/zadovoljna, niti sem zadovoljen/zadovoljna« oziroma »srednje« oziroma »občasno«,
• 4 pomeni »se bolj strinjam, kot ne strinjam« oziroma »sem bolj zadovoljen/zadovoljna, kot nezadovoljen/nezadovoljna« oziroma »veliko« oziroma »pogosto«,
• 5 pa pomeni »popolnoma se strinjam« oziroma »sem zelo zadovoljen/zadovoljna« oziroma »v celoti« oziroma »vedno«.
Dodana sta dva možna odgovora ob lestvici, in sicer »nimam dovolj informacij« ter »ne želim odgovoriti«.
Dodatno se pri ocenjevanju v okviru ankete o študiju na 3. stopnji glede na tip vprašanja  uporabljajo tudi odgovori »da«, »ne« in »ne vem«.
V anketi je lestvica ocen prikazana opisno.

V. Obdelava in vrednotenje odgovorov ankete

9. člen

Obdelava odgovorov je mogoča v informacijskem sistemu po zaključeni izvedbi ankete ali njenega dela. Odgovorov na odprta vprašanja se ne obdeluje v informacijskem sistemu, temveč se jih zbira in uporabi za namen, določen v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika. Obdelani odgovori predstavljajo rezultate ankete, ki jih članica nato ovrednoti. Pri ovrednotenih rezultatih za posamezne predmete se navede tudi delež udeležencev  glede na število študentov, ki so posamezni predmet izbrali oziroma jim je predpisan kot del njihovih študijskih obveznosti.
Zaradi zagotavljanja anonimnosti se odgovori obdelujejo, ko isti del ankete izpolnijo najmanj 4 udeleženci, vendar najprej po zaključku obdobja odgovarjanja na ankete, ki ga določa 3. člen.
Rezultat dela ankete o posameznem izvajalcu se primerja z rezultati dela ankete ostalih izvajalcev, na primer na študijskem programu oziroma na članici,… (referenčne skupine). V posebnih referenčnih skupinah se lahko primerja rezultate gostujočih učiteljev, gostov iz prakse ter drugih zunanjih strokovnjakov, ki sodelujejo v pedagoškem procesu. Program po posameznih postavkah prikaže percentilni rang. Percentilni rang je mesto oz. položaj, ki ga ima posameznik na odstotni lestvici glede na rezultat ocenjevanja, ki ga je dosegel pri ocenjevanju v skupini izvajalcev referenčne skupine. Percentilni rang  izračuna program po posameznih postavkah v anketi izključno za povratno informacijo izvajalcem ter v namen odločitve o razgovorih z najnižje ocenjenimi izvajalci.

10. člen

Ta člen se uporablja za rezultate ankete za 1. in 2. stopnjo študija.

Vpogled v odgovore, obdelane odgovore in ovrednotene odgovore o izvajalcih oziroma gostujočih učiteljev, gostih iz prakse ter drugih zunanjih strokovnjakih, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, imajo:
a) rektor,
b) dekan,
c) posamezni izvajalec oziroma gostujoči učitelj, gost iz prakse in drugi zunanji strokovnjaki
d) nosilec predmeta,
e) študentski svet  za namen postopka za izvolitev v naziv,
f) habilitacijska komisija.
Vpogled v odgovore, obdelane odgovore in ovrednotene odgovore o predmetih (pred in po končnem preverjanju znanja) imajo:
a) rektor,
b) dekan,
c) posamezni izvajalec,
d) nosilec predmeta,
e) odgovorni za izvedbo predmeta,
f) skrbnik študijskega programa.

Vpogled v odgovore, obdelane odgovore in ovrednotene odgovore imajo za del o obvezni študijski praksi:
a) rektor,
b) dekan,
c) nosilec predmeta,
d) ostali odgovorni za študijsko prakso.

Vpogled v odgovore, obdelane odgovore in ovrednotene odgovore imajo za del o splošnih vidikih študijskega procesa:
a) rektor,
b) dekan,
c) študentski svet članice in UL,
d) senat članice oziroma programski svet,
e) ostali odgovorni za študijski proces.

11. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, imata vpogled v odgovore na odprta vprašanja, ki se nanašajo na študentski svet in obštudijske dejavnosti,  študentski svet in dekan.

12. člen

Ta člen se uporablja za rezultate ankete za 3. stopnjo študija.
Vpogled v odgovore, obdelane odgovore, ovrednotene odgovore za splošni del ankete (splošni vidiki, mentorstvo, raziskovanje v okviru študija in strokovna pomoč študentskega referata / študentskih referatov) imajo:
a) rektor,
b) dekan,
c) posamezni izvajalec,
d) nosilec predmeta,
e) študentski sveti članic izvajalk študijskega programa in UL,
f) senat članice oziroma programski svet,
g) strokovne službe s področja doktorskega študija,
h) ostali odgovorni za študijski proces.

Vpogled v odgovore, obdelane odgovore, ovrednotene odgovore za posebni del (posamezni predmeti) imajo:
a) rektor,
b) dekan,
c) posamezni izvajalec,
d) nosilec predmeta,
e) odgovorni za izvedbo predmeta,
f) skrbnik študijskega programa oziroma programski svet.

