Aprila 2001 je upravni odbor Univerze v Ljubljani sklenil uvrstiti novogradnji FKKT in FRI na prednostni seznam univerzitetnih investicij. Odločitev je temeljila na izvedenih študijah možnih prostorskih rešitev, ki sta jih naročili FKKT že leta 1999 in FRI leta 2000.

Zasnova projekta je v začetku potekala ločeno in v različnih časovnih intervalih. Študija lokacij prostorske rešitve za FKKT je kot naugodnejšo predlagala lokacijo ob Biotehniški fakulteti. Lokacija je bila podrobneje obdelana v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta UL FKKT (september 2001). Za FRI je bil Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan junija 2004. Oba dokumenta opredeljujeta ključne prostorske parametre, vključno z inštalacijami in spremljajočimi prostori.

Do leta 2007 je FKKT kupila zemljišče, ki je bilo v študiji predlagano kot najugodnejše za novogradnjo. Dodatna študija je nakazala možnost skupne gradnje obeh fakultet ob Biotehniški fakulteti. Predinvesticijska zasnova – izgradnja objekta FKKT in FRI je bila izdelana julija 2007, avgusta pa že idejni projekt. Dejavnosti za pripravo investicijskega programa, predvsem pridobivanje potrebnih soglasij, analiz in dokumentacije, so se intenzivirala. Pri tem so bili vplivi novogradnje na okolje, ki meji na območje, vključeno v NATURO 2000, še posebej skrbno analizirani in pri razpisu za arhitekturno rešitev ter gradbeno konstrukcijo z izvedbo tudi upoštevani.

Slovenija je v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 kot eno ključnih prioritet predvidela vlaganje v razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture tudi na področju visokega šolstva. To je odprlo realno možnost za pripravo investicijskega programa novogradnje UL FKKT in UL FRI in kandidiranje za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, saj fakulteti izobražujeta in usposabljata kadre ter raziskovalno in razvojno delujeta na področjih, pomembnih za ohranitev in dvig konkurenčnosti gospodarstva.