»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

 Internacionalizacija univerze v ljubljani logo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  je dne 12. oktobra 2012 objavilo Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015.

Univerza v Ljubljani, ki je oddala vlogo za projekt »Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL)«, je bila s prijavo uspešna in je spomladi 2013 pričela z izvajanjem projekta.

 

Razlogi za razvoj projekta

Prva vrednota Univerze v Ljubljani je doseganje akademske odličnosti in zagotavljanja čim višje kakovosti. Ta vrednota se zrcali tudi v Strategiji Univerze v Ljubljani 2012 -2020, ki jasno opredeljuje razvoj področja kakovosti. Skladno z vrednotami in strategijo Univerza strokovno in kontinuirano skrbi za svojo kakovost.

V zadnjih letih je Univerza v Ljubljani na podlagi analiz kakovosti identificirala področja potrebna izboljšav in oblikovala njim primerne ukrepe. Pri tem je nedaven reflektiven in poglobljen proces samoevalvacije Univerze v Ljubljani, ki je potekal v okviru ponovne akreditacije Univerze v Ljubljani, pomembno prispeval k še boljšemu razumevanju trenutnega stanja kakovosti in načrtovanja ukrepov. 

Univerza je tako imela izoblikovane konkretne cilje razvoja kakovosti, podprte z analizami in z zunanjo ponovno akreditacijo. Prav v tem času se je na pristojnem ministrstvu pojavil Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Sloveniji. Dobljeni projekt je omogočil, da Univerza uresniči svoje cilje mnogo prej, kot je sprva predvidevala. Tako bo že v dveh letih in pol, kolikor traja projekt, izvedla vse začrtane ukrepe na področju kakovosti in uspešno uresničila svoje strateške cilje.

 

Cilji

S projektom bo Univerza v Ljubljani celovito nadgradila svoj sistem kakovosti. In sicer so vse aktivnosti projekta začrtane k ciljem: 

 • Povezati sistem kakovosti z uresničevanjem strategije UL 
 • Vsebinsko in izvedbeno posodobiti obstoječe mehanizme kakovosti 
 • Vzpostaviti nove mehanizme za krepitev kakovosti članic UL
 • Izvesti mednarodne programske in institucionalne evalvacije in akreditacije
 • Podpreti zaposlene na UL z znanjem in veščinami o krepitve kakovosti
 • Dopolniti študijsko ponudbo z novimi interdisciplinarnimi programi
 • Dvigniti ozaveščenost glede stalne skrbi za kakovost 
 • Pospešiti izmenjavo dobrih praks znotraj UL

 

Ključne aktivnosti v okviru projekta »Kakovost - Univerza v Ljubljani (KUL)« so:

 

 • Razvoj in nadgradnja sistema kakovosti UL
             - Integracija procesov kakovosti in upravljanja
             - Vzpostavitev notranjih podpornih obiskov članic
             - Prenova študentske ankete
             - Evalvacija in nadgradnja tutorskega sistema UL
             - Vzpostavitev sistema in orodij spremljanja zadovoljstva med zaposlenimi
             - Izobraževanja zaposlenih na UL
             - Analiza praktičnega usposabljanja na dveh članicah UL in razširitev dobrih praks na ostale                                    članice
             - Digitalizacija študijskih programov
 • Mednarodne akreditacije in evalvacije (6 članic)
 • Analiza 180 študijskih programov 1. in 2. stopnje
 • Oblikovanje metodologije za pripravo in spreminjanje študijskih programov na Univerzi v Ljubljani
 • Priprava 10 interdisciplinarnih izbirnih predmetov

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja:

Skupaj stroški operacije

1.546.806,00 EUR

EU sredstva – Evropski socialni sklad 

1.314.785,09 EUR

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

232.020,91 EUR

Rok za izvedbo projekta: do 15. 7. 2015

 

Ključni kazalniki in pričakovani rezultati projekta:

Aktivnost

Kazalnik

Predviden rezultat

Razvoj sistema kakovosti

Število udeležencev usposabljanj

1000

Mednarodne evalvacije

Število začetih postopkov mednarodnih evalvacij

5

Mednarodne akreditacije

Število začetih postopkov mednarodnih akreditacij

1

 

Analiza programske ponudbe

Število analiziranih študijskih programov

180 programov 1 in 2 stopnje

Uvajanje interdisciplinarnih znanj

Število predmetov z osnovami ekonomije in podjetništva

 

Število predmetov z osnovami naravoslovja in tehnike

4

 

 

6

 

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60