Novogradnja UL FKKT in UL FRI sodi med velike projekte evropskega značaja. Prav zato je pomembno, da so cilji možni in uresničljivi,kazalniki pa opredeljeni za tiste ciljne skupine, ki jim investicija prinaša neposredno dodano vrednost. Nekatere učinke ekonomsko težje izmerimo, se pa bodo pojavili po zaključku izgradnje.

Z izgradnjo bomo realizirali naslednje KAZALNIKE, sprejete v operativnem programu:

Kazalnik 2 RP Gospodarsko-razvojna infrastruktura (upoštevane spremembe in dopolnitve, predlagane novembra 2010):

Učinek:

a) število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore: 
     stanje:- ;                                             cilj ob koncu obdobja:  3

Rezultat:

a) delež vpisanih študentov naravoslovja  (v odstotkih) glede na celotno populacijo:
     stanje: 6,8 % ;                                      cilj ob koncu obdobja: 9 %
b) delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo:
     stanje: 13,5 %                                      cilj ob koncu obdobja: 20 %
c) število novo ustvarjenih delovnih mest:
    stanje: -                                               cilj ob koncu obdobja: 110

Projekt bo NEPOSREDNO vplival na naslednje deležnike:

Učinki, ki bodo vidni v času, krajšem od 5 let

Razvojno raziskovalno področje:
Raziskovalci bodo lahko delali na eni lokaciji, kar predstavlja prihranek časa in več možnosti medsebojnega sodelovanja med oddelki ene fakultete in med fakultetami. Investicija bo omogočala ustrezno inštalacijo obstoječe opreme in povečala učinkovitost njene uporabe ter omogočala nabavo nove laboratorijske in raziskovalne opreme, ki je zdaj ni bilo mogoče umestiti zaradi neustreznih prostorov.

Povečala se bo možnost sodelovanja z raziskovalnimi inštituti, gospodarstvom in mednarodnim okoljem (shema Marie Cuire). Vsi ti dejavniki bodo vplivali na kazalnike:

 • povečanje števila FTE v nacionalnih raziskovanih in razvojnih projektih (ARRS),
 • povečanje citiranosti v prvi polovici indeksiranih mednarodnih revij,
 • povečanje števila koordinatorstva oziroma partnerstev v odobrenih projektih EUREKA, CORNET, 7 OP,  COST, ESA,
 • povečanje števila izmenjav raziskovalcev, ki trajajo dlje kot 6 mesecev,
 • povečanje števila skupnih prijav projektov (FRI, FKKT; NIB, BF, podjetja),
 • povečanje števila doktorjev znanosti za 13 % po zaključku investicije.

Izobraževalno področje:
Študentje bodo študirali na eni lokaciji, kar bo zanje in za akademsko osebje pomenilo bistven prihranek časa. Zaradi ustreznejših laboratorijev in drugih prostorov za teoretični in eksperimentalni del študija bo omogočen poudarek na individualnem delu študentov, kar bo neposredno vplivalo na kakovost njihovega znanja. Izvajanje študijskih programov na dodiplomski stopnji se bo prilagodilo generacijam študentov, starejših od 29 let, tako da bo zanimanje za študij večje, posledično pa tudi uspešnost. Bližina sorodnih fakultet bo omogočila večjo predmetno izbirnost ter študijsko in raziskovalno interdisciplinarnost. Pri investiciji bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju ustreznih pogojev za študij študentov s posebnimi potrebami: gibalno ovirani, slepi in slabovidni, slušno prizadeti …

Z novogradnjo se bo povečala privlačnost študija teh dveh področij v mednarodnem prostoru (večja mobilnost študentov in učiteljev) in pri dijakih – bodočih študentih.
Osrednji del stavbe bo študijsko in prostočasno stičišče za druženje študentov, raziskovalcev in učiteljev, kar bo vzpodbujalo »kampusno« mentaliteto in ustvarjanje novih idej.

