Naslov dela: NAČRTOVANJE, SINTEZA TER FIZIKALNO-KEMIJSKE IN OPTIČNE LASTNOSTI NEVODNE SUSPENZIJE NOVIH HIBRIDNIH  NANODELCEV TiO2
Mentor: iz.prof.dr. Odon Planinšek, mag.farm.
Somentor: izr.prof.dr. Miran Gaberšček, univ.dipl.kem.

univerza ifp 021209 06TINA UKMAR, se je rodila 27. novembra 1983 v Šempetru pri Novi Gorici. Osnovno šolo Frana Erjavca je obiskovala v letih 1990 – 1998. Nato nadaljevala na Splošni Gimnaziji v Novi Gorici, od 1998 – 2002 ter se leta 2002 vpisala na Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za farmacijo, kjer je diplomirala 11.9.2008. V študijskem letu 2008/09 pa je vpisala interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina.
Od oktobra 2008 je zaposlena kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitut na Oddelku za anorgansko kemijo in tehnologijo.
Aktivno govori dva tuja jezika – angleškega in italijanskega ter pasivno španskega in francoskega.
V času študija je opravila v letu 2004 in 2005 enomesečno študentsko delo v centralni lekarni v Novi Gorici.  Obvezno enomesečno prakso v lekarni pa je opravila Ankari v Turčiji, v sklopu programa International Pharmaceutical Students' Federation.
V svojem prostem času prebira strokovno in leposlovno literaturo, svoj čas posveča tudi umetnosti in športu.

Predstavitev teme:
Tina Ukmar mag. farm., je v svojem raziskovalnem delu izdelovala hibridne nanodelce TiO2 kot aktivno komponento v kozmetičnem izdelku za zaščito pred soncem. Zaradi nanometrskih velikosti čisti delci TiO2, ki se uporabljajo v teh izdelkih ne povzročajo belega videza kože. Negativna lastnost delcev TiO2 je, da pod vplivom UV svetlobe tvorijo proste radikale ter, da se zaradi hidrofilne narave težko dispergirajo v oljnem vehiklu.
Za izboljšanje teh lastnosti je Tina Ukmar nanodelce TiO2 po sol-gel postopku obložila z 1,2-bis(trietoksisilil)etanom (BTSE). Na proste silanolne skupine obloge je kovalentno vezala molekule lavrinske kisline. Izdelana obloga deluje kot lovilec prostih radikalov, modificirane površinske lastnosti pa omogočajo dobro dispergiranje delcev v olju in njihovo sterično stabilizacijo. Fizikalno-kemijsko vrednotenje izdelanih delcev in suspenzij je pokazalo, da so hibridni nanodelci TiO2 učinkoviti fizikalni UV filtri z izboljšano disperzibilnostjo in odlično dolgoročno stabilnostjo v oljnih vehiklih. Zaradi nanometrske velikosti imajo odlične optične lastnosti pri zelo nizkih koncentracijah, kar pomeni, da večino ultravijolične svetlobe absorbirajo in tako ščitijo kožo. Delci vidno svetlobo popolnoma prepušcajo in tako ne povzročajo belega videza kože. Predvidevamo, da so zaradi BTSE obloge na delcih TiO2 razvite formulacije manj fotokatalitično aktivne in bolj varne od podobnih izdelkov na trgu.

Rezultat raziskovalnega dela Tine Ukmar, kot posledica njenega znanja, inovativnosti in dobrega sodelovanja Kemijskega inštituta s Fakulteto za farmacijo je članek, objavljen v reviji Journal of Materials Chemistry in tako imenovana PCT patentna prijava.