logok

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je dne 1. decembra 2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 z naslednjimi roki za oddajo vloge:

·         01. 2018 za prvo odpiranje; 

·         11. 2018 za drugo odpiranje;

·         11. 2019 za tretje odpiranje.

Namen izvedbe projektov je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.

 Cilji projektov so:

·         z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom omogočila podpora oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;

·         s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest;

·         s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo se omogoči izmenjava strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva.

 

Program omogoča sofinanciranje projektov, ki se izvajajo v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja ter spodbuja medsebojno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva. Dodatno pa se lahko projektu pridruži še organizacija z gospodarskega ali družbenega področja.

V okviru projektov, ki lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev, študenti pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja rešujejo izzive in vprašanja gospodarstva in pri tem pridobivajo nova znanja in kompetence. Njihovi rezultati so oblikovali številne odlične zgodbe, uspehe in vsekakor priložnosti za nadaljnji razvoj.

 

 

 

V okviru 1. odpiranja je bilo za sofinanciranje izbranih 80 projektov s 23 članic, v skupni vrednosti 1.445.609,00 EUR.

Projekti so se izvajali do 31. 8. 2018 v sklopu študijskega leta 2017/2018.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o izbranih projektih. 

Članica

Naziv projekta

Sklep/

odobrena sredstva

Akademija za glasbo

Uporaba metode Alfreda A. Tomatisa v glasbeni šoli

15.065,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Razvoj lesenih črk za visoki tisk

20.625,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Inovativni pristopi k shranjevanju grafičnih listov in drugih tiskovin na papirju

19.235,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Objekt industrijske in kulturne dediščine kot scenski element

20.785,00

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Implementacija kritičnega razmišljanja, inovativnosti, podjetništva in oblikovalskega principa razmišlanja (design thining-a) v javnih OŠ

9.465,00

Biotehniška fakulteta

Informacijska gradiva o prehranskih dopolnilih

20.785,00

Biotehniška fakulteta

Debelost in mikrobiota med nosečnostno sladkorno boleznijo

20.785,00

Biotehniška fakulteta

Razvoj metod za detekcijo in pripravo izboljšanih različic bakteriofagov in industrijskih mikroorganizmov

18.915,00

Biotehniška fakulteta

Računalniško orodje za shranjevanje, urejanje in analizo podatkov foto-pasti

12.040,00

Ekonomska fakulteta

Informacijska podpora oskrbi srčnih bolnikov

20.465,00

Ekonomska fakulteta

Avtomatizacija prerezov in merjenje trdote

15.395,00

Ekonomska fakulteta

Zadovoljevanje psiholoških potreb na delovnem mestu

20.625,00

Ekonomska fakulteta

Optimizacija poslovanja hotelov LifeClass

20.465,00

Ekonomska fakulteta

Petzvezdična turistična doživetja

19.075,00

Ekonomska fakulteta

Mobilna platforma za medsebojno povezovanje, izmenjavo informacij in nudenja pomoči na morju z namenom povečanja varnosti plutja

19.075,00

Fakulteta za arhitekturo

Zelena dnevna soba na izposojo

16.425,00

Fakulteta za arhitekturo

Nad gozdno mejo: gradnja v visokogorju na primeru nove koče na Korošici

20.785,00

Fakulteta za arhitekturo

Mobilni delovni prostor

20.465,00

Fakulteta za družbene vede

Promocija lepot Slovenije na kitajsko govorečem območju z inovativnimi vsebinami

20.785,00

Fakulteta za družbene vede

Sinergija med inovativnim zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo

20.625,00

Fakulteta za družbene vede

Kreativne inovativne povezave

13.675,00

Fakulteta za elektrotehniko

Identifikacija varne pristajalne cone iz meritev lidarja

17.435,00

Fakulteta za elektrotehniko

Socialno inteligentni komunikator

20.625,00

Fakulteta za elektrotehniko

Red Pitaya kot sodoben učni pripomoček pri študiju IKT

20.785,00

Fakulteta za farmacijo

Razvoj bioadhezivnih tablet s propolisom za aplikacijo  na  sluznice  v ustih

15.635,00

Fakulteta za farmacijo

Razvoj, optimizacija in validacija analitskih metod za kontrolo kakovosti farmacevtskih učinkovin, pomožnih materialov in končnih izdelkov

