Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

Logo projekti bio fak

OBNOVA LABORATORIJA ZA INDUSTRIJSKE BIOPROCESE BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

Investicija obsega celovito obnovo prostorov in opreme Laboratorija za industrijske bioprocese v obstoječem objektu Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete, na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani, ki zajemajo sobo za stresalnike, mikrobiološki laboratorij, pripravljalnico materiala, bioprocesni laboratorij in 3 kabinete v skupni izmeri 127 m2.

Z obnovo Laboratorija za industrijske bioprocese bodo zagotovljeni pogoji za nadaljnjo krepitev in razširitev sodelovanja z industrijo, tako na področju prenosa znanja kot izvajanja skupnih raziskovalno-razvojnih projektov. Obenem  bodo ustvarjeni tudi boljši pogoji za kakovostno izobraževanje in prenos biotehnoloških znanj na študente različnih študijskih programov (biotehnologija, mikrobiologija, živilstvo, biomedicina idr.).

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja (v EUR): 

Skupna vrednost  358.314,00 
 
Od tega: 

EU sredstva – Evropski sklad za regionalni razvoj  240.816,90
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 42.497,10
Lastni viri 75.000,00

Datum začetka operacije: 1. 3. 2015
Rok za izvedbo operacije:  31. 12. 2015

Organ upravljanja: http://www.svrk.gov.si/  in http://www.eu-skladi.si/

Kontakt
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana 

tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60