Kreditno ovrednoteni (ECTS) predmet

GOVORNO SPOROČANJE IN NASTOPANJE

Vrsta predmeta

 Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

 4 ECTS KT

Študijski program

 ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oz. drugo stopnjo študijskega programa UL. 

Oblike dela Predavanja: 30 ur.
Vaje: 60 ur.
Samostojno delo: 30 ur.

Način ocenjevanja

Javni nastop, ki se oceni z ocenami od 5-10 v skladu s Statutom UL..

Oprema

 /

Vsebina predmeta

Dobro strukturiran in izveden javni govor (struktura besedila, priprava na izvedbo ter izvedba),
 •  zvočna podoba govora: artikulacija, tempo govora, intonacija in register, barva glasu, premori, način interpretacije,
 • besedno in nebesedno (vidno in slušno) sporazumevanje,
 • sporazumevalni modeli in govorne tehnike,
 • spoznavanje in vrednotenja lastnega govora in njegovega funkcioniranja ter analiza govora drugih,
 • aktivno poslušanje in razumevanje sporočila nasprotnika ter strpno komuniciranje in izmenjavanje mnenj,
 • jasnost izražanja misli in idej.

Cilji in kompetence

Razvijanje komunikacijskih kompetenc za uspešno javno nastopanje in govorno sporočanje.

Študenti in študentke bodo usvojili:

 • osnove govora,
 • primerne in učinkovite nebesedne načine sporazumevanja za samozavesten nastop (mimika, geste, premikanje v prostoru), pravilno dihanje za odprt in prodoren glas,
 • tehnike obvladovanja treme za samozavestno izražanje mnenj in nastopov pred skupino,
 • retorične veščine za pozitivno, sproščeno in uspešno sporazumevanje,
 • sposobnost sporazumevanja v različnih okoliščinah, aktivno poslušanje in izražanje misli in idej,
 • načine pomnjenja besedila/sporočila/ besedila.

Predvideni študijski rezultati

 • razširjanje in poglabljanje znanja o fenomenu jezika in govora,
 • prepoznavanje specifike javnega jezika in govora,
 • spoznavanje lastnega in tujega govora ter njegovega funkcioniranja, razumevanje fiziologije govora, zmožnost poslušanja in vrednotenja govora ter izboljševanje lastnega načina sporazumevanja,
 • poznavanje slovenskega glasovnega sistema in pravorečja,
 • učinkovito in okoliščinam primerno pisno in govorno oblikovanje besedil ter njihova govorna izvedba,
 • okrepljene sporazumevalne sposobnosti

Literatura

 • Bevk, Alida: Vloga anatomije in fiziologije pri poučevanju govora. Katarina Podbevšek, Nina Žavbi (ur.): Poučevanje govora: zbornik povzetkov: mednarodni znanstveni simpozij. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 12. in 13. april 2019.
 • Kišiček, Gabrijela; Stanković, Davor: Retorika i društvo. Zagreb: NAKLADA SLAP, 2014.
 • Kvintiljan, Mark Fabij: Šola govorništva. Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič, 2015 (posamezna poglavja).
 • Škarić, Ivo: V iskanju izgubljenega govora. Ljubljana : Šola retorike, 2005
 • Tivadar, Hotimir (ur.): Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Simpozij Obdobja, 38, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko, 23.-25. oktober 2019.
 • Zupančič, Zdravko: Mali vedež retorike. Ljubljana : Šola retorike, 2017.
 • Žagar, Igor Ž., Žmavc, Janja, Domajnko, Barbara: Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza. Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2018.
 • http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-285-4.pdf http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-286-1/index.html