»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

UL-logo

 ministrstvo_za_izobrazevanje-slikakohezijskisklad logo

 

 

 

 

Pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS je bil  30. novembra 2012 objavljen: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA IN SO V PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013, 6. RAZVOJNE PRIORITETE »TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE« 1. PREDNOSTNE USMERITVE »ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB«

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za energetsko sanacijo objekta Ekonomske fakultete, je bila s prijavo uspešna. 

Ključne aktivnosti v okviru energetske sanacije Ekonomske fakultete so:

•             Posodobitev in optimizacija ogrevalnega sistema (zamenjava radiatorjev s konvektorji)

•             Vgradnja prenosnikov za vračanje toplote

•             Vgradnja generatorjev hladu

•             Posodobitev klimatizacijskega sistema

•             Zamenjava notranjega in zunanjega hladilnega agregata

•             Vgradnja črpalk s frekvenčno regulacijo

•             Vgradnja toplotne črpalke

•             Zamenjava luči, posodobitev električnih povezav

•             Sanacija toplotnih mostov pri okenskih rešetkah

•             Nadgradnja centralnega nadzornega sistema, izvajanje on-line meritev porabe energije

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški

2.122.121 EUR

EU sredstva – Kohezijski sklad

1.366.058 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

   241.069 EUR

Lastna sredstva

   514.994 EUR

Rok za izvedbo operacije: 15.9.2014

Načrtuje se 872 MWh prihranka toplote na leto (36%) ter 305 MWh prihranka električne energije (25%). Iz obnovljivih virov energije bomo na leto proizvedli 376 MWh. Skupni ocenjeni prihranki po izvedbi investicije so ocenjeni na 160.000 €/letno. Zaradi nižje porabe energije bo zmanjšan izpust CO2 v ozračje za 510 ton/letno, zagotovljeni bodo enakovredni izobraževalni pogoji v vseh učilnicah na fakulteti.

 http://www.svrk.gov.si/si/