 

VI. Uporaba odgovorov ankete

13. člen
Rektor oziroma dekan lahko posreduje obdelane odgovore in ovrednotene odgovore, razen za izvajalce, organom UL ali članice in strokovnim službam rektorata oziroma članice. Obdelani in ovrednoteni odgovori služijo za analizo stanja na članici ali oddelku ter za pripravo predlogov za izboljšave.
Dekan članice ali od njega pooblaščena oseba predstavnikom ŠS, ki pripravljajo mnenje o pedagoškem delu izvajalca, posreduje vse odgovore anket (vključno z odgovori na odprta vprašanja) o izvajalcu za zadnje elekcijsko obdobje ter skupne obdelane odgovore anket za vse izvajalce na članici in oddelku oziroma drugi smiselni enoti (brez osebnih podatkov o ostalih izvajalcih) za namen priprave mnenja o pedagoškem delu v skladu s 2. členom tega pravilnika.
Dekan obdelane odgovore posreduje strokovnim službam in organom članice (npr. komisiji za kakovost) oziroma programskemu svetu v primeru interdisciplinarnih študijskih programov.
Dekan najmanj enkrat letno izvede razgovore z najnižje ocenjenimi izvajalci (od 1. do 10. percentilnega ranga ocenjenih izvajalcev), med katere se ne šteje gostujočih učiteljev, gostov iz prakse in drugih zunanjih strokovnjakov. Za namen razgovora z najnižje ocenjenimi izvajalci zaprosi predstavnike ŠS za mnenje o delu izvajalca, s katerim se izvede razgovor. Študentski svet lahko dodatno predlaga dekanu razgovore s posameznimi izvajalci.
Dekan na utemeljeno prošnjo Študentskega sveta posreduje rezultate ankete o izvajalcu, predmetu in obvezni študijski praksi Študentskemu svetu.

14. člen
 
Zaposleni, študenti in drugi sodelujoči pri študijskem procesu lahko pisno opozorijo dekana na morebitne očitne napake pri postopku izvajanja ankete. Ocena se ne šteje za napako.  
 

VI. Odgovornost

15. člen

Za izvedbo ankete, vrednotenje odgovorov  in uporabo odgovorov ankete v skladu s tem pravilnikom je na posamezni članici odgovoren dekan članice oziroma v primeru interdisciplinarnih študijskih programov programski svet.
Dekan oziroma predsednik programskega sveta za 3. stopnjo študija enkrat letno poroča rektorju  o izvajanju ankete, vrednotenju odgovorov ankete in uporabi odgovorov ankete.

VIII. Varstvo osebnih podatkov

16. člen
Posameznik, ki pri svojem delu dostopa do osebnih podatkov, je dolžen ravnati v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.


IX. Vodenje evidenc

17. člen

Članice so dolžne voditi evidenco o izvajalcih, na primer na podlagi najave pedagoškega dela za tekoče študijsko leto.
Članice so dolžne v roku 5 delovnih dni po spremembi ažurirati evidenco o izvajalcih študijskih programov, tako da so spremembe v informacijskem sistemu udeležencem ankete vidne.
Odgovori, obdelani odgovori in ovrednoteni odgovori se hranijo v skladu s Pravilnikom o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani ter Klasifikacijskim načrtom UL. 

X. Prehodne in končne določbe
18. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu UL in po objavi na spletnih straneh UL. Pravilnik se uporablja od dne, ko rektor UL ugotovi, da je vzpostavljen spletni informacijski sistem za izvedbo ankete, oziroma najkasneje od 1. 10. 2015 dalje.
Pravilnik o študentski anketi, ki ga je sprejel Senat UL na seji dne 4. 7. 2007, z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati.
Rektorat UL mora v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika začeti s postopkom javnega naročanja za pridobitev najugodnejšega ponudnika za digitalizacijo ankete, ki bo v celoti zagotovil digitalizacijo v skladu z navodili za digitalizacijo.
Do uvedbe ankete po tem pravilniku se na posamezni članici izvaja dosedanja oblika anketiranja.

19. člen
Komisija za kakovost UL mora najpozneje v roku enega meseca po sprejemu tega pravilnika sprejeti:
- navodila za digitalizacijo ankete, s katerimi se podrobno uredi obdelava odgovorov ankete,
- priporočila za izvedbo in uporabo ankete.

XI. Priloge k Pravilniku o študentski anketi:
- PRILOGA 1: Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija – anketiranje o izvajalcih in predmetih (pred zaključnim preverjanjem znanja)
- PRILOGA 2: Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija – anketiranje o predmetu po zaključnem preverjanju znanja
- PRILOGA 3: Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija – anketiranje o splošnih vidikih študijskega procesa
- PRILOGA 4: Študentska anketa za 1. in 2. stopnjo študija – anketiranje o obvezni študijski praksi
- PRILOGA 5: Študentska anketa o študiju na 3. stopnji – po prvem letniku
- PRILOGA 6: Študentska anketa o študiju na 3. stopnji – po drugem letniku

Priponka: Pravilnik o študentski anketi