Vsi ti dejavniki bodo posledično vplivali na kazalnike:

 • Zmanjšanje osipa
 • Skrajšanje časa študija
 • Dvig vključenosti študentov, starejših od 29 let, kiniso končali dodiplomskega študija, v študij
 • Mednarodna mobilnost učiteljev in študentov
 • Število novih doktorjev znanosti z vzhodnega Balkana in Euromediterana
 • R&D-center za regije vzhodnega Balkana ali podonavske iniciative ali Euromediterana
 • Št. skupnih programov
 • Št. poletnih šol
 • Št. interdisciplinarnih in multidisciplinarnih programov, št. izbirnih modulov in predmetov
 • Odstotek povečanja vpisnih mest na vseh stopnjah
 • Število vključenih študentov »ranljivih« skupin

Učinki, ki bodo vidni (dosegljivi) v času, daljšem od 5 let:

Trg dela:
Kakovost diplomantov se bo zaradi bistveno izboljšanih pogojev za študij in raziskovalno delo dvignila, zato bodo na trgu dela v povprečju še lažje našli zaposlitev (prej kot v 11 mesecih), kljub zaostrenim gospodarskim razmeram. Zaradi možnosti, ki jih bo ponujalo »kampus okolje«, bodo pridobili več znanj iz sorodnih raziskovalnih in/ali  študijskih področij, kar jim bo omogočalo zaposlovanje ali samozaposlovanje na novo ustvarjenih delovnih mestih in poslovnih sektorjih (novi izdelki, nove storitve), zaradi izboljšanja pogojev za mednarodno sodelovanje in posledično povečanega obsega mednarodnega sodelovanja pa tudi na novih trgih.  

Fakulteti bosta oblikovali večjo ponudbo programov usposabljanja in dousposabljanja, ki bodo prilagojeni potrebam poslovnega sektorja, in na ta način prispevali k ohranjanju konkurenčnosti gospodarstva (kar je še posebej pomembno zaradi izvozne usmerjenosti kemijske in farmacevtske predelovalne industrije ter storitvene dejavnosti na področju IKT). Laboratorijska in raziskovalna oprema ter bližina sorodnih institucij bo omogočala večji vpis domačih in tujih kandidatov iz gospodarstva oziroma za gospodarstvo na doktorski študij.

Vsi ti dejavniki bodo posledično vplivali na kazalnike:

 • Večje število diplom z gospodarstvom
 • Večje število doktoratov z gospodarsko vsebino
 • Povečanje števila zaposlenih raziskovalcev in doktorjev znanosti v poslovnem sektorju
 • Priprava programov LLL
 • Prilagojeni in naročeni programi LLL za zaposlene v poslovnem sektorju
 • Skrajšanje časa iskanja prve zaposlitve od diplomiranja

Inovativno gospodarstvo
Z investicijo bodo po izteku programske sheme zagotovljeni pogoji za nadaljnje sodelovanje s centri odličnosti in kompetenčnimi centri na področjih in aktivnostih, v katerih kot partnerici sodelujeta fakulteti, povečal pa se bo tudi obseg trajnejšega sodelovanja med inštitucijami na drugih raziskovalnih področjih. Intenzivnejše sodelovanje s poslovnim sektorjem bo vzpodbudilo večjo ter programsko in izvedbeno prilagojeno ponudbo programov vseživljenjskega učenja za ključne kadre in raziskovalce. V izvajanje izobraževalne dejavnosti bodo v večjem številu kot do sedaj vključeni strokovnjaki iz prakse. Da bi pridobili dobre kandidate predvsem za podiplomski študij, bosta fakulteti pripravili vse potrebno za pridobitev mednarodne akreditacije priznanih strokovnih in izobraževalnih združenj (FEANI; ECTN). S to akreditacijo se bo opazno izboljšala prepoznavnost strokovne kakovosti diplomantov obeh fakultet v EU. S krepitvijo delovanja že vzpostavljenih služb na univerzi in intenziviranjem aktivnosti na fakultetah bodo vzpostavljeni robni pogoji, ki bodo spodbujali učinkovitejšo uporabo znanja za gospodarski razvoj in nastajanje novih kakovostnih delovnih mest.