»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«  

Internacionalizacija univerze v ljubljani logo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 26. julija 2013 objavilo Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. 

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za operacijo »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani«, v kateri s svojimi podprojekti sodeluje vseh 26 članic Univerze v Ljubljani, je bila s prijavo uspešna. 

Namen operacije je hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo Univerze v Ljubljani, s spodbujanjem vključevanja tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnostmi, ki krepijo prepoznavnost Univerze v Ljubljani v mednarodnem okolju. 

Ključne aktivnosti v okviru operacije »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« so:

  • zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
  • krajša gostovanja tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
  • organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
  • krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (članarine za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov na uradnih sestankih le-teh ter izdelava informativnih in promocijskih gradiv v tujih jezikih). 

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 

Skupaj stroški operacije

1.494.276,00 EUR

EU sredstva – Evropski socialni sklad 

1.270.134,60 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

224.141,40 EUR

Rok za izvedbo operacije: do 30. 6. 2015

 

Ključni kazalniki in pričakovani rezultati projekta:

Aktivnost

Kazalnik

Predviden rezultat

Zaposlitev tujih visokošolskih učiteljev

Število tujih visokošolskih učiteljev

5

Gostujoči strokovnjaki

Število gostujočih strokovnjakov

208

Mednarodne delavnice

Število mednarodnih delavnic za študente

Število mednarodnih delavnic za visokošolske učitelje in sodelavce

34

 

14

Promocija visokošolskih zavodov

Število informativnih in /ali promocijskih gradiv

8 prenovljenih spletnih strani / 8 brošur/ 1 korporativni film

 

Kontakt
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana 

tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60