19.235,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Uporaba novih metod za neporušno določitev trdnostnih karakteristik bukovine

18.665,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Tehniška dediščina kot gonilo turističnega razvoja Občine Divače

15.065,00

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Ureditev prehodov za vodne organizme na reki Savi

20.449,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Novodobni magnezij-žveplo akumulatorji za trajnostni razvoj

16.425,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Določevanje stopnje toplotne modifikacije lesa

13.675,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Mikroorganizmi petole in solinskega blata iz Sečoveljskih solin

18.825,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Uporaba in razvoj aplikacij Ganoderme lucidum

19.075,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Analizne metode za karakterizacijo medu in drugih čebeljih produktov

20.785,00

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Razvoj vodnih disperzijskih premazov z izboljšanimi reološkimi lastnostmi

20.785,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Uporaba umetne inteligence pri trgovanju s kriptovalutami

20.625,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

Python in R

19.235,00

Fakulteta za matematiko in fiziko

PRogramsko Okolje za Analizo Medicinskih Slik

20.785,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Neposredna komunikacija med udeleženci gradnje

15.251,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razvoj mikrostoritev za podporo tehnologijam veriženja blokov (blockchain) in aplikacija na domeno CRM sistemov

19.075,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razvoj pilotske aplikacije eQuiz

20.785,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Računalniška podpora za identifikacijo genskih predispozicij in diagnostiko kompleksnih bolezni

18.915,00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Tradicija sreča prihodnost – računalniški vid in obogatena resničnost za ohranjanje ter promocijo naravne in kulturne dediščine

20.785,00

Fakulteta za strojništvo

Razvoj koncepta svetlobne komunikacije avtonomnega vozila z ostalimi udeleženci v prometu

20.625,00

Fakulteta za strojništvo

Povezani sistem za zajemanje in analizo tornih lastnosti voznih ploskev

15.475,00

Fakulteta za strojništvo

Načrtovanje in izdelava preizkuševališča za raziskavo toka fluida pri kontinuirnem ulivanju

17.115,00

Fakulteta za strojništvo

Optimizacija procesa kalandriranja za izboljšanje mehanskih lastnosti plastične embalaže

10.375,00

Fakulteta za strojništvo

Raziskave modernih metod krmiljenja na področju pnevmatsko-hidravličnih sistemov

20.785,00

Fakulteta za strojništvo

Konstrukcija in oblikovanje krmilne ročice izvenkrmnega električnega motorja za čolne

17.435,00

Fakulteta za šport

Procesi spodbujanja in razvijanja organizacijske kulture, klime in zadovoljstva pri delu zaposlenih v malih gospodarskih družbah

20.625,00

Fakulteta za šport

Razvoj in integracija vadbenih postaj za ravnotežje v bivalno okolje starejših

20.785,00

Fakulteta za šport

NOGOMET3 - načrtovanje (trojne) kariere nogometašev se začne v nogometnem vrtcu

13.675,00

Fakulteta za upravo

Digitalne veščine državljanov za uporabo digitalnih storitev javnega sektorja

16.766,00

Fakulteta za upravo

Multimedijska orodja organizacije za pomoč ljudem v stiskah in težavah

13.940,00

Fakulteta za upravo

Vzpostavitev sobe za timsko sodelovanje, iskanje rešitev in čustvena doživetja

15.315,00

Fakulteta za upravo

Zdravje in ekonomika ukrepov za višanje produktivnosti zaposlenih v javnem sektorju

18.915,00

Filozofska fakulteta

Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav

15.505,00

Filozofska fakulteta

Uporaba sodobnih komunikacijskih medijev pri osveščanju glede duševnega zdravja mladih na prehodu v odraslost

19.075,00

Filozofska fakulteta

Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi

20.785,00

Filozofska fakulteta

Mladi prevajalci in njihov preboj na slovenski knjižni trg

18.985,00

Medicinska fakulteta

Joga po fiziološko - v ritmu srca in melodiji dihanja

13.515,00

Medicinska fakulteta

Prevedi zdravje - Translate Health

20.465,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Izdelava visokokakovostnih reprodukcij umetniških del

13.835,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Ključ za določevanje kamnin kot učni pripomoček v formalnem in neformalnem izobraževanju

