Investicijski program Novogradnja UL FKKT in UL FRI neposredno prispeva k uresničitvi ključnega cilja prioritete Operativnega programa Slovenije za krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007–2013: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, saj pripomore h koncentraciji znanja (združenih več naravoslovnih fakultet), in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva. Izveden bo v okviru prednostne usmeritve: Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, ki v sodi med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu pa predstavlja naložbo v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena, ki je povezana s potrebami gospodarstva in drugimi področji razvoja.

Univerze v Ljubljani za kemijo in kemijsko tehnologijo ter računalništvo in informatiko pomeni neposredno ustvarjanje pogojev za spodbujanje in oblikovanje bolj inovativnega in tehnološko naprednega gospodarstva ter odpiranje kakovostnejših delovnih mest za izobraženo in usposobljeno delovno silo. S tem bomo še okrepili sodelovanje med raziskovalnim in akademskim področjem ter gospodarstvom. Skupno delo strokovnjakov in gospodarstvenikov pri razvoju novih tehnoloških, organizacijskih, oblikovalskih, trženjskih in drugih poslovnih rešitev za večja, srednja in mala podjetja je najboljša pot do večje inovativnosti in hitrejšega tehnološkega napredka gospodarstva, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v širši regiji.

UL FKKT in UL FRI sta instituciji, ki sodita na področje hitro razvijajoče se in široko aplikativne znanosti. Njuna dejavnost sovpada s prizadevanji, ki težijo k visokim znanstvenim dosežkom na perspektivnih področjih. Analiza izdatkov in vlaganj po sektorjih pokaže, da je delež obeh za raziskave in razvoj ravno na področju naravoslovja in tehnike s strani poslovnega sektorja največje in znaša skoraj do 80% vseh vlaganj, kar pomeni, da je potreb po sodelovanju med univerzo in gospodarstvom na teh področjih veliko. To je bil temeljni razlog, da je ta dolgo načrtovana investicija postala del slovenskih razvojnih prioritet, ki so pomembne ne samo za Slovenijo, ampak tudi za nadaljnji razvoj in napredek regije ter ne nazadnje Evropske unije.

Poleg proračunskih virov več kot 70 % sredstev za izgradnjo novega kompleksa UL FKKT in UL FRI zagotavlja Evropska unija v okviru Sklada za regionalni razvoj.

Univerza v Ljubljani je ponosna, da je za predloženi investicijski projekt pridobila potrditev sofinanciranja s strani Evropske unije, ki hkrati predstavlja tudi enega od največjih investicijskih vlaganj na področju izobraževalno-raziskovalne infrastrukture v Evropi v obdobju 2007–2013.

Projekt Novogradnja objektov Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko, ki  zajema izgradnjo objektov dveh fakultet v izmeri preko 42.000 kvadratnih metrov, je bil prvič uvrščen na prednostno listo investicij Univerze v Ljubljani leta 2001 s sklepom Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (datum potrditve DIIP je 2. 7. 2000, kar v skladu s pogodbo o sofinanciranju šteje kot datum začetka izvajanja projekta). Celotna vrednost projekta, ki vključuje nakup zemljišč, pripravo dokumentacije in pridobivanje vseh dovoljenj, gradbeno-obrtniška dela, nakup opreme, nadzor in spremljanje projekta, je ocenjena na 116,4 mio EUR (po aktualnih cenah). Priprava komunikacijskih poti do mesta izgradnje že poteka, most čez Glinščico je dokončan, kmalu pa se bo začela tudi tudi gradnja objektov. Univerza v Ljubljani mora pred tem pridobiti nepovratna sredstva evropskega kohezijskega sklada (približno 85 mio €).

Projekt se v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvaja do 31. 12. 2014.