Investicijski program predvideva izgradnjo dveh stavb, po eno za vsako fakulteto, ki bosta s steklenimi mostovi povezani prek osrednje stavbe – objekt-a v obliki črke X, ki predstavlja stičišče večjih dogajanj. FKKT bo namenjeno 16.620,84 m2 površine, FRI 9.245,31 m2, skupni objekt X pabo obsegal 3.987,06 m2.

CILJI:
Z investicijskim programom smo si zadali, da bomo izpolnili naslednje cilje tako na raziskovalnem kot tudi izobraževalnem področju:

Razvojno-raziskovalno področje

 • Zagotovitev infrastrukturnega centra za še uspešnejše vključevanje v Evropsko raziskovalno okolje  (ERA) preko vključevanja v velike EU- in mednarodne raziskovalne projekte
 • Povečanje sodelovanja – sinergije med inštitucijami istega področja in drugih področij 
 • Vzpostavitev raziskovalno-razvojnih centrov za regije vzhodnega Balkana, podonavske iniciative in Euromediterana
 • Zagotoviti pogoje za delovanje kompetenčnih centrov
 • Povečanje možnosti za prenos znanja in sodelovanje z gospodarstvom in javnim sektorjem, in sicer s skupnim vlaganjem in uporabo najsodobnejše raziskovalne opreme oziroma infrastrukture

Izobraževalno področje

 • Dvig kakovosti in učinkovitosti izobraževanja na prvi in drugi stopnji
 • Zagotovitev pogojev za dvig kvalitete doktorskega študija in večje sodelovanje podiplomskih študentov v raziskavah z gospodarstvom ali zanj
 • Zagotoviti pogoje za večjo internacionalizacijo (več mobilnosti študentov, diplomantov, učiteljev in raziskovalcev dvosmerno, predvsem v različnih EU-shemah), oblikovanje skupnih programov in poletne šole
 • Omogočiti izobraževanje »ranljivim« skupinam (skupine s posebnimi potrebami zaradi socialno-ekonomskega stanja, psihofizičnih stanj, spola, etnične pripadnosti …)
 • Omogočiti pogoje za izvajanje programov vseživljenjskega učenja

Skupni in splošni cilji

 • Zagotoviti pogoje za mednarodno akreditacijo v strokovnih, izobraževalnih združenjih (FEANI; ECTN) zaradi zagotovitve mednarodne primerljivosti diplom in kompetenc diplomantov.
 • Trajno rešiti problem varnostno-tehnične ustreznosti kakovosti delovnih prostorov in tako odpraviti požarno nevarnost in v skladu s predpisi varstva pri delu ter varovanja zdravja pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega procesa ter vplivov na okolje.