»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 15. novembra 2013 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2014.

Univerza v Ljubljani se je prijavila na Javni razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev iz UL in delovnih mentorjev iz podjetij bodo večinoma interdisciplinarni študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti tako omogočajo študentjom razvijanje različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.

V okviru projektov se bodo skladno s pogoji javnega razpisa in naravo problema razvijale idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

Za sofinanciranje je bilo izbranih 112 projektov s 23 članic v skupni vrednosti 1.614.922,00.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o pridobljenih projektih.

ČLANICA

IME PROJEKTA

VREDNOST PROJEKTA

AKADEMIJA ZA GLASBO

Glasbene urice za dojenčke

10.632,00 €

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

Oblikovanje interdisciplinarnih rešitev medijskega poslovnega modela VIVA.si

21.000,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Določitev optimalnega razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri izdelavi oljnih barv

13.404,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

E-nakup in/ali alternativna rešitev dostave na dom

20.856,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Ponovna uporaba R&R oblikovalski in tehnološki proces

17.500,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Analiza bakterijskih združb biološkega filtra v primeru akvaponske pridelave hrane in razvoj avtomatskega digitalnega nadzora akvaponskega sistema

10.632,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Analiza vzrokov za mikrobiološke okužbe in priprava sistema za učinkovit monitoring

15.816,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi

7.420,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Predlog krajinske ureditve posestva Orehov gaj, Ljubljana

9.860,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Razvoj nebiocidnih rešitev zaščite lesa

7.015,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Razvoj učinkovine podobnega biološkega zdravila

24.500,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Uporaba bio informatike za analizo bioloških podatkov

21.000,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Varna hrana

21.000,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Voda v rastnih substratih iz kamenih vlaken

10.632,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Vsaka gredica šteje

9.832,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Analiza stanja in konkurence ter ocena tržnega potenciala na obstoječih in novih trgih podjetja Vimosa

10.500,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Business model generation

12.360,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Optimizacija dobavne verige na primeru Danfossove poslovne enote-BU Controls

10.632,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Optimizacija transporta v podjetju Habjan transport

10.632,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Prenova in informatizacija procesa razvoja programske opreme in interne komunikacije v podjetju AMIS

4.452,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Tehnologija razvrščanja konstrukcijskega lesa in vpliv razvrščanja na učinkovitost proizvodnje lesen

14.088,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Aplikacija naprednih geodetskih storitev pri zagotavljanju sodobne varnosti

14.088,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Konvergenca novinarskih uredništev v regionalnem mediju

6.356,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Kreativno do kadrovskih znanj

5.008,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Študije sledenja gibanja očesne zenice za testiranje uporabnosti anketnih vprašalnikov

12.190,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Tržna raziskava obstoječih tehničnih rešitev za upravljanje z javno (kritično) infrastrukturo

10.618,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Vključevanje malih podjetij v Horizon 2020

10.480,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Vsebinski marketing-strateško načrtovanje, produkcija in upravljanje lastnih komunikacij

15.816,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Celovito upravljanje energetske bilance pasivnih hiš

6.023,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Health station HOME - modul merilnika kisika v krvi

7.175,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Laboratorijski merilni sistem na osnovi naprave RedPitaya

20.999,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Merjenje in analiza delovanja hladilnih sistemov za potrebe zagotavljanja varnosti hlajenih živil

20.999,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Modeliranje procesa nastajanje vina

8.903,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Napredne metode računalniškega vida za avtonomno navigacijo robotskega plovila

12.359,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Prva frekvenca-časovna umestitev vsebin v digitalne medije

12.359,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Sledilec

12.359,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Upodabljanje na daljavo z uporabo visokozmogljivega računalništva

20.999,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Vpliv parametrov omrežja na uporabniško izkušnjo pri pri oddaljenem upravljanju aplikacij in naprav

15.815,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

IKT prevajalsko okolje IOLAR-iPROKI

12.360,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Komercialna razstava: analiza in inoviranje

11.740,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Implementacija novih analitskih tehnik in optimizacija ter validacija obstoječih analiznih metod

21.000,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Razvoj dezinfekcijskega sredstva na osnovi bakteriofagov za rezistentne patogene bakterije

8.904,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Razvoj sinteze formacevtske učinkovine

10.632,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Razvoj tehnologije FRET za odkrivanje nedovoljenih učinkovin v športu in zlorabi v zdravstvu

10.632,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Umeščanje zdravil v slovenski zdravstveni sistem in njihova dostopnost pacientom

8.904,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Implementacija naprednih projektantskih metod v gradbeno podjetje

14.088,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Izdelava testnega primera poročila o spremljanju prostorskega razvoja na lokalni ravni

14.420,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Modeliranje stoječega vala za vodni šport

21.000,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Nadgraditev standerdne metode astm c 1138 preskusa abrazijske odpornosit betonov

21.000,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Odločitveni model za izbiro tipa čistilne naprave

