Naslov dela: Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti
Mentorica: doc. dr. Anka Lisec
Somentor: viš. pred. mag. Samo Drobne

univerza ifp 021209 07Miha Konjar se je rodil leta 1984 v Ljubljani. Odraščal je v Šempetru pri Novi Gorici, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Leta 2002 je maturiral na Splošni Gimnaziji Nova Gorica in se isto leto vpisal na študij geodezije na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer je leta 2009 diplomiral. Med študijem se je veliko posvečal dodatnemu pridobivanju znanja, tako se je udeležil in bil soorganizator več mednarodnih poletnih šol in delavnic.

Po diplomi se je odločil za nadaljevanje študija na doktorskem programu Grajeno Okolje, znanstveno področje Načrtovanje in urejanje prostora, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer kot mladi raziskovalec nadgrajuje raziskovalno delo nagrajene naloge.

Nagrajeno delo »Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti«, ki ga je Miha Konjar izdelal pod mentorskim vodstvom doc. dr. Anke Lisec in somentorstvom viš. pred. mag. Sama Drobneta, obravnava zaposlitvene sisteme kot osnovo za določevanje funkcionalnih območij v Sloveniji. Argument za opredelitev funkcionalnih regij na osnovi zaposlitvenih sistemov je jasno podan na osnovi dobrega poznavanja najnovejših pristopov na obravnavanem področju tako v domači kot tuji strokovni literaturi. Delo izkazuje izvirnost in kandidatovo samostojnost, saj je samostojno prilagodil metodo trga dela in metodo delovnih območij za primer členitve Slovenije na funkcionalna območja na različnih (lokalnih in regionalnih) ravneh. Tako oblikovana funkcionalna območja so lahko osnova za smotrno razvojno politiko regije, države, kar predstavlja poleg razvite metodologije poseben doprinos naloge.