Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Mednarodno projektno delo v okviru zveze EUTOPIA

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

 Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Status študenta/študentke 1. ali 2. stopnje in aktivno znanje angleškega jezika (priporočena raven znanja jezika B2).

Oblike dela

Vaje 4 ure, seminar 4 ure, samostojno delo 92 ur.

Projektno učno delo (učenje na podlagi praktičnih nalog) in izkustveno učenje pod vodstvom izvajalcev predmeta in vabljenih mentorjev iz drugih članic, podjetij iz gospodarstva in družbenih organizacij.


Druge oblike študija:
-    Individualne in skupinske konzultacije
-    Strokovne delovne prakse
-    Izkustveno učenje
-    Sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi partnerji
-    Sodelovanje na tekmovanjih

Način ocenjevanja

Javna predstavitev rezultatov projektnega dela (pitch) na zaključnem srečanju ali izdelava pisnega poročila, ki se javno predstavi in oceni opravil-a/ ni opravil-a.

Vsebina predmeta

 Mednarodno projektno delo v okviru pridobljenih projektov zveze EUTOPIA, in sicer:
-    sodelovanje pri izvedbi projektnih aktivnosti
-    mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko usklajevanje projektnih aktivnosti
-    organizacija, komunikacija in diseminacija projektnih aktivnosti
-    sodelovanje pri upravljanju posameznih projektnih sklopov
-    povezovanje z lokalnim okoljem
-    sodelovanje in aktivno iskanje rešitev izzivov lokalnega in mednarodnega okolja (projektno učno delo)
-    zbiranje, urejanje in analiziranje različnih vrst podatkov-pisanje raziskovalnih poročil

Vsebina in zahtevnost bosta prilagojeni stopnji študija.

Cilji in kompetence

 Cilji predmeta:
-    Razvijanje znanj in kompetenc na področju projektnega upravljanja
-    Razvijanje sposobnosti in znanj za mednarodno komuniciranje in diseminacijo
-    Osvojitev znanj in veščin na področju prenosa znanja in povezovanja akademskega in neakademskega okolja

Kompetence:
-    Splošne veščine projektnega načrtovanja, vodenja in upravljanja
-    Razumevanje in usklajevane projektnih ciljev
-    Sposobnost pisanja (poročil, zapisnikov, predlogov, medijskih sporočil itd.)
-    Mreženje, izmenjava informacij in dobrih praks
-    Sposobnost komuniciranja v mednarodnem okolju

Predvideni študijski rezultati

 Znanje in razumevanje:
-    Projektno delo in načrtovanje
-    Spremljanje in usklajevanje projektnih rezultatov
-    Komunikacija in diseminacija projektnih rezultatov
-    Sodelovanje z neakademskih okoljem

Literatura

Temeljno literaturo predstavlja projektna in razpisna dokumentacija ter literature s področja projektnega managementa. Ostalo literaturo za izvedbo predmeta določijo v dogovoru z nosilcem predmeta vsakokratni izvajalci predmeta.

-    Izbrani članki iz revij Projektna mreža Slovenije, International Journal of Project Management , International Journal of Managing Projects in Business ter International Journal of Project Organization and Management
-    TURNER, J. Rodney: Handbook of Project Based Management: Improving the Process for Achieving Strategic Objectives, 4th Edition, 2014

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.