19.235,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Toplotne lastnosti materialov za uporabo v dentalni tehniki

19.235,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Načrtovanje in oblikovanje komunikacijskih sredstev za promocijo slovenskega filma s pomočjo filmskega maratona

19.075,00

Naravoslovnotehniška fakulteta

Osveščanje prebivalcev občine Kamnik o pojavih plazenja

20.785,00

Pedagoška fakulteta

Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti

17.115,00

Pedagoška fakulteta

Edukacija proti razlogom nasilja

19.235,00

Pedagoška fakulteta

Razvoj multimedijskih vsebin za pouk anatomije v osnovni šoli

16.753,00

Pedagoška fakulteta

Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del

12.425,00

Pravna fakulteta

Problematika pomanjkanja pravne regulacije pri poslovanju in izdaji kriptovalute

18.915,00

Pravna fakulteta

Pravno-ekonomski izzivi na področju prirejanja klasičnih iger na srečo in stav

11.025,00

Pravna fakulteta

Pravni vodič za tuje investitorje

17.275,00

Pravna fakulteta

Varstvo zasebnosti in pametni domovi

18.915,00

Teološka fakulteta

Vzpostavitev sistema za spremljanje dela relacijskih zakonskih in družinskih terapevtov v praksi

20.625,00

Veterinarska fakulteta

Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s človekom

19.235,00

Veterinarska fakulteta

Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam

20.625,00

Zdravstvena fakulteta

Novo življenje starega kompleta

17.025,00

Zdravstvena fakulteta

Tudi v starosti varno živim doma

15

 

V okviru 2. odpiranja je bilo za sofinanciranje izbranih 65 projektov s 24 članic, v skupni vrednosti 1.127.621,00 EUR.

Projekti se se izvajali v obdobju od 1.10. 2018 do 31. 7. 2019.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o izbranih projektih. 

 

Naziv projekta

 

Visokošolski zavod

 

Odobrena sredstva v EUR

Bachovi cvetni plesi in njihova uporaba v glasbeni šoli

 

Akademija za glasbo

 

15.065,00

 

Vizualizacija Znanosti Za Zdravje (V3Z)

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

 

19.075,00

REsense: Predlog storitve obnavljanja pohištva z recikliranim materialom in dodano čustveno vrednostjo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

 

13.675,00

EMMA: Nosljiva inteligentna naprava za pomoč osebam z motnjami avtističnega spektra

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

 

15.225,00

Priprava brezglutenskega ajdovega piva z uporabo eksogenih in endogenih encimov

 

Biotehniška fakulteta

 

12.305,00

Informacijska gradiva o prehranskih dopolnilih 2

 

Biotehniška fakulteta

 

20.785,00

Platforma za spremljanje in analiza učinkov uvajanja novosti na področju embalaže

 

Ekonomska fakulteta

 

9.327,00

Analiza nadgradnje rešitve SciNote v raziskovalni ekosistem

 

Ekonomska fakulteta

 

18.995,00

DAVČNO – SOCIALNA OBREMENITEV DOHODKA IZ RAZLIČNIH OBLIK DELA OZIROMA IZVAJANJA POSLOVNE DEJAVNOSTI

 

Ekonomska fakulteta

 

15.251,00

Razvoj kadrovsko-izobraževalnih kompetenc v LifeClass hotelih

 

Ekonomska fakulteta

 

16.865,00

 

Modularni promocijski paviljon iz kartona

 

Fakulteta za arhitekturo

 

10.865,00

Strategija za prodor slovenske integrativne medicine na tuje trge

 

Fakulteta za družbene vede

 

18.915,00

Analitika, odzivnost in avtomatizacija kadrovskih poslovnih procesov

 

Fakulteta za družbene vede

 

20.465,00

Razvoj uporabniškega vmesnika za voznikov prevzem upravljanja vozila pri prekinitvi avtonomne vožnje

 

Fakulteta za elektrotehniko

 

17.435,00

Razvoj slovenskih jezikovno-tehnoloških rešitev za uporabo v poslovnih informacijskih sistemih

 

Fakulteta za elektrotehniko

 

15.475,00

Inteligentni sistem za radiološko diagnostiko in prognostiko na podlagi analize medicinskih slik s strojnim učenjem

 

Fakulteta za elektrotehniko

 

