Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

ssasa

NOVI PRIZIDEK UNIVERZE V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKE FAKULTETE, ODDELKA ZA LESARSTVO

Investicija obsega gradnjo lesenega prizidka k obstoječemu objektu oddelka za lesarstvo v Rožni dolini v površini 475 m2. V prizidku so predvideni trije  laboratoriji s pripadajočimi  tehničnimi prostori in 10 kabinetov.
Namen investicije v izgradnjo novega prizidka je izboljšati pogoje za raziskovalno in pedagoško delo Biotehniške fakultete, Oddelka za lesarstvo s pridobitvijo kakovostnih novih površin in posledičnim izboljšanjem prostorskih pogojev, ki bodo omogočili tudi združitev vseh njegovih organizacijskih enot v okviru nove zgradbe.  S tem bodo ustvarjeni ustrezni pogoji za nadaljnjo krepitev znanstveno-raziskovalnega dela in razširitev sodelovanja z industrijo, tako na področju prenosa znanja kot izvajanja skupnih raziskovalno-razvojnih projektov.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja (v EUR):

Skupna vrednost   1.096.632
Od tega:
EU sredstva – Evropski sklad za regionalni razvoj   687.746
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   121.367
Lastni viri   287.519
 

Datum začetka operacije:  april 2014
Rok za izvedbo operacije:  december  2015

Organ upravljanja: http://www.svrk.gov.si/  in http://www.eu-skladi.si/
 

Kontakt
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60

sssadadada