»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

UL-logo

 ministrstvo_za_izobrazevanje-slikakohezijskisklad logo

 

 

 

 

 

Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS je bil  30. novembra 2012 objavljen: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA IN SO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013, 6. RAZVOJNE PRIORITETE »TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE« 1. PREDNOSTNE USMERITVE »ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB«

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za energetsko sanacijo objekta Filozofske fakultete, je bila s prijavo uspešna.

Ključne aktivnosti v okviru energetske sanacije Filozofske fakultete so:

•             toplotna izolacija fasade

•             zamenjava oken na južni strani mansarde

•             optimizacija sistema razsvetljave

•             namestitev toplotne črpalke

•             nadgradnja CNS in vzpostavitev EMS

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški operacije

770.338,71 EUR

EU sredstva – Kohezijski sklad

545.656,59 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  96.292,34 EUR

Lastna sredstva

128.389,78 EUR

Rok za izvedbo operacije: 15.9.2014

Z izvedbo ukrepov, ki sestavljajo investicijo v energetsko sanacijo, bo predvidoma doseženo znižanje letne porabe toplotne energije za 782 MWh/leto oziroma 48,2 % porabe toplotne energije zadnjih 4 let in znižanje porabe električne energije za 81 MWh oziroma za 8,1%. Skupno znižanje porabe z investicijo bo predvidoma znašalo 30,9 %.

Zaradi doseženih prihrankov pri skupni porabi energije se bodo letni stroški za energente zmanjšali s sedanjih (v letih 2008, 2009, 2010, 2011) za 58.360 EUR pri toplotni energiji ter za 11.170 EUR pri električni energiji. V preračunu so upoštevane povprečne efektivne cene energentov za 2011, in sicer 74,63 EUR/MWh za toplotno energijo in 137,9 EUR/MWh za električno energijo. 

Zmanjšanje porabe toplotne energije za 48,2% pomeni ekvivalentno zmanjšanje obremenjevanja okolja za 244 t CO2 letno. Zmanjšanje porabe električne energije za 8,1% pa predstavlja ekvivalentno zmanjšanje obremenjevanja okolja za 24 t CO2 letno. Skupno zmanjšanje obremenjevanja okolja z emisijami CO2 bo zaradi energetske sanacije znašalo 268 t CO2 letno.

 FF južna fasada  FF zahodna fasada

http://www.svrk.gov.si/si/