16.705,00

SMART vodovodni sistemi – napredna digitalizacija upravljanja vodovodnih sistemov

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

20.465,00

Razvoj kolesarskega omrežja v občini Novo mesto kot podpora trajnostni mobilnosti

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

18.665,00

 

Razvoj samopopravljivega betona

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

17.435,00

Optimizacija fizikalno-kemijskih lastnosti epoksi premazov

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

20.785,00

Celostna izraba ingverja: od aktivnih učinkovin do strukturnih vlaken

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

15.185,00

 

Zdravju prijazni fotopolimeri za 3D tisk

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 

19.235,00

 

Tkivni Fantomi za LASersko Terapijo

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

 

19.075,00

Uporaba umetne inteligence pri anonimizaciji človeških obrazov

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

 

20.625,00

Razvoj metod za meritve biomolekul z optično pinceto

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

 

19.075,00

Umestitev kooperativnega LED prikazovalnika v okolje pametnega mesta

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

 

18.915,00

Detekcija in filtracija signalov v pametnem kopenskem in pomorskem prometu

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

 

15.635,00

Študija in izvedba vizualizacijskih obogatitev

Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

18.915,00

Pospeševalnik navideznega stroja za vgrajene sisteme

Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

19.075,00

Demonstracija delovanja FMCW RADAR mmIC vezja

Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

13.483,00

 

Razvoj pilota mQuiz

Fakulteta za računalništvo in informatiko

 

20.785,00

Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco

 

Fakulteta za socialno delo

 

20.625,00

 

Joga in duševno zdravje

 

Fakulteta za socialno delo

 

12.385,00

Inovativna obravnava gospodinjskih odpadkov v kuhinji

 

Fakulteta za strojništvo

 

19.235,00

Inovativni načini merjenja hitrosti gorenja v raketnem motorju

 

Fakulteta za strojništvo

 

19.075,00

Razvoj interaktivnih svetil za ekstremne razmere

 

Fakulteta za strojništvo

 

17.185,00

Uporabnost spremljanja gibalne dejavnosti s pametnimi zapestnicami za pripravo intervencijskih programov za zaposlene v delovno intenzivnih panogah

 

Fakulteta za šport

 

20.625,00

Primerjalna analiza obdavčitve nepremičnin s predlogi ureditve davka na nepremičnine v Sloveniji

 

Fakulteta za upravo

 

10.535,00

Urejanje okolice šol za varno pot od zapustitve prevoza do razreda

 

Fakulteta za upravo

 

18.825,00

ZDRAVO DELOVNO OKOLJE: ZDRAVA PREHRANA

 

Fakulteta za upravo

 

20.625,00

 

V nakit prenesena dediščina

 

Filozofska fakulteta

 

18.985,00

 

Voda - strateška dobrina v Vitanju

 

Filozofska fakulteta

 

20.625,00

Vpliv poslušanja glasbe na variabilnost srčne frekvence (HRV)

 

Medicinska fakulteta

 

19.235,00

Strategije za zmanjšanje ergonomskega stresa zaradi prisilne drže roke pri delu z računalniško miško

 

Medicinska fakulteta

 

13.515,00

Vzpostavitev odprtega informacijskega sistema za vodenje bioloških vzorcev v repozitoriju biobank

 

Medicinska fakulteta

 

18.915,00

RAZVOJ MODELA ZA PONOVNO UPORABO DEKORATIVNIH TEKSTILIJ

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

 

11.025,00

POSTILJONOVA KOČIJA ali Kam je izginil postiljonov poštni rog?

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

 

20.785,00

Razvoj 3D metodologije za analizo in napovedovanje diskontinuitet v nahajališčih naravnega kamna

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

 

15.635,00

Podajanje geoloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah preko interaktivnih učnih listov

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

 

20.785,00

Materiali v likovni umetnosti ter skrb za kulturno dediščino

 

Pedagoška fakulteta

 

10.865,00

 

Standardizacija vprašalnika SWAL-QOL

 

Pedagoška fakulteta

 

16.865,00

Interaktivna spletna gradiva za učenje športnih prvin v športnovzgojnem procesu

 

Pedagoška fakulteta

 

20.625,00

OPTIMIZACIJA SOCIALNO PEDAGOŠKEGA DELA Z DRUŽINAMI OB PODPORI KONJ

 

