Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. stopnje.
 

Pogoji za vpis  k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na obstoječi program in interes za človekove pravice.


 

Oblike dela

Vaje 30 ur. Samostojno delo 90 ur.

Vaje se bodo izvajale kot druge oblike dela, praviloma kot delo na terenu.

Metode dela: izobraževalni seminarji oz. delavnice; projektno delo; terensko delo oz. spoznavanje praktičnih  vidikov dela Amnesty International Slovenije in  drugih civilnodružbenih akterjev.  

Način ocenjevanja

Sprotno delo, obvezna navzočnost (80 %) in  aktivno sodelovanje v predavalnici, vključno  s posameznimi krajšimi pisnimi poročili in  aktivnim sodelovanjem na seminarjih in pri  drugih oblikah dela, so predpogoj za  uspešno opravljeno obštudijsko dejavnost  in priznavanje vseh kreditnih točk.
Ni pisne ocene, ocenjuje se z »opravil/ni  opravil«,  kreditne točke pa študenti lahko  uveljavljajo kot vpisano obštudijsko  dejavnost.

Vsebina predmeta

Pregled in analiza mednarodnega varstva  človekovih pravic na različnih ravneh upravljanja - s poudarkom na povezanosti mednarodne in  nacionalne (državne) ravni.

Pregled in analiza varstva človekovih pravic v  Sloveniji: norme, akterji, mehanizmi.

Analiza vloge in delovanja civilne družbe na  področju varstva človekovih pravic.

Spoznavanje dela in vloge Amnesty International  in Amnesty International Slovenije.

Analiza posameznih vidikov varstva človekovih  pravic (aktualne problematike – npr. migranti,  družbene manjšine, narodne manjšine, delavske  pravice, reproduktivne pravice, prisilna izginotja,  mučenje in podobno) ter spremljanje dejanske  prakse in dela civilne družbe na področju  dejanskega uresničevanja človekovih pravic.

Praktično delo.

Cilji in kompetence

‐ Poznavanje osnov mednarodnega varstva  človekovih pravic. 

‐ Poznavanje akterjev, ki sodelujejo pri  uresničevanju človekovih pravic v praksi, in razumevanje njihovih priložnosti, zmožnosti ter  omejitev. 

‐ Poznavanje slovenskega sistema varstva  človekovih pravic. 

‐ Spoznavanje delovanja sistema v praksi – na posameznih aktualnih vprašanjih varstva  človekovih pravic. 

‐ Spremljanje dela civilne družbe, posebej  Amnesty International Slovenije (ki izvaja  obštudijsko prakso), ter vključevanje v  posamezne vidike praktičnega delovanja  Amnesty International Slovenije.

Predvideni študijski rezultati

 

Znanje in razumevanje: študenti in študentke bodo  poznali normativni okvir varstva človekovih pravic, pomen in vlogo različnih akterjev s poudarkom na  vlogi civilne družbe (nevladnih organizacij, kot je  Amnesty International Slovenije), ovire na poti do dejanskega uresničevanja človekovih pravic v  Republiki Sloveniji in v drugih izbranih državah  (glede na interes študentov in v dogovoru z izvajalci  z Amnesty International Slovenije). 

Kompetence: biti aktiven/na in odgovoren/na  državljan/ka na področju varstva človekovih pravic.

 

Literatura

Obvezna literatura: 

Cerar, Miro, Jon Jamnikar in Maja Smrkolj, ur. (2002/2004) Dokumenti človekovih pravic z uvodnimi  pojasnili. Mirovni inštitut in Amnesty International Slovenije, Ljubljana. 

Alston, P. and R. Goodman International human rights: the successor to international human rights in  context. (Oxford: Oxford University Press, 2012) [ISBN 9780199578726].   

Dodatna literatura 

•  Body politics: a primer on criminalization of sexuality and reproduction (2018)  https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7763/2018/en/ 

•  Combating torture and other ill‐treatment: a manual for action (2016)  https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4036/2016/en/ 

•  Human rights for human dignity: a primer on economic, social and cultural rights (second  edition) (2014)  https://www.amnesty.org/en/documents/pol34/001/2014/en/ 

•  Fair Trial Manual – Second Edition (2014)  https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/002/2014/en/ 

•  (S)poznajte svoje obveznosti: Priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev (2012)  https://www.amnesty.si/preprecevanje‐prisilnih‐izselitev

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.