1. Junija 2009 je bil izdelan investicijski program za novogradnjo FKKT in FRI, ki ga je Upravni odbor UL sprejel na seji 9. 7. 2009 in tako začel postopek pridobitve soglasja in odobritve sofinanciranja investicije s strani Evropske komisije. Do decembra 2009 je bil investicijski program večkrat noveliran. Investicija se zaradi zahtevnosti in vrednosti po razvrstitvi Evropske komisije uvršča med  »velike projekte«. Pripravo investicijskega programa in vsa potrebna usklajevanja do potrditve Evropske komisije je na Univerzi vodila posebna delovna skupina pod vodstvom rektorja, katere nepogrešljiva člana sta bila poleg strokovnih služb univerze tudi dekana obeh fakultet.
  2. Univerza je v vlogi investitorja 25. 3. 2010 posredovala prvi predlog investicijskega programa na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, in ima tudi vlogo posredniškega telesa. Ministrstvo je vlogo pregledalo in jo po prejetju dopolnitve UL  8. 4. 2010 posredovalo v nadaljnji postopek Službi Vlade RS za regionalni razvoj (SVLR). Ker se investicija Novogradnja UL FKKT in UL FRI uvršča med tako imenovane velike projekte, je SVLR vlogo posredoval v predhodno presojo ustreznosti mednarodnemu svetovalnemu podjetju Jaspers, ki ga je izbrala Evropska komisija,. 2. 6. 2010 je bil v Bruslju prvi usklajevalni sestanek s predstavnikom podjetja. Na Univerzi smo po tem sestanku pripravili obsežne vsebinske dopolnitve ter uskladitve investicijskega programa in ga septembra ponovno posredovali na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Konec oktobra 2010 je SVLR v sodelovanju z ministrstvom organiziral drugi usklajevalni sestanek z Jaspersom in Univerzo z namenom poglobljene razprave o ključnih pomanjkljivostih in nedoslednostih predloženega drugega osnutka investicijskega programa. 
  3. Univerza je februarja 2011 pripravila angleško verzijo tretjega osnutka investicijskega programa Novogradnja UL FKKT in UL FRI, v katerem je skrbno sledila vsem priporočilom svetovalnega podjetja.  Jaspers je celotno dokumentacijo od pristojnega organa prejel 15. 3. 2011. Po tretjem usklajevalnem sestanku, ki je bil že 31. 3. in 1. 4. 2011, je svetovalno podjetje osnutek ocenilo pozitivno, in to je pomenilo začetek končnega koraka do odobritve projekta ter sofinanciranja s strani Evropske komisije. Univerza kot investitor je nato 21. 4. 2011 vlogo za sofinanciranje in predlog investicijskega programa Novogradnja UL FKKT in UL FRI posredovala na ministrstvo v postopek uradne predhodne potrditve.
  4. Po uradni oddaji vloge smo začeli zahtevno večfazno usklajevanje tako s pristojnimi organi in institucijami na državni ravni, predvsem pa z Evropsko komisijo, še posebej ker investicija sodi med velike evropske infrastrukturne investicije. Preliminarna usklajevanja smo zaključili s pridobitvijo pozitivnega mnenja o spoštovanju evropskih okoljevarstvenih zahtev in pozitivnega menja Jaspersa o vlogi za pridobitev sofinanciranja, vključno z investicijskim programom. To je pomenilo, da so izpolnjene vse mednarodne zahteve za finalizacijo končnega predloga vloge, ki jo je univerza poslala na ministrstvo konec maja 2011.
  5. S tem se je uradni del presoje upravičenosti in utemeljenosti vloge šele začel. 27. 6. je UL od Jaspersa prejela formalno pozitivno mnenje o vlogi Completion note  ,30. 6. 2011 pa je vso dokumentacijo prejela Evropska komisija inse takoj lotila presoje. O svojih ugotovitvah je UL seznanila 5. 8.  Ker so bile priprave tako temeljite, predlog pa vsebinsko in analitsko dobro pripravljen, pripomb ni bilo veliko, zato je UL svoje odgovore in spremembe posredovala že sredi septembra, v začetku oktobra pa na Evropsko komisijo. Zahtevnejši del ugotovitev se je nanašal na ureditev okoljske problematike, vendar je ministrstvo za okolje in prostor uspelo do začetka novembra urediti tudi ta del.  
  6. Nastopilo je obdobje nestrpnega čakanja in za božične praznike, 22. decembra 2011, smo prejeli sporočilo Evropske komisije, da je vloga za sofinanciranje investicijskega programa Novogradnja UL FKKT in UL FRI odobrena v predvidenem znesku, to je 75.264.976 evrov.