12.360,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Prtal SCI-BUS za distribuirane inženirske aplikacije na infrastrukturi SLING

21.000,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Računalniške simulacije obnašanja inovativnih fasadnih sistemov iz različnih materialov

21.000,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Testiranje brezpilotnega letalnika za zajem prostorskih podatkov

16.970,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Vpliv podnebnih sprememb na vodno bilanco, vodni režim in rabo prostora

21.000,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Zelena luč za slovenska geodetska podjetja

14.420,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Identifikacija virov onesnaženja z monitoringom kanalizacijskega sistema

12.360,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Mikroalgna biotehnologija

6.180,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Možnosti uporabe kromatografske in kalorimetrične analize proteoma plazme v diagnostične namene

6.356,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Priprava visokotemperaturnega TiO2 katalizatorja

10.560,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Bitcoin in druge kriptovalute

21.000,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Dinamična omrežja v financah in na spletu

21.000,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Obtimizacije portfeljev

21.000,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Odločanje pri nenednih slabih dogodkih

18.452,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Programske tehnike za delo s prostorskimi podatki

10.632,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Razvoj in optimizacija akustičnega pohištva

14.420,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Uporaba učne tehnologije pri pouku

21.000,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Avtomatsko gašenje na malih plovilih

17.544,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Biomasa kot alternativno gorivo

10.632,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Brezpilotni letalniki v slovenskem zračnem prostoru

21.000,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Poslovanje pomorskega podjetja

10.300,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Spletna borza logističnih storitev

20.700,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Šport in sistem varnosti na morju

21.000,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Uporaba multikopterja za nadzor in upravljanje prometnih sistemov

15.816,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Zasnova in gospodarnost toplotnih črpalk z izrabo morja

17.544,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Avtomatizacija testiranja spletnih aplikacij

9.392,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Brezžični vmesnik za Pitotovo cev

10.020,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov

7.670,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

GenExpres

15.816,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Integracija storitev SaaS

14.088,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Kdo ta hip gleda televizijo?

13.778,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Razvoj naprednih analitskih orodij za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov

12.060,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Študija in primerjava naprednih metod računalniškega vida za modeliranje stopal v realnem okolju

12.060,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe FRI

9.636,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Varnost in statistika e-vsebin

14.088,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Analiza delovanja oljno-hidravličnega rotatorja prve serije KGL

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Diagnostika in optimizacija pralno-sušilnih strojev in vgrajenih komponent

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Kreativna pot FS-Krka za praktična znanja na področju toplotne in procesne tehnike

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Novi razvojni izzivi pri izdelavi in uporabi puhal

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Razvoj praktičnih kompetenc o celovitem razvoju izdelka z obvladovanjem tehnologij

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

S kreativnostjo do evolucije obstoječih izdelkov ter razvoja novih izdelkov

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Soočenje kibernetskega in realnega sveta v tovarni prihodnosti

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Študija izboljšav sistemov prenosa toplote in regolacije daljinskega ogrevanja

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Ureditev inženirskih analiz in dokumentacije po sodobnih standardih pri kompleksnejših projektih

21.000,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Večstopenjsko modeliranje in optimizacija komponent elektroenergetskih in bioloških sisitemov

21.000,00 €

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce

14.520,00 €

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov

12.216,00 €

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja

10.980,00 €

FAKULTETA ZA ŠPORT

Vpliv izbire smučarske opreme na varnost pri alpskem smučanju

10.388,00 €

FAKULTETA ZA ŠPORT

Vpliv pulzne elektromagnetne terapije na regeneracijo športnikov

13.180,00 €

FAKULTETA ZA UPRAVO

Interdisciplinarna analiza izboljšave in implementacije visoko tehnoloških produktov

20.973,00 €

MEDICINSKA FAKULTETA

Priprava Avtonomnih imunohibridomov za zdravljenje raka prostate

12.404,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Alternativne možnosti uporabe stroja za lesarski izrez

7.088,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Model podzemljne vode GW VISTAS

10.388,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Nova generacija malolegiranega visokotrdnega jekla

12.028,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Piezometer

10.388,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Razvoj novih materialov na osnovi aluminija

13.980,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Stebrni udari

10.388,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Vpeljava novih reaktivnih barvil v proizvodni proces

5.448,00 €

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Gradiva za načrtovanje učnih ur in utrjevanje učne vsebine

18.440,00 €

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

18.440,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Analiza institutov delovnega prava v gospodarski družbi

19.272,00 €

VETERINARSKA FAKULTETA

Uporaba matičnih celic za zdravljenje živali-Raziskave diferenciacije celic in proučevanje razlik

10.632,00 €

Skupna vsota UL

1.614.996,00 €

Od tega:

EU sredstva – Evropski socialni sklad

1.372.746,60

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

242.249,40

Rok za izvedbo projekta: do 30. 9. 2014

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60