Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Osebni in profesionalni razvoj

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

Za uveljavljanje ECTS kreditnih točk v študijskih programih 1. in 2. stopnje. 

Pogoji za vpis  k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oz. drugo stopnjo študijskega programa UL. Obštudijska dejavnost je namenjena študentom vseh članic UL.  

Oblike dela

Predavanja: 30 ur.
Vaje: 30 ur.
Samostojno delo 60 ur.

Način ocenjevanja

Predmet se ocenjujejo z oceno opravil / ni opravil.
Za uspešno opravljen predmet študent oz. študentka:
• Sodeluje v neposrednih kontaktnih urah (obvezna 75 % prisotnost na predavanjih in vajah).
• Opravlja sprotne zadolžitve v obliki individualnih in/ali skupinskih izdelkov (reševanje nalog in drugih zadolžitev ter pisnem in/ali ustnem poročanju o opravljenih zadolžitvah).
Prisotnost na predavanjih in vajah v obsegu 75 % je pogoj končne evalvacije izdelkov.

Vsebina predmeta

1. Koncept delovne kariere: opredelitev, pomen delovne kariere in teoretični pristopi h karieri – kariera kot osebni in profesionalni razvoj; različne kariernih poti in njihovi individualni in kontekstualni dejavniki.

2. Vseživljenjski karierni razvoj: dispozicijske in razvojno psihološke teorije; model karierne motivacije: karierna identiteta, karierni vpogled (motivi, vrednote, cilji, interesi), karierna vztrajnost; načrtovanje in evalvacija kariernega razvoja. 

3. Poklicni in organizacijski vidiki delovne kariere: poklicna kultura, poklicna identiteta, poklicna socializacija; organizacijska socializacija – vloga posameznika in organizacije v uspešnem prilagajanju na delovno okolje: iskanje potencialnega delodajalca, prvo srečanje in veščine uspešnega prilagajanja.

4. Stališča do dela in delovnega okolja: pripadnost, zavzetost, zadovoljstvo z delom, z delom povezano blagostanje, usklajenost dela in zasebnega življenja; ključni kontekstualni (družbeni in organizacijski) in individualni dejavniki.

5. Komunikacija v delovnem in poslovnem okolju: osnove komunikacije, veščine in kompetence za komunikacijo, ki zagotavlja spoštovanje, zaupanje in podporo (prenašalci empatije, proces vzpostavljanja zaupanja v delovnem odnosu, poslušanje, postavljanje vprašanj, uporaba tišine, posredovanje navodil in ukazov).

6. Sodelovanje in timsko delo: odnosi z drugimi (vodja, sodelavci, stranke, uporabniki oz. »tretje« osebe), timsko delo, prepoznavanje potencialno konfliktnih situacij, reševanje konfliktov.

7. Vodenje kot proces socialnega vplivanje: ključne sodobne teorije in pristopi, s poudarkom na vedenjskih teorijah vodenja, ki identificirajo vedenja in veščine učinkovitega vodenja. 
Vključevanje študentov v dogodke Centra za osebni in profesionalni razvoj, ki krepijo kompetence 5.0.

Cilji in kompetence

Študenti in študentke se seznanijo s ključnimi dejavniki kariernega razvoja, z vidika posameznika, družbe, specifičnih dejavnikov poklica ter organizacije. Spoznajo pomen osebnega in profesionalnega razvoja za individualni razvoj in blagostanje. Pridobijo osnovna teoretična znanja in praktične veščine doseganja kariernega vpogleda, za prepoznavanje individualnih dejavnikov karierne vztrajnosti, veščine načrtovanja kariernega razvoja in samoevalvacije v tem procesu. Spoznajo vlogo komunikacije za vzpostavljanje dobrega počutja v delovnih odnosih in se do določene mere senzibilizirajo na lastne odzive v odnosu do drugih v različnih (delovnih) situacijah. Spoznajo in se preizkusijo v vodstveni vlogi, v vlogi sodelavca oz. sodelavke in stranke oz. uporabnika. V sklopu predavanj in individualnega študija literature študenti in študentke pridobijo izbrane teoretične osnove; v sklopu vaj pa izvajajo vodene aktivnosti za razvoj samospoznavanja v povezavi s teoretičnimi koncepti, urijo veščine refleksije in samorefleksije ter veščine komunikacije in sodelovanja v delovnem kontekstu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: študenti in študentke pridobijo osnovna znanja o poteku in dejavnikih individualnega kariernega razvoja in s tem povezanim individualnim razvojem, znanja načrtovanja in evalvacije individualnega kariernega razvoja, poznavanje dejavnikov na družbeni, poklicni in organizacijski ravni, ki (so)vplivajo na individualni karierni razvoj, osnovna znanja in veščine komunikacije, vzpostavljanja in razvijanja medosebnih odnosov, timskega dela in vodenja v delovnem okolju. V sklopu predmeta se senzibilizirajo in pridobijo osnovne veščine refleksije in samorefleksije, postavljanja in evalvacije kariernih ciljev, glede na kontekst delovanja, iskanja informacij, sprejemanja in podajanja povratnih informacij, osnovne veščine vzpostavljanja  komunikacije in odnosov z drugimi v delovnem okolju. Predmet podaja izhodiščna znanja za nadaljnji razvoj navedenih veščin. 

Uporaba teoretičnih znanj na praktičnih primerih, uporaba veščin in metod razvoja delovnih karier in poklicnih vlog; uporaba tehnik komunikacije za vzpostavljanje in razvoj odnosov ter vodenje v delovnem okolju. 

Refleksija raznolikih kariernih poti, dejavnikov (so)vpliva in lastne vloge v kariernem razvoju, počutju na delovnem mestu in počutju drugih v delovnih odnosih.

Literatura

  • Izbrana poglavja: Landy, F. J. in Conte, J. M. (2007). Work in the 21st Century. An Introduction to Industrial and Organizational Psychology (2. izd.). Oxford: Blackwell Publishing. 
  • Sangster, C. (2017). Planning and organizing personal and professional development. Taylor & Francis.
  • Izbrani strokovni in znanstveni članki/ Selected professional and scientific articles
  • Gradiva s predavanj in vaj

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.