Pedagoška fakulteta

 

15.475,00

Spletna aplikacija za informiranje iz delovnega prava na podlagi avtomatiziranega strokovnega znanja

 

Pravna fakulteta

 

18.915,00

Harmonizacija metodologije za analizo načinov izvršitve odločb Ustavnega sodišča

 

Pravna fakulteta

 

20.465,00

Vloga odvetnika pri sprožitvi postopka ocene ustavnosti zakona s strani rednega sodišča

 

Pravna fakulteta

 

13.515,00

 

Pravniški bonton

 

Pravna fakulteta

 

8.215,00

Pravne poti zagotavljanja varstva pred diskriminacijo (s posebnim ozirom na vlogo odvetnika)

 

Pravna fakulteta

 

18.915,00

 

Z glasbo do boljše socialne komunikacije

 

Teološka fakulteta

 

17.025,00

Znanje za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem

 

Veterinarska fakulteta

 

19.235,00

Kreiranje spletnih orodij za predstavitev najnovejših koristnih podatkov s področja zdravja in dobrobiti eksotičnih živali

 

Veterinarska fakulteta

 

20.785,00

Odnos slovenskih veterinarjev do bolečine in analgezije pri psih in mačkah: analiza stanja in uvedba ocenjevalnih lestvic v klinično prakso

 

Veterinarska fakulteta

 

18.985,00

 

Renesansa stare dame

 

Zdravstvena fakulteta

 

20.785,00

 

Alternativna trikotna ruta

 

Zdravstvena fakulteta

 

19.235,00

Odprtokodne programske rešitve za izvedbo sistema PACS

 

Zdravstvena fakulteta

 

15.315,00

 

V okviru 3. odpiranja je bilo za sofinanciranje izbranih 48 projektov 23 članic UL, v skupni vrednosti 833.145,00 EUR.

Projekti so bili upravičeni do izvajanja v obdobju od 1.10. 2019 do vključno 30. 9. 2020.

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o izbranih projektih. 

 

Naziv projekta

 

Visokošolski zavod

 

Odobrena sredstva v EUR

Poslovni predstavitveni filmi za Filmski studio Viba film Ljubljana

Akademija za gledališče radio film in televizijo

15.820,00 €

Umetniška dela na spletu in avtorsko pravo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

17.025,00 €

Možnosti ponovne uporabe odrabljene kamene volne

Biotehniška fakulteta

8.215,00 €

Šola solinarstva

Biotehniška fakulteta

11.788,00 €

Priprava medenega sirupa iz čebeljih pridelkov in rastlinskih izvlečkov

Biotehniška fakulteta

12.305,00 €

Uporaba plazma tehnologije v panogi lesarstva: razvoj novega poslovnega modela

Ekonomska fakulteta

19.235,00 €

To bo MOJ DOM

Fakulteta za arhitekturo

20.785,00 €

Prižgimo pravo luč

Fakulteta za arhitekturo

19.235,00 €

Transdisciplinarna preiskava  bioremediacijskih praks pri reševanju problema kontaminiranih območij v Sloveniji

Fakulteta za družbene vede

19.075,00 €

Spremljanje lege, gibanja in karakterističnih kretenj uporabnika multimedijske storitve z visokofrekvenčnimi radijskimi signali

Fakulteta za elektrotehniko

20.785,00 €

Uporabniška izkušnja pri upravljanju pametnega doma z inteligentnimi tipkami

Fakulteta za elektrotehniko

19.075,00 €

Raziskovanje problema starizma in poslovnih priložnosti pri novih medicinskih tehnologijah, ki izboljšujejo zdravje in dolgoživost starejših ljudi

Filozofska fakulteta

13.675,00 €

Turistični sprehodi po mestnem območju Ljubljane

Filozofska fakulteta

13.675,00 €

Digitalna Levstikova arkada: Aleja nagrajencev

Filozofska fakulteta

20.625,00 €

Uvedba Testiranja na Mestu Oskrbe in SamoTestiranja v lekarne

Fakulteta za farmacijo

17.185,00 €

Razvoj algoritmov za prepoznavanje motilcev endokrinega sistema v okviru toksikološke ocene snovi

Fakulteta za farmacijo

13.675,00 €

Povečanje poplavne varnosti obalnega območja Piran zaradi globalnih klimatskih sprememb

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

20.545,00 €

Razvoj in uporaba ekstraktov glive Cordyceps militaris

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

19.235,00 €

Protimikrobna sredstva na osnovi aktivnega kisika

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

19.235,00 €

Od betakarotena do zeaksantina: bakterije kot zelene tovarne antioksidantov

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

12.305,00 €

Razgradnja mikro-onesnažil v vodi, obogateni z ultrafinimi mehurčki ozona, in vpliv prisotnosti fotokatalizatorja TiO2 na hitrost razgradnje

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

13.675,00 €

Podporno okolje za digitalno mikroskopijo patoloških vzorcev

Fakulteta za matematiko in fiziko

19.235,00 €

Fotogrametrija in kalibracija kamer v 3D prostoru

Fakulteta za matematiko in fiziko

17.025,00 €

Podatkovna analitika in uporaba umetne inteligence na finančnih in regulatornih podatkih

Fakulteta za matematiko in fiziko

17.275,00 €

Mobilni operacijski sistem za industrijsko uporabo

Fakulteta za računalništvo in informatiko

20.785,00 €

Distribuirana digitalna platforma za mreženje potovalnih skupin s skupnimi interesi z uporabo tehnologije mikrostoritev

Fakulteta za računalništvo in informatiko

19.075,00 €

Računalniški sistem za prepoznavanje disleksije

Fakulteta za računalništvo in informatiko

15.235,00 €

Napredni proizvodni sistem na osnovi distribuiranega vodenja

Fakulteta za strojništvo

20.785,00 €

Opazovalna podnica čebeljega panja

Fakulteta za strojništvo

13.835,00 €

Demenca med generacijami za večjo kakovost življenja

Fakulteta za socialno delo

20.625,00 €

Prenos znanja v socialnem zavodu

Fakulteta za socialno delo

20.625,00 €

Vadba z video podprto tehnologijo pri starejših osebah

Fakulteta za šport

20.785,00 €

Uporaba Savvy EKG za registracijo avtonomne disfunkcije pri možganski kapi

Medicinska fakulteta

18.915,00 €

Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje knjižnice oligonukleotidnih začetnikov

Medicinska fakulteta

17.435,00 €

Razvoj aplikacije o cepljenju

Medicinska fakulteta

17.302,00 €

Interaktivni urbani prostor

Naravoslovnotehniška fakulteta

17.185,00 €

Sestava in geometrija delcev prahu v zobotehničnih laboratorijih

Naravoslovnotehniška fakulteta

19.235,00 €

Je oprano perilo res čisto?

Naravoslovnotehniška fakulteta

19.235,00 €

Odkrivanje zelenih doživetij s pomočjo tematsko orientacijskih poti

Pedagoška fakulteta

15.475,00 €

Medpredmetno povezovanje matematike in likovne umetnosti - matematična slikanica

Pedagoška fakulteta

19.075,00 €

Uporaba IKZ pri razvoju risarskih kompetenc v različnih izobraževalnih okoljih – e-atelje

Pedagoška fakulteta

19.075,00 €

Pravna in ekonomska analiza izgradnje visokonapetostne enosmerne povezave med Slovenijo in Italijo

Pravna fakulteta

18.915,00 €

Ugotavljanje in sanacija okoljske škode po pravilih nacionalnega, evropskega in mednarodnega prava

Pravna fakulteta

13.545,00 €

Razvoj in raziskovanje psihoterapevtske obravnave za družine oseb preživelih nenadni srčni zastoj

Teološka fakulteta

17.765,00 €

Priročnik za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem

Veterinarska fakulteta

18.985,00 €

Odprtokodni sistem za zajem in obdelavo medicinskih slik iz ultrazvočnih diagnostičnih naprav po DICOM standardu

Zdravstvena fakulteta

15.635,00 €

Razvoj in preizkušanje iger v navidezni resničnosti za vadbo ravnotežja in njegovo ocenjevanje

Zdravstvena fakulteta

19.235,00 €

DEficit JAjocid

Zdravstvena fakulteta

13.675,00 €

 

Posredniški organ
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport

Upravičenec
​Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Izvajalec
​Univerza v Ljubljani

Kontakt
​Projektna pisarna Univerze v Ljubljani: e-pošta:

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.